آشنایی با موضوع

گلوتاتیون ردوکتاز یک آنزیم آنتی اکسیدان بوده که نقش مهمی را در حفاظت موجودات زنده در برابر تنش اکسیداتیو ایفا می کند. گلوتاتیون ردوکتاز (GR) همچنین به عنوان گلوتاتیون دیسولفید ردوکتاز شناخته شده (GSR) آنزیمی است که در انسان توسط ژن GSR کدگذاری می شود. گلوتاتیون ردوکتاز (EC 1. 8. 1. 7) کاهش گلوتاتیون دی سولفید (GSSG) را به گلوتاتیون فرم سولفیدریل (GSH) کاتالیز می کند که یک مولکول حیاتی در مقاومت در برابر استرس اکسیداتیو و حفظ محیط کاهشی در سلول هاست. گلوتاتیون ردوکتاز به عنوان اکسیدوردوکتاز دیوریک دی سولفید عمل می کند و از یک گروه پروتز FAD و NADPH برای کاهش یک معادل مولی GSSG به دو معادل مولی GSH استفاده می کند.
در این صفحه تعداد 322 مقاله تخصصی درباره گلوتاتیون ردوکتاز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI گلوتاتیون ردوکتاز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون ردوکتاز; B(a)P, benzo(a)pyrene; BPDE, B(a)P 7,8-diol-9,10-epoxide; CAT, catalase; CEA, carcinoembryonic antigen; CME, carboxy methyl cellulose; CYP1A1, cytochrome P450 1A1; GPx, glutathione peroxidase; GR, glutathione reductase; GSH, reduced glutathione; GST, glut
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون ردوکتاز; APX, ascorbate peroxidase; DHAR, dehydroascorbate reductase; GR, glutathione reductase; Grx, glutaredoxins; GSSG, oxidized glutathione; MAPK, mitogen-activated protein kinase; MDAR, monodehydroascorbate peroxidase; PAS, phagophore assembly site; PexAD, pe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون ردوکتاز; Candida albicans; Thymol; Carvacrol; Oxidative stress; ROS; qRT-PCRCARV, carvacrol; THY, thymol; SOD, superoxide dismutase; GPx, glutathione peroxidase; GSH, glutathione; GST, glutathione S-transferase; GR, glutathione reductase; G6PDH, glucose 6-phosphat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون ردوکتاز; ATPase, adenosinetriphosphatase; BSA, bovine serum albumin; EDTA, ethylenediaminetetraacetic acid; EGTA, ethylene glycol tetraacetic acid; FITC, fluorescein isothiocyanate; GLUT1, glucose transporter 1; GR, glutathione reductase; GSH, reduced glutathione;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون ردوکتاز; CVD, cardiovascular disease; CA, cold-adapted; CON, control group; CAT, catalase; GPX1, glutathione peroxidase 1; GR, glutathione reductase; GSH, reduced glutathione; CD, conjugated dienes; PON1, paraoxonase 1; CEC, cholesterol efflux; LDL-C, low-density
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون ردوکتاز; GSH-Px, glutathione peroxidase; ISO, International Organization for Standardization; TBH, t-butyl hydroxide; GSH, glutathione; GR, glutathione reductase; Hb, hemoglobin; AE, assimilation efficiency; SEM, pooled standard error of means; Initial LW, live we
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون ردوکتاز; CNS, central nervous system; ICP-MS, inductively coupled plasma–mass spectrometry; i.p., intraperitoneal; GFAP, glial fibrillary acidic protein; GR, glutathione reductase; GSH, glutathione; GSSG, oxidized glutathione; GPx, glutathione peroxidase; MAPKs, m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون ردوکتاز; AChE, acetylcholine esterase; CP, carbonyl protein groups; GPx, glutathione peroxidase; GST, glutathione-S-transferase; GR, glutathione reductase; G6PDH, glucose-6-phosphate dehydrogenase; H-SH, high molecular mass thiols; LOOH, lipid peroxides; L-SH, low
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون ردوکتاز; CAT, catalase; CUR, curcumin; ER, endoplasmic reticulum; GPx, glutathione peroxidase; G6PD, glutathione-6-phosphate dehydrogenase; GR, glutathione reductase; GSH, glutathione; GSSG, glutathione disulfide; GST, glutathione S-transferase; 3β-HSD, 3β-hydroxy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون ردوکتاز; ALT, alanine aminotransferase; CCl4, carbon tetrachloride; DTNB, dithio-bis-nitrobenzoic acid; GPx, glutathione peroxidase; GR, glutathione reductase; i.p., intraperitoneally; Nrf2, nuclear factor erythroid 2-related factor 2; PBS, phosphate buffer saline
