آشنایی با موضوع

لیپواکسیژناز(به انگلیسی: lipoxygenase) یک گروه از آنزیمهای حاوی آهن است که اکسیژناسیون اسیدهای چرب غیراشباع را کاتالیز می‌کند. آنزیم لیپواکسیژناز در گیاهان، جانوران و قارچها یافت میشود و در واکنشهای بسیاری نقش دارد. اغلب لیپواکسیژنازهای جانوران، لیپواکسیژناز اسیدآراشیدونیک هستند. آنزیم فسفولیپاز فسفولیپیدهای غشای سلول (استریفیه) را به اسید آراشیدونیک (غیراستریفیه) تبدیل می کند. سپس آنزیم سیکلواکسیژناز باعث تبدیل اسید آراشیدونیک به پروستاگلاندین H۲ می‌شود که پیشساز سایر پروستاگلاندینها است. آنزیم لیپواکسیژناز موجب تبدیل آرشیدونیک اسید به لکوترینها می شود. آنزیمهای لیپواکسیژناز از دسته پروتئین های آهن دار غیر همی هستند که مسئول پراکسیداسیون اسید های چرب غیر اشباع در گیاهان و حیوانات می باشند. اهمیت فعالیت این آنزیمها در بدن پستانداران و نقش آنها در ایجاد حساسیت ها، التهابها و حتی تشکیل برخی از سرطانها به اثبات رسیده است. از این رو مطالعه در مورد جزئیات مکانیسمی این دسته از آنزیمها و متابولیسم محصولات پراکسیدی آنها و همچنین سنتز مهار کننده های مناسب برای آنزیمهای مذکور بسیار حائز اهمیت می باشد. لیپواکسیژنازها (LOX;EC1. 13. 11. 12)آنزیم های دی اکسیژناز حاوی هِم هستند که اکسیداسیون اسیدهای چرب غیر اشباع را در لیپید های حاوی سیستم سیس-1-4- پنتادی ان کاتالیز می کنند. آنزیم لیپواکسیژناز عمل اکسیداسیون را توسط اکسیژن مولکولی انجام داده و ترکیب سیس-1-4- پنتادی ان را به هیدروپراکسیداز مربوطه تبدیل می کند. اسیدهای لینولنیک و لینولئیک، رایج ترین اسیدهای چرب در لیپیدهای غیراشباع هستند که به عنوان سوبسترای لیپواکسیژناز مطرح می‏ شوند. لیپواکسیژناز در مواد گیاهی مانند غده ها،دانه ها و حبوبات یافت می شود. درتحقیقی انجام شده، ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم لیپواکسیژناز استخراج شده و تخلیص شده از دانه کنجد بررسی شده است. نمودار pH – فعالیت آنزیم برای دی اکسیژناسیون سوبسترای لینولئات در دامنه ی 9- 5pH ارزیابی شد. به منظور تعیین نمودارpH سیستم های بافری 50 میلی مولار از استات، فسفات وTris-HClمورد استفاده قرار گرفت. فعالیت آنزیم هم چنین در دامنه دمایی گسترده 20 تا 70 سانتی گراد مورد تحقیق قرار گرفت. به علاوه اثر برخی از کاتیون ها شامل روی، منگنز،کبالت و منیزیم در غلظت های 1، 0. 1 و0. 01 میلی مولار بر فعالیت آنزیم لیپواکسیژناز تعیین گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که pH اپتیمم لیپواکسیژناز دانه کنجد 8pH است. آنزیم پایداری بالایی را در محدوده وسیعی از pH نشان داد. دمای اپتیمم آنزیم با توجه به آزمایشات انجام شده 35 درجه سانتی گراد در نظر گرفته می شود. آنزیم در محدوده دمایی 20 تا 60 درجه سانتی گراد پایداری نشان داد در حالیکه کاهش شدید فعالیت آنزیم در 65 درجه سانتی گراد مشاهده شد. فعالیت آنزیم با انکوباسیون در حضور یون روی افزایش و در حضور یون کبالت کاهش یافت.
