نانوبدی

در این صفحه تعداد 89 مقاله تخصصی درباره نانوبدی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نانوبدی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوبدی; HCAbs; heavy-chain antibodies; CH1; constant heavy-chain 1; VH; variable heavy-chain; Igs; immunoglobulins; VHH; the variable domain of the heavy chain of heavy-chain antibody; V-NAR; the variable domain of the heavy chain of NAR; PCR; polymerase chain re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوبدی; Nanobodies; Expressed protein ligation; Periplasmic expression and extraction; Click chemistry; CuAAC; EPL; expressed protein ligation; CBD; chitin binding domain; Nb; nanobody; SPR; surface plasmon resonance; BcII; Bacillus cereus β-lactamase; ELISA; en
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوبدی; CBS; cystathionine-beta-synthase; CBSD; cystathionine-beta-synthase domain pair; S2P; site-2 protease; Nb; nanobody; CDR; complementarity-determining region; SEC-MALS; size exclusion chromatography with multiangle light scattering; Site-2 protease; CBS do
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوبدی; Variable domain of heavy-chain antibody; Inhibition of protein misfolding and aggregation; Protein misfolding diseases; Amyloidoses; VHH; Nanobody; Ab; antibody; Aβ; amyloid β-peptide; AD; Alzheimer's disease; ANS; anilino naphthalene-sulfonic acid; AP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوبدی; AD; Alzheimer's disease; PD; Parkinson's disease; HD; Huntington's disease; CJD; Creutzfeld-Jacob disease; mAb; monoclonal antibody; scFv; single-chain Fv; VH; variable domain of the heavy chain; VL; variable domain of the light chain; VHH; variable dom
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوبدی; Abl; ableson kinase; ABR; actin binding repeat; Arg; ableson related gene kinase; Arp2/3; actin related protein 2/3; ATAT1; alpha-tubulin N-acetyltransferase 1; DMEM; Dulbecco's modified Eagle's medium; DOX; doxycycline; Erk; extracellular signal-re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوبدی; 3-AT; 3-amino-1,2,4-triazole; -T; SV40 large T antigen-transformed; dpt; days post-transfection; HuFs; human fibroblasts; MEFs; mouse embryonic fibroblasts; NAC; N-acetylcysteine; Nb; nanobody; NLS; nuclear localization signal; PEX; protein involved in pe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوبدی; Nanobody; Single-domain antibody fragment; VHH; Gamma delta T cells; Flow cytometry; MACS; Immunocytochemistry; Immunotherapy; Cancer; VHH; variable domain of heavy chain-only Ab; pAg; phosphoantigens; TCR; T cell receptor; PBMC; peripheral blood mononucl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوبدی; ConA; concanavalin A; CRIg; complement receptor of the immunoglobulin superfamily; IHC; immunofluorescence histochemistry; KCs; Kupffer cells; MMR; macrophage mannose receptor; Nbs; nanobodies; SPECT; single-photon-emission computed tomography; Vsig4; V-s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوبدی; Arp; actin-related protein; CORNb; anti-cortactin nanobody; DC; dendritic cells; EGFP; enhanced green fluorescent protein; FASNb; anti-fascin nanobody; GELNb; anti-gelsolin nanobody; GM-CSF; granulocyte macrophage colony-stimulating factor; HS1; hematopoi