فوکوسیل ترانسفراز

در این صفحه تعداد 72 مقاله تخصصی درباره فوکوسیل ترانسفراز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فوکوسیل ترانسفراز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فوکوسیل ترانسفراز; E-lig; E-selectin ligand; P-lig; P-selectin ligand; FucT; fucosyltransferase; C2GlcNAcT-I; core 2 (beta) 1,6-glycosaminyltransferase I; OVA; ovalbumin; CFSE; 5-(and 6-)carboxy-fluorescein diacetate succinimidyl ester; DTH; delayed type hypersensitivity; I
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فوکوسیل ترانسفراز; AtFUT1; Fucosyltransferase; Insect cell expression; ITC; Xyloglucan; AtFUT1; Arabidopsis thaliana fucosyltransferase 1; DLS; dynamic light scattering; EG II; Trichoderma reseii endoglucanase; FPLC; fast protein liquid chromatography; GDP; guanosine di-pho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فوکوسیل ترانسفراز; FucT; fucosyltransferase; E- and P-lig; E- and P-selectin ligands; CNS; conserved noncoding sequence; C2GlcNAcT-I; Core2 ß1,6-N-acetyl-glycosaminyltransferase-I Trichostatin A (TsA); T cell; Migration; Fucosyltransferase; Gene regulation; Immunology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فوکوسیل ترانسفراز; GDP; guanine nucleotide diphosphate; GN1; GlcNAc or N-acetylglucosamine; GN2; N,N′-diacetyl chitobiose; GN3; N,N′,N″-triacetyl chitotriose; GN4; N,N′,N″,N‴-tetraacetyl chitotetraose; GN5; N,N′,N″,N‴,N‴′-pentaacetyl chitopentaose; GN6
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فوکوسیل ترانسفراز; Fucosyltransferase; CCD; Progress curve analysis; STD NMRFucTA, fucosyltransferase A; STD, saturation transfer difference; NMR, nuclear magnetic resonance; GDP, guanosine diphosphate; CCD, cross-reactive carbohydrate determinant; FUT8, core α1,6-fucosyltr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فوکوسیل ترانسفراز; ADP; adenosine 5′-diphosphate; BSA; bovine serum albumin; cePOFUT1; Caenorhabditis elegans protein O-fucosyltransferase 1; EGF; epidermal growth factor; Fcγ; fragment, crystallizable gamma; FID; free induction decay; FUT8; human α1,6-fucosyltransferas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فوکوسیل ترانسفراز; L-Selectin; Glycans; Glycosaminoglycans; High endothelial venule; Inflammation; PLNs; peripheral lymph nodes; HEVs; high endothelial venules; sLex; sialyl Lewis X; GlcNAc6ST; N-acetylglucosamine-6-O-sulfotransferase; GAG; glycosaminoglycan; CS; chondroiti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فوکوسیل ترانسفراز; Escherichia coli; WbiQ; O-antigen; Fucosyltransferase; GT; glycosyltransferase; Gal; galactose; GalNAc; N-acetylgalactosamine; GlcNAc; N-acetylglucosamine; Fuc; l-Fucose; α12FucT; α1,2-fucosyltransferase; GDP-Fuc; guanosine-5′-diphospho-β-l-fucose; I
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فوکوسیل ترانسفراز; FBS; fetal bovine serum; FUT; fucosyltransferase; EDTA; ethylenediamine tetraacetic acid; IL; interleukin; LN; N-acetyllactosamine (Galβ1-4GlcNAc); LNB; lacto-N-biose (Galβ1-3GlcNAc); LNnT; lacto-N-neotetraose (Galβ1-4GlcNAcβ1-3Galβ1-4Glc); Na3VO4; s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فوکوسیل ترانسفراز; 5-aza-dC; 5-aza-2′-deoxycytidine; COBRA; combined bisulfite restriction analysis; DNMT; DNA methyltransferase; EBV; Epstein-Barr virus; FUT; fucosyltransferase; Gal; galactose; GalNAc; N-acetylgalactosamine; GALNT; N-acetylgalactosaminyltransferase; GAP