آشنایی با موضوع

سیستم استنتاج فازی، فرایند سیتماتیک برای تبدیل یک پایگاه دانش به یک نگاشت غیرخطی را فراهم می آورند. به همین علت، از سیستم های مبتنی بر دانش (سیستم های فازی) در کاربردهای مهندسی و تصمیم گیری استفاده می شود. سیستم استنتاج فازی ابزار فرموله کردن یک فرآیند به کمک قواعد اگر ـ آنگاه فازی است. سیستم استنتاج فازی نگاشتی از فضای ورودی به خروجی است که با استفاده از توابع عضویت و قوانین فازی پیاده سازی می شوند در واقع سیستمی است که تجربیات بشر را با توابع عضویت و قوانین فازی پیاده سازی می کند و یک روش عمومی برای ترکیب دانش، فن آوری هوشمند، کنترل و تصمیم گیری است، از مهم ترین الگوریتم های استنتاج فازی می توان به الگوریتم استنتاج ممدانی، تاکاگی سوگنو و سوکماتو اشاره کرد که در میان این الگوریتم ها، الگوریتم استنتاج فازی ممدانی و سوگنو بیشترین کاربردها را دارند.
در این صفحه تعداد 209 مقاله تخصصی درباره سیستم استنتاج فازی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده سیستم استنتاج فازی
مقالات ISI سیستم استنتاج فازی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم استنتاج فازی; Adaptive neuro-fuzzy inference system; Draft force; Specific draft force; Modeling strategies; Moldboard plow implement; ASABE; American Society of Agricultural and Biological Engineers; ANN; artificial neural network; ANFIS; adaptive neuro-fuzzy inferenc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم استنتاج فازی; Resilient-sustainable supplier selection; Hybrid intelligent method; Fuzzy Inference System; Data Envelopment Analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم استنتاج فازی; WRF; weather research and forecast; HRM; high resolution model; COSMO; consortium for small scale modeling; MM5; mesoscale model 5; NWP; numerical weather prediction; ARIMA; autoregressive integrated moving average; S-T Model; spatio-temporal model; FIS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم استنتاج فازی; Decision support system; Condition-based maintenance; Rail surface defects; Fuzzy inference system; Axle Box Acceleration (ABA) system;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم استنتاج فازی; Natural gas density; Compressibility factor; Fuzzy inference system; Adaptive neuro-fuzzy inference system; Genetic algorithm; Group method of data handling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم استنتاج فازی; Air pollution evaluation; Air pollution forecast; Fuzzy synthetic evaluation; Entropy technique; Early-warning; Air quality level; NN; Neural network; HM; Harmony memory; FTA; Fault tree analysis; RBF; Radial basis function; MLP; Multilayer perception; AQ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم استنتاج فازی; Sustainability; Sustainable supplier performance evaluation; Sustainable supplier selection; Fuzzy Shannon entropy; Fuzzy inference system;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم استنتاج فازی; Adaptive neuro-fuzzy interference system; CGAM problem; Fuzzy inference system; Iterative exergoeconomic optimization; Fast optimization; Soft computing optimization tools;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم استنتاج فازی; air traffic control; medium-term conflict detection; fuzzy inference system; conflict detection and resolution; transport safety;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم استنتاج فازی; Risk assessment; Bayesian Network; Fuzzy inference system; Inspection priority; Wastewater collection networks;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم استنتاج فازی; A; acceptable; BPCS; basic process control system; C; severity of consequences; CL; classical; CRM; classical risk ranking matrix; CRMM; classical risk ranking matrix modified; DCS; distributed control system; EI; efficacy index; ERS; emergency release sy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم استنتاج فازی; Service life prediction; Fuzzy inference system; Multiple linear regression analysis; Built heritage; Preventive maintenance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم استنتاج فازی; ABM; agent based modeling; ASSAI; average substation service availability index; CI; critical infrastructure; CNT; complex network theory; CPC; common performance condition; CREAM; cognitive reliability error analysis method; CU; communication unit; CV; c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم استنتاج فازی; Power system vulnerability analysis; Non-operational vulnerability indices; Fuzzy inference system; Knowledge based decision support algorithm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم استنتاج فازی; Fuzzy inference system; Airport security; Baggage screening system; Critical infrastructure protection; Threat image projection; Air transport
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم استنتاج فازی; 03B52; 68U10Low-contrast infrared ship image; Intensity feature; Spatial feature; Mathematical morphology; Fuzzy inference system
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم استنتاج فازی; Wireless sensor networks; Clustering; Fuzzy c-means algorithm; Fuzzy inference system; Firefly algorithm; Simulated annealing