آشنایی با موضوع

سلول بنیادی نامی کلی است و به گروهی از سلول های بدن گفته می شوند که دارای چند وپژگی مهم می باشند: 1) این سلول ها تخصص نیافته هستند؛ 2) مجددا در بدن از طریق تقسیم سلولی خود را تولید و تکثیرمی کنند؛ 3) عمری طولانی دارند؛ 4) در شرایط آزمایشگاهی، می توان آنها را به سلول هایی متخصص با اعمال و فعالیت مشخص تبدیل کرد. سلول‌های بنیادی خون‌ساز سلول‌های نارسی هستند که می‌توانند به سلول‌های خونی تبدیل شوند. این سلول‌های بنیادی در مغز استخوان، جریان خون داخل عروقی و خون بند ناف وجود دارند. استفاده از سلول‌های بنیادی خونساز، روش استانداردی جهت درمان بسیاری از بدخیمی‌های خونی و اختلالات غیرخونی محسوب می‌شود. خون بند ناف، دارای مزایای فراوانی نسبت به سایر منابع سلول‌های بنیادی است و یکی از محدودیت‌های مهم این منبع جهت پیوند، تعداد محدود سلول‌های بنیادی آن می‌باشد.
در این صفحه تعداد 530 مقاله تخصصی درباره سلول های بنیادی خونساز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده سلول های بنیادی خونساز
مقالات ISI سلول های بنیادی خونساز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; Cerebral palsy; Regenerative medicine; Hematopoietic stem cells; Umbilical cord blood; Web-based research; Private cord blood bank;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; Granulocyte colony stimulating factor; Biosimilars; Donor; Hematopoïetic stem cells; Side effects; G-CSF; Biosimilaires; Donneur volontaire; Cellules souches hématopoïétiques; Effets secondaires;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; Bone marrow; bone marrow cells; bone marrow transplantation; dental pulp; dental pulp regeneration; dental pulp stem cells; green fluorescent protein; hematopoietic stem cells; mesenchymal stem cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; GSN; gelsolin; pGSN; human recombinant plasma gelsolin; cGSN; cytoplasmic gelsolin; HSCs; hematopoietic stem cells; GATA-1; GATA-binding factor 1; VLA-4; very late antigen-4; ICAM-4; intracellular adhesion molecule-4; DLC-1; deleted in liver cancer-1; Rho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; Label-free cells; Capture and concentration; Stem cells; Cancer stem cells (CSCs); Circulating tumor cells (CTCs); ABC transporter; adenosine triphosphate-binding cassette transporter; BCRP; breast cancer resistance protein; CKs; cytokeratins; CSCs; cance
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; Mesenchymal stem cells; Hematopoietic stem cells; Renal transplantation; Tolerance; Stem cell therapy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; Placenta; Hematopoiesis; Vasculogenesis; Angiogenesis; Hematopoietic emergence; Niche; HSC; Hematopoietic stem cells; vWF; von Willebrand factor; TGC; trophoblast giant cell; CFC; Colony Forming Cells; EHT; endothelial-to-hematopoietic transition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; ACLF; acute-on-chronic liver failure; LT; liver transplantation; ALB; albumin; PT; prothrombin time; ALT; alanine aminotransferase; TBIL; total bilirubin; PLT; platelets; Hb; hemoglobin; WBC; white blood cell; MSCs; mesenchymal stem cells; HSCs; hematopoi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; DT; diphtheria toxin; DTR; diphtheria toxin receptor; WT; wild type; LLC; Lewis lung carcinoma; TAMs; tumor-associated macrophages; BM; bone marrow; BMDMs; bone marrow-derived macrophages; BMD; bone mineral density; HSCs; hematopoietic stem cells; CD169+
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; EPCs; endothelial progenitor cells; BM-EPCs; bone marrow derived endothelial progenitor cells; ECFC; endothelial colony-forming cell; MNCs; mononuclear cells; FBS; fetal bovine serum; PD; population doubling; HSCs; hematopoietic stem cells; MSCs; mesenchy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; Cardiovascular diseases; inflammation; prenatal inflammatory exposure; maternal immune activation; developmental reprogramming; NF-κB; ACE; Angiotensin-converting enzyme; ACTH; Adrenocorticotropic hormone; Ang II; Angiotensin II; ApoE; Apolipoprotein E;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid receptor; α-SMA; alpha- smooth muscle actin; BBB; blood-brain barrier; BDNF; brain derived neurotrophic factor; bFGF or FGF2; basic fibroblast growth factor; BrdU; bromodeoxyuridine; CIMT; const
