آشنایی با موضوع

پرسپترون یک الگوریتم یادگیری ماشین است که در دسته یادگیری با نظارت قرار می‌گیرد. الگوریتم پرسپترون یک الگوریتم دسته بندی دودویی است. در 1958 شبکه پرسپترون توسط روزنبلات معرفی گردید. این شبکه نظیر واحدهای مدل شده‌ی قبلی بود. پرسپترون دارای سه لایه به همراه یک لایه وسط که به عنوان لایه پیوند شناخته شده می‌باشد است. در 1969 مینسکی و پاپرت کتابی نوشتند که محدودیتهای سیستمهای تک لایه و چند لایه پرسپترون را تشریح کردند. نتیجه این کتاب پیشداوری و قطع سرمایه گذاری برای تحقیقات در زمینه شبیه سازی شبکه‌های عصبی بود. آنها با طرح اینکه طرح پرسپترون قادر به حل هیچ مساله جالبی نمی‌باشد تحقیقات در این زمینه را برای مدت چندین سال متوقف کردند. شبکه پرسپترون چندلایه Multilayer perceptron شامل سه لایة ورودی، مخفی و خروجی است که تعداد سلول های هر لایه بروش سعی و خطا مشخص می گردد. سیگنال های ورودی به وسیلة ضریب های بهنجارکننده به مقدار یک نرمالیزه شده و بعد از محاسبات، خروجی به مقدار واقعی برگردانده می شود. همچنین مقادیر اولیة وزن ها به صورت اتفاقی در نظر گرفته شده اند. این شبکه بر مبنای الگوریتم پس انتشار خطا آموزش می بیند. بدین ترتیب که خروجی های واقعی با خروجی های دلخواه مقایسه می شوند و وزن ها به وسیلة الگوریتم پس انتشار، به صورت تحت نظارت تنظیم می گردند تا الگوی مناسب بوجود آید.
در این صفحه تعداد 298 مقاله تخصصی درباره پرسپترون چندلایه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پرسپترون چندلایه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرسپترون چندلایه; NWP; numerical weather prediction; CS; Cuckoo search; FS; fuzzy system; WRF; weather research and forecasting; KF; Kalman filter; ARIMA; auto-regressive integrated moving average; ARCH; autoregressive conditional heteroskedasticity; ANN; artificial neural
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرسپترون چندلایه; Attack pattern; Principal component analysis; Data pre-processing; Normalization; Feed-forward back propagation; Multilayer perceptron;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرسپترون چندلایه; AFR; air fuel-ratio; ANN; artificial neural network; AI; artificial intelligence; bTDC; before top dead centre; BDC; bottom dead centre; BMEP; brake mean effective pressure; BSFC; brake specific fuel consumption; BTE; brake thermal efficiency; BVP; butano
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرسپترون چندلایه; Carbon nanocomposite; Fluorescent imaging probe; Fluorescent spectroscopy; Artificial neural networks; ANN; artificial neural network; Cop; copolymer; DLS; dynamic light scattering; FA; folic acid; FRα; alpha receptors for folic acid; MLP; multilayer per
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرسپترون چندلایه; Aflatoxin; Aflatoxigenic fungus; Fluorescence; Near-infrared spectroscopy; Hyperspectral imaging; Rapid and non-destructive detection; A.; Aspergillus; AFB1; aflatoxin B1; AFB2; aflatoxin B2; AFG1; aflatoxin G1; AFG2; aflatoxin G2; ANN; artificial neural
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرسپترون چندلایه; ANN; artificial neural network; GA; genetic algorithm; VOO; virgin olive oil; UBOO; ultrasonic bleached olive oil; IBOO; industrially bleached olive oil; PV; peroxide value; Lr; Lovibond red; MLP; multilayer perceptron; LMBP; Levenberg-Marquardt back prop
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرسپترون چندلایه; Deep learning; Machine learning; Neuroimaging; Pattern recognition; Multilayer perceptron; Autoencoders; Convolutional neural networks; Deep belief networks; Psychiatric disorders; Neurologic disorders;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرسپترون چندلایه; Cellular computational network; Frequency situational intelligence; Generalized neuron; Multilayer perceptron; Particle swarm optimization; Synchrophasor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرسپترون چندلایه; Normal boiling point; Multilayer perceptron; Radial basis function; Least square support vector machine; Group method of data handling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرسپترون چندلایه; Electronic nose; Foodborne illness; Quality control; Multivariate pattern analysis; ANN; artificial neural network; ART; adaptive resonance theory; CA; cluster analysis; DA; discriminant analysis; DFA; discriminant function analysis; FCM; fuzzy c-means; F
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرسپترون چندلایه; Multilayer perceptron; Modeling; Electrical energy consumption; Scrap optimization; Electric arc furnaceEAF, electric arc furnace; AOD, argon oxygen decarburization; VOD, vacuum oxygen decarburization; LF, ladle furnaces; MLP, multilayer perceptron; ANN,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرسپترون چندلایه; Induction motors; Artificial neural networks; Feedforward neural networks; Multilayer perceptron; Parameter estimation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرسپترون چندلایه; Parametric cost estimation; Water treatment plant; Cost driver; Descriptive statistics ranking; Principal component analysis; Artificial neural networks; EFA; Exploratory Factor Analysis; ANN; Artificial Neural Network; EFCBC; Egyptian Federation for Cons
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرسپترون چندلایه; NIALM; Non-Intrusive Appliance Load Monitoring; IALM; Intrusive Load Monitoring; EPU; Economic Planning Unit; MIT; Massachusetts Institute of Technology; FSM; Finite State Machines; US; United State; HMM; Hidden Markov Model; FHMM; Factorial Hidden Markov
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرسپترون چندلایه; Solar radiation; Generalized regression neural network; Multilayer perceptron; Radial basis neural network; Improved Bristow-Campbell model; Model evaluation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرسپترون چندلایه; Forward osmosis; Taguchi-neural approach; ANOVA; Ground water desalination; Optimization; AGMD; air gap membrane distillation; ANN; artificial neural network; ANOVA; analysis of variance; BFGS; Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno; CTA; cellulose tria
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرسپترون چندلایه; Multilayer perceptron; Radial basis function networks; Adaptive gradient descent method; Mackey–Glass chaotic time series prediction
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرسپترون چندلایه; ANNS; artificial neural networks; AUROC; area under receiver operating characteristic curve; BGA; brief geriatric assessment; ED; emergency department; LHS; length hospital stay; LR; likelihood ratios; MLP; multilayer perceptron; NPV; negative predictive
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرسپترون چندلایه; Pathway activity transformation; Multi-class classification; Lung cancer; Support Vector Machine; Multilayer perceptron; ANOVA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرسپترون چندلایه; Load forecasting; Multilayer perceptron; Regression; Neural networks; Support vector machines; Measured data; Mediterranean climate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پرسپترون چندلایه; Feature selection; Multiple linear regression; Multilayer perceptron; Sequential minimal optimisation; Gaussian processes for regression; Environmental-noise prediction;