در این صفحه تعداد 941 مقاله تخصصی درباره لیپواکسیژناز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI لیپواکسیژناز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپواکسیژناز; AA; amino acids; APX; ascorbate peroxidase; ATP; adenosine triphosphate; ADP; adenosine diphosphate; AMP; adenosine monophosphate; CCO; cytochrome c oxidase; CAT; catalase; CI; chilling injury; CS; cysteine synthase; DCD; d-cysteine desulfhydrase; EL; ele
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپواکسیژناز; NSAIDs; non steroidal anti-inflammatory drugs; COX; cyclooxygenase; PGs; prostaglandins; AA; arachidonic acid; LO; lipoxygenase; TXA2; thromboxane A2; DS; diclofenac sodium; PLA; poly lactic acid; poly D,L glycolide; PLG; poly lactide-co-glycolide; PLGA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپواکسیژناز; AC; Antioxidant Capacity; AICR; American Institute for Cancer Research; AOB; Antioxidant/Oxidant Balance; DPPD; N,N-diethyl-p-phenylenediamine; EFSA; European Food Safety Authority; FL; fluorescein, 3′,6′-dihydroxy-3H-spiro[2-benzofuran-1,9′-xanthen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپواکسیژناز; AA; arachidonic acid; AM; acetoxymethyl; CalDAG-GEFI; calcium- and DAG-regulated guanine nucleotide exchange factor 1; COX; cyclooxygenase; DAG; diacylglycerol; FITC; fluorescein isothiocyanate; FSC; forward scatter; GS; stimulatory G-protein; IP3; inosit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپواکسیژناز; Mushroom; Anti-inflammatory activity; In vitro model; Animal model; Chemopreventive property; Therapeutic potential; CD; Crohn's disease; ConA; concanavalin A; COX-1; cyclooxygenase-1; COX-2; cyclooxygenase-2; DAI; disease activity index; DSS; dextran s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپواکسیژناز; Oxygenated lipids; Endocannabinoids; Sphingolipids; Fatty acids; Metabolic profiling; Non-invasive sampling; ad; atopic dermatitis; Aea; arachidonoylethanolamide (anandamide); Ag; arachidonoylglycerol; Cox; cyclooxygenase; %cv; coefficient of variance; Fa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپواکسیژناز; Grafted cucumber; Transcriptome; Flavor quality; Sugar; α-Linolenic acid metabolism; G1; fruit obtained from cucumber seedlings grafted onto figleaf gourd (Cucurbita ficifolia) rootstock; G2; fruit obtained from cucumber seedlings grafted onto 'Weishen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپواکسیژناز; AA; Arachidonic acid; ALX/FPR2; Lipoxin A4/formyl peptide receptor 2; AnxA1; Annexin A1; ASA; Acetylsalicylic acid; AT; Aspirin-triggered; BHR; Bronchial hyper-reactivity; COX; Cyclooxygenase; DHA; Docosahexaenoic acid; Eos; Eosinophils; EPA; Eicosapentae
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپواکسیژناز; AD; Alzheimer's disease; ARA; arachidonic acid; CD; cluster of differentiation; iPLA2; calcium independent phospholipase A2; cPLA2; cytosolic phospholipase A2; DHA; docosahexaenoic acid; EPA; eicosapentaenoic acid; HDHA; hydroxy DHA; HETE; hydroxyeicosa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپواکسیژناز; 15-PGDH; 15-hydoxyprostaglandin dehydrogenase; AA; arachidonic acid; AF; atrial fibrillation; AKI; acute kidney injury; Akt; alpha serine/threonine-protein kinase; ALA; alpha-linolenic acid; AMD; age-related macular degeneration; Ang II; angiotensin II; B
