شاخص خطر

در این صفحه تعداد 80 مقاله تخصصی درباره شاخص خطر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI شاخص خطر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص خطر; Exposure assessment; Mycotoxins; Breast milk; Staple cereals; Ecuadorian children; AFB1; aflatoxin B1; AFM1; aflatoxin M1; BMDL; lower confidence limit of bench mark dose; DON; deoxynivalenol; HI; Hazard Index; HQ; Hazard Quotient; LOD; limit of detection
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص خطر; BSMSS; Barratt Simplified Measure of Social Status; CARES; Communities Actively Researching Exposure Study; Cd; cadmium; GSD; geometric standard deviation; Hg; mercury; HI; hazard index; ICP-MS; Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry; MDL; method de
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص خطر; AAS; atomic absorption spectrophotometry; ATSDR; Agency for Toxic Substances & Disease Registry; EDI; estimated daily intake; FAO; Food and Agriculture Organization of the United Nations; GTHQ; global target hazard quotient; HI; hazard index; IAEA; Intern
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص خطر; GVP; greenhouse vegetable production; OM; organic matter; TF; transfer factors; HQ; hazard quotient; HI; hazard index; Greenhouse vegetable production; Heavy metals; Organic matter; Transfer factors; Health risk;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص خطر; HQ; hazard quotient; HI; hazard index; ILTR; increased lifetime risk; FAO; Food and Agriculture Organization; NBSC; National Bureau of Statistics of China; USITC; United States International Trade Commission; MLYR; middle and lower reaches of the Yangtze
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص خطر; ACE; acenaphthene; ACY; acenaphthylene; ADD; average daily dose; ANT; anthracene; AT; averaging time; BAA; benzo(a)anthracene; BAP; benzo(a)pyrene; BAPeq; BAP equivalent concentration; BBF; benzo(b)fluoranthene; BGHI; benzo(ghi)perylene; BKF; benzo(k)fluo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص خطر; Al; aluminum; As; arsenic; Cd; cadmium; Cr; chromium; Cu; copper; Pd; lead; Mn; manganese; Hg; mercury; Zn; zinc; HQ; hazard quotient; HI; hazard index; ILCR; incremental lifetime cancer risk; EPA; U.S. Environmental Protection Agency; FDA; U.S. Food and
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص خطر; AGD; anogenital distance; BBP; butyl benzyl phthalate; CE; creatinine excretion; DBP; di-n-butyl phthalate; DEHP; di(2-ethylhexyl) phthalate; DEP; diethyl phthalate; DI; daily intake; DNEL; Derived No Effect Level; DiBP; diisobutyl phthalate; DiNP; diison
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص خطر; CATT; C8 Assessment of Toxicity Team; CONTAM; The Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain; EFSA; European Food Safety Authority; ELE/OPTO-A; electro/optoelectro A plants; EXPDs; exposure doses; HI; Hazard Index; HSP; Hsinchu Science Park; MDH;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص خطر; REACH regulation; Derived No effect level (DNEL); High production volume (HPV); Hazard index; UVCB; Hydrocarbon solvents; White spirit; Mineral spirit; Risk characterization ratio; Risk management measure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص خطر; AhR; Aryl hydrocarbon receptor; BTEX; benzene, toluene, ethylbenzene and xylenes; CYP1A1; Cytochrome P450 1A1; COPC; Contaminants of potential concern; EPC; Exposure point concentrations; ERA; Ecological risk assessment; EROD; Ethoxyresorufin O-deethylase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص خطر; ADI; acceptable daily intake; ANSES; French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety; CAG; Cumulative Assessment Group; CRA; cumulative risk assessment; EDI; estimated daily intake; EFSA; European Food Safety Authority; FFQ; food fr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص خطر; 4-VCH; 4-vinylcyclohexene; ARA; Alliance for Risk Assessment; ATSDR; Agency for Toxic Substances and Disease Registry; BEs; biomonitoring equivalents; BMD; benchmark dose; BMDL; benchmark dose lower confidence limit; CCl4; carbon tetrachloride; CDC; Cente
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص خطر; Mixture toxicology; Mixture risk assessment; Dose addition; Hazard index; Pesticide; JMPR; ADI; acceptable daily intake; AL; acceptable level; CAG; cumulative assessment group; EL; exposure level; GAP; good agricultural practice; GEMS; Global Environment
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص خطر; AFB1; aflatoxin B1; AFM1; aflatoxin M1; ALARA; as low as reasonably achievable; EDI; estimated daily intake; ELISA; Enzyme-Linked Immunosorbent Assay; HI; hazard index; LOD; limit of detection; MRLs; maximum residues limits; TD50; threshold dose; TDI; tol