آشنایی با موضوع

مدولاسیون ﯾﮑﯽ ازاﻋﻤﺎل ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻄﻤﺌﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد. ﻣﺪوﻟﻪ ﺳﺎزی ﺷﺎﻣﻞ دو ﺷﮑﻞ ﻣﻮج اﺳﺖ. ﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﺪوﻟﻪ ﮔﺮ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﭘﯿﺎم اﺳﺖ وﯾﮏ ﻣﻮج ﺣﺎﻣﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﺪوﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮج ﺣﺎﻣﻞ را ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﺪوﻟﻪ ﮔﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮج ﻣﺪوﻟﻪ ﺷﺪه ﺣﺎﺻﻠﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﯿﺎم را ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﺪﻭﻻﺳﻴﻮﻥ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻳﮏ ﻭﺍﺳﻂ ﺍﺳﺖ. ﺻﺪﺍﻱ ﻣﺎ ﺣﺘﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﺯﺩﻥ ﻫﻢ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﺩﻭﺭ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﺮﺩ ﺻﺪﺍ، ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻳﮏ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺳﻂ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﻫﻮﺍ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻄﻮﻁ ﺗﻠﻔﻦ ﻳﺎ ﺭﺍﺩﻳﻮ ﻫﺴﺘﻴﻢ. ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ (مثلا ﺻﺪﺍﻱ ﺍﻧﺴﺎﻥ) ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻳﮏ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺳﻂ (ﺳﻴﻢ ﻳﺎ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺭﺍﺩﻳﻮﻳﻲ) ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻴﻢ، ﻣﺪﻭﻻﺳﻴﻮﻥ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﺪﻭﻻﺳﻴﻮﻥ ﺷﺒﻴﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮ ﮐﻮﻝ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﺳﻮﺍﺭ ﮔﺮﺩﺩ. ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﻭ ﺛﺎﺑﺖ ﺩﺍﺭﺩ. ﺣﺎﻣﻞ ﻣﺪﻭﻟﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﺳﺖ، ﮐﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻣﮑﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺻﻠﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
در این صفحه تعداد 602 مقاله تخصصی درباره مدولاسیون که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مدولاسیون (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدولاسیون; (080.2740) Geometric optical design; (110. 2960) Image analysis; (060. 4080) modulation; Geometric optical design; Infrared imaging; Image analysis; Modulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدولاسیون; Configural learning; Modulation; Conditional discrimination learning; Differential outcomes; Appetitive conditioning; Rats;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدولاسیون; Heat pump systems; On–off; Modulation; Variable speed; Sizing strategySystèmes de pompe à chaleur; Tout ou rien; Modulation; Vitesse variable; Stratégie de dimensionnement