برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط

در این صفحه تعداد 349 مقاله تخصصی درباره برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط
مقالات ISI برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط; Multiple criteria decision making; Linguistic judgment; Interval type 2 fuzzy set; Ordered weighted averaging operator; Fuzzy ranking; Parametric graded mean integration representation; T1FS; type 1 fuzzy sets; T2FS; type 2 fuzzy sets; IT2FS; interval T2F
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط; Literature review; Scheduling; Waste; Multicriteria optimization; Manufacturing operations; 1DCSP; 1-Dimensional Cutting Stock Problem; B&B; Branch and Bound; CSP; Cutting Stock Problem; ICSP; Integrated Cutting Stock Problem; ILP; Integer Linear Programm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط; Peak shaving operation; Inter-regional transmission electricity; Mixed integer linear programming; Multiple receiving-end power grids; Optimal generation allocation; Hydropower and hybrid electricity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط; Energy recovery; Historic steam profiles; Mixed integer linear programming; Net present value; Optimal investment; Power generation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط; Decision-making process; Integer programming; Linear programming; Mixed integer linear programming; Renewable energy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط; Critical Node Detection; Network Vulnerability; Mixed Integer Linear Programming; Optimization; Telecommunication Networks;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط; Cooperative game theory; Mixed integer linear programming; Firm energy rights; Electric power systems; Hydro power; Benders decomposition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط; Self-consumption; Energy management systems; Demand side management; Photovoltaic; Energy storage systems; Mixed integer linear programming;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط; CFO; critical flashover voltage; GAMS; General Algebraic Modeling System; LPS; lightning protection system; MILP; mixed integer linear programming; SAIFI*; System Average momentary and sustained Interruption Frequency Index; Electromagnetic compatibility;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط; Nuclear energy; Flexible operations; Renewable energy integration; Unit commitment; Economic dispatch; Mixed integer linear programming;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط; Energy systems; Renewable energy; Mixed integer linear programming; Typical periods; Time-series aggregation; Clustering; Seasonal storage;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط; Building energy system; Clustering; Mixed integer linear programming; Renewable energies; Typical demand days;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط; Port cooperation; Intermodal freight transport; Mixed integer linear programming; Nearest neighbour algorithm; Land-locked countries; South Asia;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط; Energy systems; Renewable energies; Mixed integer linear programming; Typical periods; Cluster analysis; Extreme periods; Time-series aggregation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط; Facilities planning and design; Facility layout; Mixed integer linear programming; Semidefinite programming; Computational experiments;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط; Traffic metering; Perimeter control; Mixed integer linear programming; Optimization; Cell transmission model; Benders decomposition; Urban street networks;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط; Demand response; Energy storage systems; Horizontal energy transactions; Mixed Integer Linear Programming; Power grid flexibility; Renewables integration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط; Network-on-Chip; Application mapping; Particle Swarm Optimization; Mixed Integer Linear Programming; Reliability; Average packet delay;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط; Public transport; Bus timetabling; Vehicle scheduling; Mixed integer linear programming; Matheuristic;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط; Rollon-rolloff vehicle routing problem; Generalized RRVRP; Mixed integer linear programming; Benders decomposition; Savings algorithm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط; Supply chain management; Lean manufacturing; Inbound transport network design; Mixed integer linear programming; Performance indicators;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط; Distribution; Multiproduct pipeline; Scheduling; Decomposition approach; Mixed integer linear programming;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط; EUPHEMIA; Pan-European Hybrid Electricity Market Integration Algorithm; LIG; lignite-fired units; LP; Linear Programming; MCP; Mixed Complementarity Problem; MILP; Mixed Integer Linear Programming; MIP; Mixed Integer Programming; MIQCP; Mix Integer Quadra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط; Hydrothermal scheduling; Information gap decision theory; Mixed integer linear programming; Unit commitment; Uncertain load demand;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط; Battery energy storage; Battery aging costs; Hybrid microgrid; Thermal and electrical supply; Scheduling problem; Mixed integer linear programming;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط; Scheduling problem; Job shop; Availability constraint; Makespan; Mixed integer linear programming; Branch-and-bound;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط; Transportation; Approximation algorithm; Dynamic programming; Heuristic; Mixed integer linear programming;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط; Hydrogen infrastructure; Strategic supply chain planning; Mixed integer linear programming; Multi-objective optimization; Greenhouse gas emissions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط; Critical material; By-product material; Global supply planning; Clean energy technology; Mixed integer linear programming; Indium;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط; Supply chains; Fair profit distribution; Transfer price; Mixed integer linear programming; Lexicographic maximin approach; Nash bargaining approach;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط; API; active pharma ingredient; BESS; battery energy storage system; CAPEX; capital expenditure; CCS; carbon capture and sequestration; CCU; carbon capture and utilization; CH4; methane; CO2; carbon dioxide; CSP; concentrating solar power; CST; concentrati