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپواکسیژناز; NSAIDs; Non-steroidal anti-inflammatory drugs; COX; Cyclooxygenase; PGs; prostaglandins; AA; arachidonic acid; LO; lipoxygenase; Tx; thromboxanes; CNS; central nervous system; EP4R; Prostaglandin E2 receptor 4; PKA; Protein kinase A; PKC; Protein kinase C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپواکسیژناز; AA; arachidonic acid; DHA; docosahexaenoic acid; EET; epoxide eicosatrienoic acid; EPA; eicosapentaenoic acid; HDHA; hydroxydocosahexaenoic acid; HETE; hydroxyeicosatetraenoic acid; HODE; hydroxyoctadecadienoic acid; LA; linoleic acid; LC-MS/MS; liquid ch
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپواکسیژناز; ADH; alcohol dehydrogenase; COX; cyclooxygenase; CYP; cytochrome P450; EC; endocannabinoid; ECL; endocannabinoid-like compound; FAAH; fatty acid amide hydrolase; LOX; lipoxygenase; NOS; nitric oxide synthase; NSAID; non-steroidal anti-inflammatory drug; l
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپواکسیژناز; NFC; Non-filtered chambers; DFRS; DPPH free radical scavenging activity; HRS; Hydroxyl radical scavenging activity; HPRS; Hydrogen peroxide scavenging activity; SRS; Superoxide radical scavenging activity; APX; Ascorbate peroxidase; CAT; Catalase; POX; Pe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپواکسیژناز; BSO; buthionine sulfoximine; DEM; diethyl maleate; ERA; erastin; GCL; glutamate cysteine ligase; GPx; glutathione peroxidase; GR; glutathione reductase; GST; glutathione S-transferase; HCA; homocysteic acid; LOX; lipoxygenase; SSZ; sulfosalazine; Reactive
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپواکسیژناز; CYP; cytochrome P450; DHA; docosahexaenoic acid; EET; epoxyeicosatrienoic acid; EPA; eicosapentaenoic acid; HDL; high density lipoprotein; HPETE; hydro(pero)xyeicosatetraenoic acid; HPODE; hydro(pero)xyoctadecadienoic acid; IsoP; isoprostane; LDL; low den
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپواکسیژناز; Curcumin; Neuropathic pain (NP); Inflammatory pain; Depression; Bioavailability; ACE; angiotensin converting enzyme; AP-1; activator protein-1; AKT; protein kinase B; BDMC; bisdemethoxycurcumin; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; CAT; catalase; CS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپواکسیژناز; ACSL4; acyl-CoA synthetase long-chain family member 4; AD; Alzheimer's disease; ARE; antioxidant-responsive element; ANT; adenine nucleotide translocase; AP-1; activator protein-1; ATP; adenosine triphosphate; Bak; Bcl-2 antagonist/killer; BCEC; brain c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپواکسیژناز; Olea europaea L.; Quality; Lipoxygenase; Phenolic compounds; Freezing; Oleuropein (PubMed CID 5281544); Demethyloleuropein (PubMed CID 6450302); Tyrosol (PubChem CID: 10393); Hydroxytyrosol (PubChem CID: 82755); (Z)-hex-3-enal (PubChem CID: 643139); (E)-h
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپواکسیژناز; AAPH; 2,2′-azobis(2-amidinopropane) dihydrochloride; AOB; Antioxidant Biofactor; DMSO; dimethyl sulfoxide; DPPP; diphenyl-1-pyrenylphosphine; FI; fluorescence intensity; LOX; lipoxygenase; NAFLD; non-alcoholic fatty liver diseases; NpEP; 3-(1,4-epidioxy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپواکسیژناز; AA; arachidonic acid; ACTB; β-actin; ADIPOQ; adiponectin; ATGL; adipose triglyceride lipase; ALA; alpha-linolenic acid; C/EBP-β; CCAAT/enhancer-binding protein-β; COX; cyclooxygenase; CVD; cardiovascular disease; DHA; docosahexaenoic acid; EPA; eicosap
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپواکسیژناز; 4-HDDE; 4-Hydroxy-2E,6Z-dodecadienal; 4-HHE; 4-Hydroxyl-2E-hexenal, 4-HNE, 4-Hydroxy-2E-nonenal; AGE; Advanced glycation end products; ALE; Advanced lipoxidation end products; AR; aldose reductase; COX; Cyclooxygenase; EET; Epoxyeicosatrienoic acid; ER; E
