تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیار

در این صفحه تعداد 218 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیار که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیار
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیار; Demand forecast; Supply chain collaboration; Multi-criteria decision analysis; Analytic Hierarchy Process and information exchange
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیار; Performance measurement systems; Information requirements; Decision framework; Multi-criteria decision analysis; Information processing complexity; Costs for information provision;
مقالات ISI تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیار (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیار; Sustainable development; Multi-criteria decision analysis; Indicators; Stakeholders; Rare earth elements;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیار; Historic buildings; Economic evaluation; Sustainable development; Multi-criteria decision analysis; Discrete linear programming;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیار; Unmet needs; Multi-criteria decision analysis; Priority setting; Early temporary reimbursement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیار; Clinical trials; Structured benefit-risk assessment; Periodic benefit-risk evaluation report; Bayesian meta-analysis; Stochastic multi-criteria acceptability analysis; Multi-criteria decision analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیار; Watershed; Social indicators; Recovery potential; Sensitivity analysis; Multi-metric index; Multi-criteria decision analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیار; MCDA; multi-criteria decision analysis; ELECTRE; ELimination and Choice Expressing Reality; SMAA-TRI; Stochastic Multicriteria Acceptability Analysis for ELECTRE TRI; IRIS; Interactive Robustness analysis and parameters' Inference for multicriteria Sortin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیار; Sustainable development of energy systems; Multi-criteria decision analysis; Municipal energy planning; ELECTRE III outranking method; CoM; Convenant of Mayors; DM; Decision makers; EAP; Energy action plan; FPV; Fundamental points of view; GHG; Greenhouse
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیار; Climate scenarios; Expert judgment; Multi-criteria decision analysis; Flat roofs; Sustainability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیار; Shale gas; Fracking; Hydraulic fracturing; Electricity; Sustainability; Multi-criteria decision analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیار; AHP; Analytic Hierarchy Process; ALARP; As Low As Reasonably Practicable; ANP; Analytic Network Process; ATF; Artificial Transfer Function; B(B)N; Bayesian (Belief) Network; BT(A/D); Bow-Tie (Analysis/Diagram); CPN; Cost Priority Number; DO; Deterministic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیار; Drinking water supply; Decision support; Inter-municipal cooperation; Sustainability criteria; Cost-benefit analysis; Multi-criteria decision analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیار; Building holistic design; Decision making; Energy-efficiency; First-order reliability method; Multi-criteria decision analysis; Performance-based engineering;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیار; AHP; Analytic Hierarchy Process; ETEA; Environmental Techno-Economic Assessment; ESMAP; Energy Sector Management Assistance Program; FAO; Food and Agriculture Organization; GBEP; Global Bioenergy Partnership; IUCN; International Union for Conservation of
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیار; Multi-Criteria Decision Analysis; Sustainability; Serious game; Gamification; Stakeholder participation; Behavioral operational research;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیار; Renewable energy system; Demand side management; HOMER; Analytic hierarchy process; Multi-criteria decision analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیار; CBD; Central business district; CRE; Community renewable energy; CSA; Commuting satellite account; DR; Demand response; DSM; Demand side management; DSOs; Distribution system operators; EE-IO; Inventories and environmentally extended input-output; EfS; En
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیار; Domino effect; Fire protection systems; Bayesian network; Limited memory influence diagram; Multi-criteria decision analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیار; Green roofs; Urban heat islands; Urban climate; Multi-criteria decision analysis; SWOT/AHP; Analytical Hierarchy Process;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیار; OR in societal problems; Humanitarian supply chains; Humanitarian logistics; Global health; Multi-criteria decision analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیار; Flood; Multi-criteria decision analysis; GIS; Monte Carlo analytic hierarchy process; Local ordered weighted averaging; Uncertainty and sensitivity analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیار; Decision support tool; Water reuse; Reclaimed water; System optimization; Integrated planning tool; Multi-criteria decision analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیار; Data Mining; Association Rule Mining; Natural Language Processing; Multi-criteria decision analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیار; Discrete compromise programming; Dispatch; Multi-criteria decision analysis; Microgrid; Multi-objective optimization; Peak load reduction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیار; Multi-criteria decision analysis; Analytical hierarchy process; Public participation; Decision making; Transportation planning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیار; Magnetic separator; Sustainability; Multi-Criteria Decision Analysis; Analytic Hierarchy Process; Weighted Sum Method; Ore variability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیار; Multi-criteria decision analysis; Food waste; Sustainability; U.S. Army; Technology selection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیار; Analytical hierarchy process; Green roofs; Multi-criteria decision analysis; SWOT/AHP; Urban green infrastructure; Urban policy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیار; Aquatic macroinvertebrates; Aquatic vegetation; Ecological state; Fish; Ground beetles; Multi-criteria decision analysis; Multi-attribute value theory; Thur and Töss rivers; Riparian vegetation; River restoration; Uncertainty;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیار; Multi-criteria decision analysis; Incomplete information; Group decision support system; Preference programming; Portfolio decision analysis; Human resources;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیار; DALY; Disability-Adjusted Life Year; FAO; Food and Agriculture Organization of the United Nations; GBD; Global Burden of Disease; MCDA; Multi-Criteria Decision Analysis; QALY; Quality-Adjusted Life Year; SMPH; Summary Measure of Population Health; WHO; Wo