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون ردوکتاز; APX, ascorbate peroxidase; AsA, ascorbate; Car, carotenoid; CAT, catalase; Chl a, chlorophyll a; Chl b, chlorophyll b; GR, glutathione reductase; GSH, glutathione; H2O2, hydrogen peroxide; JA, jasmonic acid; MDA, malondialdehyde; MeJA, methyl jasmonate; N
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون ردوکتاز; Wheat (Triticum aestivum L.) seedling; High temperature stress; Antioxidant enzyme; Gene expressionCAT, catalase; GR, glutathione reductase; H2O2, hydrogen peroxide; HT, high temperature; JMC, Jimai 20 control; JMH, Jimai 20 under HT stress; JNC, Jinan 17
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون ردوکتاز; Antioxidant enzymes; Fructose-fed rat; Liver; Oxidative stress; Young ratsCAT, catalase; iNOS, inducible nitric oxide synthase; GPx, glutathione peroxidase; GR, glutathione reductase; Hsp, heat shock protein; SOD1, copper-zinc superoxide dismutase 1; SOD2
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون ردوکتاز; ACS, 1-aminocyclopropane carboxylic acid synthase; APX, ascorbate peroxidase; ATP-S, adenosine triphosphate sulfurylase; Cd, cadmium; Cys, cysteine; DAS, days after sowing; GSH, reduced glutathione; GR, glutathione reductase; ROS, reactive oxygen species;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون ردوکتاز; GPx, glutathione peroxidase; GR, glutathione reductase; GSH, reduced glutathione; IML, intermediolateral nucleus; NADPH-d, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate-diaphorase; nNOS, neuronal nitric oxide synthase; NO, nitric oxide; RA, retinoic acid; S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون ردوکتاز; ADG, average daily gain; ADFI, average daily feed intake; ANT, antibiotic; CFU, colony-forming units; CON, control; Cu–Zn SOD, Cu-Zn superoxide dismutase; F/G, feed/gain ratio; GI, gastrointestinal; GR, glutathione reductase; GSH, glutathione; GSSG, gluta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون ردوکتاز; AST, aspartate transaminase; CAT, catalase; CDNB, 1-chloro-2, 4-dinitrobenzene; CK-MB, creatine kinase-MB isoenzyme; DCIP, 2, 6-dichlorophenolindophenol; DTNB, 5, 5-dithio-bis (2-nitrobenzoic acid); GPx, glutathione peroxidase; GR, glutathione reductase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون ردوکتاز; APX, Ascorbate peroxidase; AsA, Ascorbic acid; CAT, Catalase; DAB, 3,3′-Diaminobenzidine tetrahydrochloride; DHA, Dehydroascorbate; ECS, γ-Glutamylcysteine synthetase; GR, Glutathione reductase; GS, Glutathione synthetase; GSH, Glutathione; GSSG, Oxidized
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون ردوکتاز; AP, ascorbate peroxidase; CAT, catalase; DHAR, dehydroascorbate reductase; GR, glutathione reductase; PRX, peroxiredoxin; ROS, reactive oxygen species; RWC, relative water contentDesiccation stress; Zonation pattern; Seaweeds
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون ردوکتاز; CAS, casein; CAS-C, cholesterol-supplemented casein; CAT, catalase; Cys, cysteine; γ-GCS, γ-glutamylcysteine synthetase; Glu, glutamate; Gly, glycine; GPx, glutathione peroxidase; GR, glutathione reductase; GSH, reduced glutathione; GSSG, oxidized glutath
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون ردوکتاز; VAT, visceral adipose tissue; SAT, subcutaneous adipose tissue; CAT, catalase; CuZnSOD, copper, zinc superoxide dismutase; GR, glutathione reductase; GSH, glutathione; GSH-Px, glutathione peroxidase; GST, glutathione-S-transferase; MnSOD, manganese supero
