بیماری های روده ای التهابی

در این صفحه تعداد 302 مقاله تخصصی درباره بیماری های روده ای التهابی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده بیماری های روده ای التهابی
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های روده ای التهابی; Cyclosporine A; Immunosuppressant; Nanoparticles; Colitis; Dextran sodium sulfate; Inflammatory bowel diseases
مقالات ISI بیماری های روده ای التهابی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های روده ای التهابی; ACN; acetonitrile; BTP-M; black-tea-process-mature; CQAs; caffeoylquninic acid; 3-CQA; 3-caffeoylquninic acid; 4-CQA; 4-caffeoylquninic acid; 5-CQA; 5-caffeoylquninic acid; COX-2; cyclooxygenase 2; 3,4-diCQA; 3,4-dicaffeoylquninic acid; 3,5-diCQA; 3,5-dic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های روده ای التهابی; H2-DCFH-DA; 2′,7′-dichlorofluorescein diacetate; iNOS; inducible nitric oxide synthase; MAPK; mitogen activated protein kinase; NF-kB; nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells; NO; nitric oxide; IBD; Inflammatory bowel diseases;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های روده ای التهابی; AOPPs; advanced oxidation protein products; 5-ASA; 5-aminosalicylic acid; CD; Crohn's disease; CDDS; colon drug delivery system; DAI; disease activity index; DMT-MM; 4-(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride; DSS; dextran sulfate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های روده ای التهابی; Spondyloarthropathies; Inflammatory bowel diseases; Screening; Early diagnosis; Espondiloartropatías; Enfermedades inflamatorias del intestino; Cribado; Diagnóstico precoz;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های روده ای التهابی; Flavonoid; Gastrointestinal tract; Intestinal permeability; Incretins; Endotoxemia; Microbiota; CRC; colorectal cancer; DPP-IV; dipeptidyl peptidase IV; EC; (−)-epicatechin; EGCG; (−)-epigallocatechin gallate; GLP-1; glucagon-like peptide-1; GLP-2; gl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های روده ای التهابی; Espondiloartropatías; Enfermedades inflamatorias del intestino; Cribado; Diagnóstico precoz; Spondyloarthropathies; Inflammatory bowel diseases; Screening; Early diagnosis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های روده ای التهابی; Inflammatory Bowel Diseases; Formalin-Fixed; Paraffin-Embedded; Next-Generation Sequencing; RNA-Seq; CD; Crohn disease; CDAI; Clinical Disease Activity Index; FFPE; formalin-fixed, paraffin-embedded; H&E; hematoxylin and eosin; I-Wk0; induction baseline;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های روده ای التهابی; Active Ulcerative Colitis; IBD Therapy; Immunosuppressive Agent; Inflammatory Bowel Diseases; AE; adverse event; CD; Crohn's disease; FCP; fecal calprotectin; IBD; inflammatory bowel disease; MERIT-UC; Methotrexate Response in Treatment of Ulcerative Co
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های روده ای التهابی; Epithelial Barrier; Serine Proteases; Gut Microbiota; Inflammatory Bowel Diseases; ABx; antibiotics; AEBSF; 4-(2-aminoethyl) benzenesulfonyl fluoride hydrochloride; cecal-sup; cecal-supernatants; ctr; control; DSS; dextran sulfate sodium; GF; germ-free; I
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های روده ای التهابی; Inflammatory bowel diseases; Crohn's disease; Ulcerative colitis; Colitis; Quality of life; Doença inflamatória intestinal; Doença de Crohn; Colite ulcerativa; Colite; Qualidade de vida;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های روده ای التهابی; Inflammatory bowel diseases; Epidemiology; Ulcerative rectocolitis; Crohn's disease; Infliximab; Doenças inflamatórias intestinais; Epidemiologia; Retocolite ulcerativa; Doença de Crohn; Infliximabe;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های روده ای التهابی; Autoimmune cytopenias; Autoimmune hemolytic anemia; Crohn's disease; Immunologic thrombocytopenia; Inflammatory bowel diseases; Ulcerative colitis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های روده ای التهابی; Inflammatory bowel diseases; Dextran sulfate sodium; Colitis; Maillard reaction products; Cytokines;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های روده ای التهابی; AP-1; activator protein 1; Bax; Bcl-2-like protein 4; Bcl-2; B-cell lymphoma 2; BJ; bergamot juice; BJe; flavonoid-rich extract of bergamot juice; CD; Crohn's disease; COXs; cyclooxygenases; DNBS; dinitrobenzene sulfonic acid; EDTA; ethylenediaminetetra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های روده ای