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; Hematopoietic stem cells; Energetic metabolism; Anaerobiosis; Self-renewal; Ex vivo expansion; Cellules souches hématopoïétiques; Métabolisme énergétique; Anaérobiose; Auto-renouvellement; Expansion ex vivo;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; ECM; Extracellular matrix; EGFR; Epidermal growth factor receptor; GvHD; Graft versus host disease; HLA; Human leukocyte antigen; HSC; hematopoietic stem cells; LAB; Laser-assisted bioprinting; NOD; Non-obese diabetic; NSG; NOD SCID gamma; PBMC; Periphera
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; Cancer; Bio-therapy; Bacterial vectors; Tumor suppression; Immune response; BC; breast cancer; CC; cervical cancer; CMV; cytomegalovirus; CRC; colorectal cancer; HCC; hepatocellular cancer; Hly; hemolysin, an exotoxin produced by bacteria.; HSC; hematopoi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; Gene therapy; Hematopoietic stem cells; Gammaretroviral vector; Lentiviral vector; Gene editing; Site-specific endonucleases; Homologous recombination;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; AML; acute myeloid leukemia; LSCs; leukemic stem cells; HSCs; hematopoietic stem cells; qPCR; quantitative polymerase chain reaction; FACS; fluorescence-activated cell sorting; NGS; next generation sequencing; SCNP; single-cell network profiling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; BMP; bone morphogenetic protein; c-Fms; colony-stimulating factor-1 receptor; CSF-1; colony-stimulating factor-1; GM-CSF; granulocyte-macrophage colony-stimulating factor; HSCs; hematopoietic stem cells; IL; interleukin; LPS; lipopolysaccharides; MAFIA; m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; AD-MSCs; adipose tissue-derived mesenchymal stem cells; ANG-1; angiopoietin-1; ANG-2; Angiopoietin-2; ATP; adenosine triphosphate; BBB; blood brain barrier; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; BME; β mercaptoethanol; BM-MNCs; bone marrow-derived mon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; ACE; angiotensin-converting enzyme; CCR2; chemokine (C-C motif) receptor-2; CX3CR1; chemokine (C-X3-C motif) receptor-1; DOCA; deoxycorticosterone acetate; HIF; hypoxia-inducible factor; HSCs; hematopoietic stem cells; IL; interleukin; IRF5; interfe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; Hematopoietic stem cells; Embryonic stem cells; Induced pluripotent stem cells; Glioma stem cells; Leukemia stem cells; Breast cancer stem cells
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; HPCs; hepatic progenitor cells; mtROS; mitochondrial reactive oxygen species; DEN; diethylnitrosamine; SPCs; stem/progenitor cells; HSCs; hematopoietic stem cells; NSCs; neural stem cells; DMEM; Dulbecco's modified Eagle's medium; FBS; fetal bovine serum;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; Ag; antigen; bnAb; broadly neutralizing anti-HIV Ig; CLL; chronic lymphocytic leukemia; EBV; Epstein Barr virus; GBM; glomerular basement membrane; GN; glomerulonephritis; GP; Goodpasture; GPS; GP syndrome; HC; heavy chain; HCDR3; heavy chain complementar
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; Cancer stem cell; Chemotherapy; Chemoresistance; Targeted therapy; 5-FU; 5-fluorouracil; ABCT; ATP-binding cassette transporter; ALDH; Aldehyde dehydrogenase; AML; Acute myeloid leukemia; ASC; Adult stem cell; BCRP or ABCG; Breast cancer resistance protei
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; 3D; three-dimensional; ACI; autologous chondrocyte implantation; ACS; absorbable collagen sponge; AM; amniotic membrane; ASI; alternating solution immersion; ASCs; adipose-derived stem cells; BBIM; bioactive bone-inducing material; BM; basement membrane;