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون ردوکتاز; A/D-transition, ʻactive/deactive-transition’ of mitochondrial complex I; Gpx1 and 4, glutathione peroxidases 1 and 4; DIGE, difference gel electrophoresis; GELSILOX, gel-based stable isotope labeling of oxidized cysteines; GR, glutathione reductase; GSH,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون ردوکتاز; BW, body weight; CAT, catalase; DTNB, 5′, 5′-dithio (bis)-2-nitrobenzoic acid; EDTA, ethylene diamine tetra acetate; GPx, glutathione peroxidase; GR, glutathione reductase; GSH, reduced glutathione; GSSG, oxidized glutathione; GST, glutathione-S-tranferas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون ردوکتاز; BSA, bovine serum albumin; DNPH, dinitrophenylhydrazine; DTT, dithiothreitol; EDTA, ethylenediaminetetraacetic acid; GCL, γ-glutamyl cysteine ligase; GSH, glutathione reduced; GPx, glutathione peroxidase; GR, glutathione reductase; GSSG, glutathione oxidi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون ردوکتاز; BOS, basal oxidative stress; ETC, electron transport chain; HOS, high intensity oxidative stress; 8-OHG, 8-hydroxyguanine; G6PDH, glucose-6-phosphate dehydrogenase; GPx, glutathione-dependent peroxidase; GR, glutathione reductase; GSH, glutathione reduced
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون ردوکتاز; DR, dietary restriction; ROS, reactive oxygen species; PM, pyruvate/malate; S, succinate; AA, antimycin A; R, rotenone; Cat, catalase; GPx, glutathione peroxidase; GR, glutathione reductase; GSH, glutathione; GST, glutathione S-transferase; SOD, superoxid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون ردوکتاز; AD, Alzheimer disease; Aβ, β-amyloid; ROS, reactive oxygen species; GSH, glutathione; SOD, superoxide dismutase; GSH-Px, glutathione peroxidase; GR, glutathione reductase; MDA, malondialdehyde; MTT, 3-[4,5–dimethylthiazol–2–yl]-2,5-diphenyltetrazolium bro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون ردوکتاز; CAT, catalase; CS, citrate synthase; DCIP, dichloroindophenol; DTNB, 5,5-dithio-bis (2-nitrobenzoic acid); G6PDH, glucose-6-phosphate dehydrogenase; GDH, glutamate dehydrogenase; GR, glutathione reductase; GSH, reduced glutathione; GSSG, oxidized glutathi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون ردوکتاز; SOX, sulfite oxidase; GS, glutathione sinthetase; TBA-RS, thiobarbituric acid-reactive substances; GPx, glutathione peroxidase; GR, glutathione reductase; GST, glutathione-S-transferase; G6PDH, glucose-6-phosphate dehydrogenase; DNPH, 2,4-dinitrophenylhyd
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون ردوکتاز; APX, ascorbate peroxidase; AsA, reduced ascorbate; DHA, oxidized ascorbate (dehydroascorbate); DHAR, dehydroascorbate reductase; GR, glutathione reductase; GSH, reduced glutathione; GSSG, oxidized form of glutathione; GST, glutathione-S-transeferase; MDA,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون ردوکتاز; APX, ascorbate peroxidase; BRs, brassinosteroids; CAT, catalase; EBL, 24-epibrassinolide; EDTA, ethylenediaminetetraacetic acid; GR, glutathione reductase; ROS, reactive oxygen species; PMSF, phenylmethylsulfonyl fluoride; PVP, polyvinylpyrrolidone; SOD,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون ردوکتاز; TGR, thioredoxin, glutathione reductase; GSH, reduced glutathione; GSSG, oxidized glutathione; TrxR, thioredoxin reductase; GR, glutathione reductase; NADPH, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate; FAD, flavin adenine dinucleotideLiver fluke; Hystere
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون ردوکتاز; ACP, acid phosphatase; Ag-NPs, silver nanoparticles; ALP, alkaline phosphatase; AP, apical; BL, basolateral; CAT, catalase; DLS, dynamic light scattering; DMSO, dimethylsulfoxide; GIT, gastrointestinal tract; GR, glutathione reductase; GST, glutathione-S-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون ردوکتاز; APX, ascorbate peroxidase; AsA, reduced ascorbate, CAT, catalase; Cd, cadmium; DHA, oxidized form of ascorbate (dehydroascorbate); DHAR, dehydroascorbate reductase; GR, glutathione reductase; GSH, reduced glutathione; GSSG, oxidized form of glutathione; G
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون ردوکتاز; DS, drought susceptible; DT, drought tolerant; GC, gas chromatography; LC, liquid chromatography; PCA, principal component analysis; P5CS, pyrroline-5-caboxylate synthetase; GR, glutathione reductase; GSA, glutamate-semialdehyde; RWC, relative water conte
