طیف سنجی جرمی با وضوح بالا

در این صفحه تعداد 184 مقاله تخصصی درباره طیف سنجی جرمی با وضوح بالا که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI طیف سنجی جرمی با وضوح بالا (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی با وضوح بالا; LDI-HRMS; laser desorption/ionization high-resolution mass spectrometry; FE-SEM; field-emission scanning electron microscopy; MD; Mass defect; KM; Kendrick mass; KMD; Kendrick mass defect; IUPAC; International Union of Pure and Applied Chemistry; JRP; Jap
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی با وضوح بالا; TMV; tobacco mosaic virus; CMV; cucumber mosaic virus; TMV-CP; tobacco mosaic virus coat protein; 1H NMR; 1H nuclear magnetic resonance; 13C NMR; 13C nuclear magnetic resonance; EC50; 50% effective concentration; HRMS; high-resolution mass spectrometry; S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی با وضوح بالا; AIBN; azobisisobutyronitrile; NBS; N-Bromosuccinimide; DMAP; 4-dimethylaminopyridine; TEA; Triethylamine; TFA; trifluoroacetic acid; DAST; diethylaminosulfur trifluoride; DCM; Dichloromethane; Tris; tris(hydroxymethyl)aminomethane; DTNB; 5,5-dithio-bis-(2
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی با وضوح بالا; Oxybenzone; Gilt-head bream; Seawater; Bioconcentration; By-products; High-resolution mass spectrometry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی با وضوح بالا; Hydraulic fracturing; Oil and gas wastewaters; High-resolution mass spectrometry; Flowback waters; Produced waters; Water reuse;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی با وضوح بالا; Emerging persistent organic pollutants; Perfluoroalkyl substances; Novel brominated flame retardants; Organophosphorus flame retardants; Aquatic ecosystem; Sample treatment; Extraction; Analytical determination; μSIS; micro-selected ion storage mode; 1-M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی با وضوح بالا; Antibody-drug conjugate; Hydrophilic interaction chromatography; High-resolution mass spectrometry; Post-translational modifications; Glycans profiling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی با وضوح بالا; 3-BC; 3-Benzylidene camphor; 3,4 DHB; 3,4-Dihydroxybenzoic acid; 4-HB; 4-Hydroxybenzoic acid; 4-MBC; 4-Methylbenzylidene camphor; ABDI; Celestolide, 1-[6-(1,1-Dimethylethyl)-2,3-dihydro-1,1-dimethyl-1H-inden-4-yl]-ethanone; ACN; Acetonitrile; AHMI; Phanto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی با وضوح بالا; Food metabolomics; High-resolution mass spectrometry; Phenolic composition; Chemometrics; Chardonnay; Food analysis; Food composition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی با وضوح بالا; Bovine-hide gelatin; Porcine-hide gelatin; Donkey-hide gelatin; Identification; High-resolution mass spectrometry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی با وضوح بالا; Chloramphenicol (PubChem CID: 5959); Florfenicol (PubChem CID: 114811); Food contaminants; Veterinary drug residues; Thermally induced contaminants; High-resolution mass spectrometry; Foodomics; Antibiotics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی با وضوح بالا; BS; backscattering; 13C NMR; carbon nuclear magnetic resonance; CMC; critical micelle concentration; EPA; Environmental Protection Agency; F2F2-OH; 1,3-bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy)propan-2-ol; F2F2; sodium 1,3-bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy)propan-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی با وضوح بالا; Foodomics; Proteomics; Mass spectrometry; Food quality; Food safety; AQUA; absolute quantification; CID; collision-induced dissociation; CV; coefficient of variation; DDA; data dependent acquisition; DIA; data independent acquisition; ESI; electrospray io
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی با وضوح بالا; Short-chain fatty acids; Organic acids; UHPLC; High-resolution mass spectrometry; Faeces; Humans;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی با وضوح بالا; HMF; 5-hydroxymethylfurfural; HRMS; high-resolution mass spectrometry; In vitro digestion; 5-Hydroxymethylfurfural; Biscuits; Michael addition; Schiff base; Amino acids;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی با وضوح بالا; Cer; ceramide; CL; cardiolipin; DG; diacylglycerol; EIC; extracted ion chromatogram; FTICR; fourier transform ion cyclotron resonance; FWHM; full width half maximum; HexCer; hexosyl ceramide; HPLC; high performance liquid chromatography; LC/MS; liquid chr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی با وضوح بالا; Hyphenation; Ultra high performance supercritical fluid chromatography; High-resolution mass spectrometry; Make-up location; Make-up solvent; Vegetable oil;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی با وضوح بالا; Short-rotation coppice; Willow; Fast pyrolysis; Pyrolysis oil; High-resolution mass spectrometry; Fourier transform ion cyclotron resonance; Electrospray ionization; Atmospheric pressure photoionization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی با وضوح بالا; Per- and polyfluoroalkyl substances; Unidentified organofluorine component; Emerging contaminant; Persistent, bio-accumulative and toxic chemicals; High-resolution mass spectrometry; Quantitative structure-property relationship; Mass balance; Transformati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی با وضوح بالا; Hydrazines; 1,1-Dimethylhydrazine; Rocket fuel; Oxidative transformation; High-resolution mass spectrometry; Isotopic exchange;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی با وضوح بالا; Foodomics; Green analytical chemistry; Sample preparation techniques; Separation techniques; Miniaturization; Green processes; Environmental assessment tools; Life cycle assessment; AIMS; ambient ionization mass spectrometry; AMVI; analytical method volum
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی با وضوح بالا; Wastewater; Dissolved organic matter; High-resolution mass spectrometry; UV-visible spectroscopy; Secondary treatment; Struvite precipitation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی با وضوح بالا; Feed additives; High-resolution mass spectrometry; Oxidation products; Screening; Traveling-wave ion mobility spectrometry; Untargeted analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی با وضوح بالا; TMV; tobacco mosaic virus; 1H NMR; 1H nuclear magnetic resonance; 13C NMR; 13C nuclear magnetic resonance; IR; infrared spectroscopy; EC50; 50% effective concentration; HRMS; high-resolution mass spectrometry; SAR; structure-activity relationship; TMV-C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی با وضوح بالا; ADME-Tox; absorption, distribution, metabolism, excretion, and toxicity; AUC; area under the curve; BnSH; benzyl mercaptan; Xantphos; 4,5-bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene; CYP2C19; hepatic cytochrome P450 2C19; CYP3A4; hepatic cytochrome P450 3
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی با وضوح بالا; Wastewater-based epidemiology; Liquid chromatography-mass spectrometry; New psychoactive substances (NPS); Population biomarkers; High-resolution mass spectrometry; BE; benzoylecgonine; BOD; biological oxygen demand; COD; chemical oxygen demand; DDA; da
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی با وضوح بالا; BA; bile acid; CA; cholic acid; CDCA; chenodeoxycholic acid; DCA; deoxycholic acid; LCA; lithocholic acid; UDCA; ursodeoxycholic acid; HDCA; hyodeoxycholic acid; MCA; muricholic acids (alpha [A], beta [B], gamma [G], omega [O]); T; taurine; G; glycine; HP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی با وضوح بالا; ADME-Tox; absorption, distribution, metabolism, excretion, and toxicity; CYP2C19; hepatic cytochrome P450 2C19; CYP3A4; hepatic cytochrome P450 3A4; DSC; differential scanning calorimetry; DIBAL-H; diisobutylaluminium hydride; DME; 1,2-dimethoxyethane; DM