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپواکسیژناز; AA; arachidonic acid; ALA; α-linolenic acid; COX; cyclooxygenase; CYP; cytochrome P450; DGLA; dihomo-gamma-linolenic acid; DHA; docosahexaenoic acid; DiHDoHE; dihydroxy-docosahexaenoic acid; DiHDPE; dihydroxy-docosapentaenoic acid; DiHETrE; dihydroxy-eic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپواکسیژناز; LA; Linoleic acid; AA; Arachidonic acid; IS; Internal standard; LOX; Lipoxygenase; COX; Cyclooxygenase; CYP450; Cytochrome P450; HODE; hydroxyl-octadecadienoic acid; KODE; oxo-octadecadienoic acid; Tetranor-PGEM; tetranor-prostaglandin E metabolite; TX; t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپواکسیژناز; •OH; hydroxyl radical; 2,2-BP; 2,2-bipyridyl; ABC; ATP-binding cassette; AIF; apoptosis-inducing factor; AMPK; AMP-activated protein kinase; AMPKK; AMPK kinase; ANT; adenine nucleotide translocase; AP-1; activator protein 1; Apaf-1; protease activating
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپواکسیژناز; ALA; alpha-linolenic acid; ARA; arachidonic acid; CNS; central nervous system; COX; cyclooxygenase; CYP; cytochrome P450; D5D/D6D; delta-5/delta-6 desaturase; DiHDPE; dihydroxy docosapentaenoic acid; DiHETrE; dihydroxy eicosatrienoic acid; DiHOME; dihydro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپواکسیژناز; AA; arachidonic acid; COX; cyclooxygenase; d; deuterated; DHA; docosahexaenoic acid; EPA; eicosapentaenoic acid; HDHA; hydroxy-docosahexaenoic acid; HEPE; hydroxy-eicosapentaenoic acid; HETE; hydroxy-eicosatetraenoic acid; HpETE; hydroperoxy-eicosatetraen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپواکسیژناز; EPS; extracellular polymeric substances; PAR; photosynthetically active radiation; DOX; dioxygenase; LOX; lipoxygenase; CTI; cis-trans isomerase; MUFAs; monounsaturated fatty acids; PUFAs; polyunsaturated fatty acids; 1O2; singlet oxygen; TLEs; total lipi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپواکسیژناز; ACC; acetyl-CoA carboxylase; ApoB; apolipoprotein B; ApoCII; apolipoprotein C-II; APPL-1; adaptor protein containing pleckstrin homology domain, phosphotyrosine binding domain and a leucine zipper motif; CD36; fatty acid translocase; CETP; cholesteryl est
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپواکسیژناز; APC; antigen presenting cell; DLS; dynamic light scattering; PFA; paraformaldehyde; COX; cycloxygenase; LOX; lipoxygenase; LPS; lipo poly saccharide; FBS; fetal bovine serum; IMQ; imiquimod; SOD; superoxide dismutase; MDA; malon di-aldehyde; GSH; glutathi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپواکسیژناز; AD; Alzheimer's disease; ARA; arachidonic acid; COX; cyclooxygenase; CYP450; cytochrome P450; DHA; docosahexaenoic acid; EPA; eicosapentaenoic acid; EETs; epoxyeicosatrienoic acids; EpFAs; epoxy-fatty acids; ER Stress; endoplasmic reticulum stress; IBD; i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپواکسیژناز; AA; arachidonic acid; AKR; aldo-keto reductase; AOS; allene oxide synthase; CX; carbon numbers; COX; cyclooxygenase; cPGES; cytosolic PGE synthase; cPLA2; cytosolic phospholipase A2; CYP; cytochrome P450; DGLA; dihomo-γ-linolenic acid; DP; prostaglandin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپواکسیژناز; Eosinophil; Lipid mediator; Lipidomics; Lipoxygenase; n-3 fatty acidPUFA, polyunsaturated fatty acid; LC-MS/MS, liquid chromatography tandem mass spectrometry; COX, cyclooxygenase; LOX, lipoxygenase; CYP, cytochrome P450; HETE, hydroxy-eicosatetraenoic ac