الگوریتم جستجوی گرانشی

در این صفحه تعداد 137 مقاله تخصصی درباره الگوریتم جستجوی گرانشی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده الگوریتم جستجوی گرانشی
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم جستجوی گرانشی; SSSC; Gravitational Search Algorithm; Bacteria foraging; Genetic algorithm; Damping oscillations; Power systems
مقالات ISI الگوریتم جستجوی گرانشی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم جستجوی گرانشی; Multi-modality medical images; Image fusion; Enhanced radial basis function neural network; Error back propagation algorithm; Gravitational search algorithm; A hybrid of error back propagation and gravity search algorithm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم جستجوی گرانشی; Micro-grid; Bidding strategy; Energy and reserve markets; Uncertainty; Scenario generation; ANFIS; Adaptive Neural Fuzzy Inference System; AMFA; Adaptive Modified Firefly Algorithm; AS; Ancillary Service; BDPA; Backward Dynamic Programming Algorithm; BDA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم جستجوی گرانشی; Wind speed forecasting; Variational mode decomposition; Gravitational search algorithm; Extreme learning machine; Gram-Schmidt orthogonal; Synchronous optimisation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم جستجوی گرانشی; Gravitational search algorithm; Differential evolution; Self-adaptive mechanism; Crossover and mutation operation; Exploration and exploitation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم جستجوی گرانشی; Hybrid metaheuristics; Gravitational search algorithm; Bat algorithm; Particle swarm optimization; Robust design of conventional and modern power system stabilizers;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم جستجوی گرانشی; Wireless rechargeable sensor networks; On-demand; Wireless energy transfer; Gravitational search algorithm; Charging schedule; Charging latency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم جستجوی گرانشی; Computational intelligence; Fuzzy systems; Gravitational Search Algorithm; Neural networks; Search algorithms.;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم جستجوی گرانشی; Size optimization; Truss structures; Gravitational search algorithm; Simplex crossover; Breeder genetic algorithm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم جستجوی گرانشی; Gravitational search algorithm; Learning algorithm; Collective behavior; Data clustering; Clustering Validation; Nature-inspired algorithm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم جستجوی گرانشی; WOA; Whale Optimization Algorithm; RDS; Radial Distribution System; BFOA; Bacterial Foraging Optimization Algorithm; MILP; Mixed Integer Linear Programming; MINLP; Mixed Integer Non-Linear Programming; PGS; Plant Growth Simulation; PSO; Particle Swarm Opt
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم جستجوی گرانشی; ARMA; Auto-Regressive Moving Average; ARIMA; Auto-Regressive Integrated Moving Average; FARIMA; Fractional Auto-Regressive Integrated Moving Average; MTK; Modified Taylor Kriging; ANN; Artificial Neural Networks; SVM; Support Vector Machine; MLP; Multi La
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم جستجوی گرانشی; Evolutionary algorithm; Optimal operation of reservoir; Gravitational search algorithm; Explicitly constraints handling; Water releases; Storage volumes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم جستجوی گرانشی; Chiller; Centrifugal compressor; Magnetic bearings; Energy optimisation; Gravitational search algorithm; Refroidisseur; Compresseur centrifuge; Paliers magnétiques; Optimisation d'énergie; Algorithme de recherche gravitationnel;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم جستجوی گرانشی; Economic dispatch; Energy hub; Energy hub economic dispatch; Gravitational search algorithm; Self-adoptive learning with time varying acceleration coefficient-gravitational search algorithm; Optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم جستجوی گرانشی; Gravitational search algorithm; Minimum variance distortionless response; Adaptive beamforming; Particle Swarm Optimization; Heuristic algorithm; Artificial intelligence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم جستجوی گرانشی; Propylene polymerization; Melt index prediction; Extreme learning machine; Gravitational search algorithm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم جستجوی گرانشی; Gravitational search algorithm; Multi-robot path planning; Average total trajectory path deviation; Average uncovered trajectory target distance; Average path length;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم جستجوی گرانشی; Gravitational search algorithm; Elite agent's guidance; Adaptive gravitational constant function; Hydraulic turbine governing system; Parameter identification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم جستجوی گرانشی; Gravitational search algorithm; Particle swarm optimization; Green partner selection; Virtual enterprise;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم جستجوی گرانشی; Multi-level thresholding; Image segmentation; Genetic algorithm; Gravitational search algorithm; Entropy; Between-class variance
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم جستجوی گرانشی; Shell and tube heat exchanger; Overall heat transfer coefficient; Optimization; Gravitational search algorithm; Law of gravity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم جستجوی گرانشی; Distributed generation; Economic feasibility; Optimal power operation; Distributed energy resources; Gravitational search algorithm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم جستجوی گرانشی; Modular neural networks; Gravitational search algorithm; Pattern recognition; Echocardiograms; GSA; Fuzzy logic; Law of gravity; Second motion law
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم جستجوی گرانشی; Coordinate operation; Wind–photovoltaic–battery; Rated power output; Unit cost of power generation; Gravitational search algorithm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم جستجوی گرانشی; Economic environmental hydrothermal scheduling; Multi-objective optimization; Gravitational search algorithm; Elite archive set; Neighborhood searching mechanism; Constraint handling method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم جستجوی گرانشی; Short term hydrothermal scheduling; Cascaded reservoirs; Gravitational search algorithm; Disruption based gravitational search algorithm