التهابی; Inflammatory bowel diseases; Colorectal neoplasms; Skin neoplasms/secondary; Lymphoma; Monoclonal antibodies/adverse effects; 6-mercaptopurine/adverse effects;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های روده ای التهابی; AOM; azoxymethane; Apc; adenomatous polyposis coli; CAC; colitis associated cancer; CRC; colorectal cancer; DNA-PK; DNA-dependent protein kinase; GF; germ free; GI; gastrointestinal; IBD; inflammatory bowel diseases; IL; interleukin; MAIT; mucosa-associat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های روده ای التهابی; Intestine; Efficacy; Dose; Control; CD; Crohn's disease; CRP; C-reactive protein; FCP; fecal calprotectin; IBD; inflammatory bowel diseases; RA; rheumatoid arthritis; TNF; tumor necrosis factor; UC; ulcerative colitis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های روده ای التهابی; Inflammatory Bowel Diseases; Hematopoietic Stem Cell Transplantation; Mesenchymal Stem Cell Transplantation; AD; adipocyte-derived; BM; bone marrow; CD; Crohn's disease; CDAI; Crohn's Disease Activity Index; HSCT; hematopoietic stem cell transplantati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های روده ای التهابی; IBD; inflammatory bowel diseases; GI tract; gastrointestinal tract; UC; ulcerative colitis; CD; Crohn's disease; GWAS; genome-wide association study; SNP; single-nucleotide polymorphism; NADPH; nicotinamide adenine dinucleotide phosphate; MDP; muramyl dip
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های روده ای التهابی; Nanostructured lipid carriers; Poor water soluble drugs; Oral drug delivery; Bioavailability; Hot high-pressure homogenization; Inflammatory bowel diseases;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های روده ای التهابی; Viruses; Personalized Therapy; Fecal Transplant; Dysbiosis; AIEC; adherent and invasive Escherichia coli; CDI; Clostridium difficile infection; CRISPR; clustered, regularly interspaced short palindromic repeat; FMT; fecal microbiota transplantation; IBD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های روده ای التهابی; Diet; Amino Acid; Kynurenine; Inflammation; Anti-Inflammatory; AHR; aryl hydrocarbon receptor; AUC; area under the curve; CAI; Clinical Activity Index for Ulcerative Colitis; CARD9; caspase recruitment domain family member 9; CD; Crohn's disease; CDAI;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های روده ای التهابی; Microbiote; Dysbiose; Système immunitaire; Maladies inflammatoires chroniques intestinales; Obésité; Gut microbiota; Dysbiosis; Immune system; Inflammatory bowel diseases; Obesity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های روده ای التهابی; antioxidant enzymes; Crohn's disease; inflammatory bowel diseases; pediatric patients; radicals;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های روده ای التهابی; Aluminum; Oral exposure; Intestinal homeostasis; Colitis; Inflammatory bowel diseases; Aluminium; Exposition orale; Homéostasie intestinale; Colite; Maladies inflammatoires chroniques de l'intestin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های روده ای التهابی; Hydrogen peroxide activation; Metal complexes; Photosensitizers; Semiconductors; Redox reactions; Photocatalysis; ROS; reactive oxygen species; SOD; superoxide dismutase; Por; porphyrin; TAML; tetraamido macrocyclic ligand; DFT; density functional theory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های روده ای التهابی; Clinical trials; Rheumatoid arthritis; Chronic obstructive pulmonary disease; Multiple sclerosis; Inflammatory bowel diseases; Psoriasis5-LO, 5-lipoxygenase; AA, arachidonic acid; b.i.d, bis in die (twice a day); CCR, CC chemokine receptor; CD, Crohn's di
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های روده ای التهابی; Mobile Applications; Apps; Chronic Disease Management; Telemedicine; Wearables; Gastroenterology; Inflammatory Bowel Diseases; IBD; inflammatory bowel disease; ICU; intensive care unit; RPM; remote patient monitoring;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های روده ای التهابی; Alzheimer's disease; (AD); Aminoguanidine hydrochloride; (AG); Analysis of variance; (ANOVA); Autonomic nervous sytem; (ANS); Bovine serum albumin; (BSA); Central nervous system; (CNS); Central nucleus of the amygdala; (CeA); Corticotropin-releasing fac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری های روده ای التهابی; Inflammatory bowel diseases; Inducible nitric oxide; Glutamine; B0AT1; SN2; Na-nutrient co-transport; Villus cells; Crypt cells;