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون ردوکتاز; APX, ascorbate peroxidase; CAT, catalase; GPX, guaiacol peroxidase; GR, glutathione reductase; GSH, glutathione; GSSG, glutathione disulfide; MDA, malonaldialdehyde; NBT, nitro blue tetrazolium; NADP, nicotinamide adenosine dinucleotide phosphate; PAGE, p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون ردوکتاز; RBC, red blood cell; GPx, glutathione peroxidase; SGR, specific growth rate; DNA, deoxyribonucleic acid; ROS, reactive oxygen species; SOD, superoxide dismutase; CAT, catalase; GR, glutathione reductase; ACAAR, Australian Centre for Applied Aquaculture Re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون ردوکتاز; APX, ascorbate peroxidase; GI, % growth inhibition; GS, glutathione synthase; GSH, glutathione; hGSH, homoglutathione; GPx, glutathione peroxidase; GR, glutathione reductase; HSP, heat shock protein; hGSSG, oxidized homoglutathione; hPCs, homo-phytochelat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون ردوکتاز; APX, ascorbate peroxidase; CAT, catalase; GR, glutathione reductase; GSSG, oxidized glutathione; GSH, reduced glutathione; GPX, glutathione peroxidase; MSI, membrane stability index; POD, peroxidase; ROS, reactive oxygen species; SOD, superoxide dismutase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون ردوکتاز; AChE, acetylcholinesterase; CAT, catalase; CPF, chlorpiryfos; CPF-O, chlorpyrifos-oxon; GSH, glutathione; GPx, glutathione peroxidase; GR, glutathione reductase; OP, organophosphate pesticide; ROS, reactive oxygen species; SOD, superoxide dismutase; tBOOH
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون ردوکتاز; TMB, 3, 3′, 5, 5′ tetramethyl benzidine hydrochloride; BHA, butylhydroxyanisole; CAT, catalase; CumOOH, cumene hydroperoxide; FrMDA, free malondialdehyde; GR, glutathione reductase; GPX, glutathione peroxidase; GST, glutathione transferase; LOOH, lipid hy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون ردوکتاز; CoQ10, coenzyme Q10; DM, diabetes mellitus; Grx1, glutaredoxin 1; GR, glutathione reductase; GSH, glutathione; Kcat, catalytic rate constant; NADP, nicotinamide dinucleotide phosphate; PBMC, peripheral blood mononuclear cell; TAC, total antioxidant capaci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون ردوکتاز; Lung cancer; Benzo[a]pyrene; Flavonoids; Hesperetin; ChemopreventionB[a]P, benzo(a)pyrene; CAT, catalase; CYP1A1, cytochrome P450 1A1; GPx, glutathione peroxidase; GR, glutathione reductase; GST, glutathione-s-transferase; GSH, reduced glutathione; HSP, h
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون ردوکتاز; CAT, catalase; GPx, glutathione Peroxidase; GR, glutathione Reductase; SOD, superoxide dismutase; UPP, ubiquitin proteasome pathway; Ch-L, chymotrypsin-like; VDR, vitamin D receptorVitamin D deficient rat; Muscle wasting; C2C12 cells; Protein degradation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون ردوکتاز; Cranberry; Antioxidant enzymes; Malondialdehyde; Anthocyanin; Monosodium glutamate–induced obesity; MiceCAT, catalase; CBE, cranberry extract; GPx, glutathione peroxidase; GR, glutathione reductase; GST, glutathione S-transferase; Hb, hemoglobin; MDA, mal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون ردوکتاز; APX, ascorbate peroxidase; CAT, catalase; DHAR, dehydroascorbate reductase; GR, glutathione reductase; H2O2, hydrogen peroxide; MDA, malondialdehyde; MS, Murashige and Skoog; MV, methyl viologen; POD, peroxidase; ROS, reactive oxygen species; SOD, superox
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتاتیون ردوکتاز; 1O2, singlet oxygen; AsA, ascorbic acid; BPR, bromopyrogallol red; CAT, catalase; DH, dehydration; DL, dilution; GR, glutathione reductase; GSH, reduced glutathione; H2O2, hydrogen peroxide; HPF, hydroxyphenyl fluorescein; LN, liquid nitrogen; MDA, malond