فارماکئوپیدمیولوژی

در این صفحه تعداد 397 مقاله تخصصی درباره فارماکئوپیدمیولوژی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فارماکئوپیدمیولوژی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فارماکئوپیدمیولوژی; Rheumatoid arthritis; Survival analysis; Antirheumatic agents; Pharmacoepidemiology; Colombia; Artritis Reumatoide; Análisis de Supervivencia; Antirreumáticos; Farmacoepidemiología; Colombia;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فارماکئوپیدمیولوژی; Discontinuation; Lipid-lowering drug; Pharmacoepidemiology; Medication; Measurement; Cardiovascular disease; Primary prevention; Interrupción; Fármaco hipolipemiante; Farmacoepidemiología; Medicación; Medición; Enfermedad cardiovascular; Prevención
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فارماکئوپیدمیولوژی; BCR; Belgian cancer registry; IMA; intermutualistic agency; NNSS; national number for social security; ICD; international classification of disease; DDD; defined daily dose; OS; overall survival; CSS; cancer specific survival; HR; hazard ratio; CI; confid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فارماکئوپیدمیولوژی; Antimicrobial consumption; Antibiotic use; Pharmacoepidemiology; Long-term; Broad-spectrum; AMR; Antimicrobial resistance; ASP; Antimicrobial stewardship programs; DDD; Defined daily dose; DID; DDD per 1000 inhabitants per day; JPM; Japan Pharmaceutical M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فارماکئوپیدمیولوژی; Criterios de Beers; Ancianos; Prescripción inapropiada; Polifarmacia; Atención primaria; Farmacoepidemiología; Beers criteria; Elderly; Inappropriate prescription; Polypharmacy; Primary health care; Pharmacoepidemiology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فارماکئوپیدمیولوژی; Attention-deficit/hyperactivity disorder; Pharmacoepidemiology; Methylphenidate; Atomoxetine; Lisdexamfetamine; Trastorno déficit de atención e hiperactividad; Farmacoepidemiología; Metilfenidato; Atomoxetina; Lisdexanfetamina;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فارماکئوپیدمیولوژی; Beta-blocker; cardiovascular; carvedilol; hemodialysis; hypotension; metoprolol; mortality; blood pressure; intradialytic hypotension (IDH); dialyzability; end-stage renal disease (ESRD); pharmacoepidemiology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فارماکئوپیدمیولوژی; Acid-Suppressive Therapy; Heart Disease; Pharmacoepidemiology; Comparative Safety; ADMA; asymmetrical dimethylarginine; CI; confidence interval; FDAs; Food and Drug Administration; GERD; gastroesophageal reflux disease; H2RA; histamine-2 receptor antagoni
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فارماکئوپیدمیولوژی; Homeopatía; Atención primaria; Enfermedad crónica; Farmacoepidemiología; Homeopathy; Primary health care; Chronic disease; Pharmacoepidemiology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فارماکئوپیدمیولوژی; False-positive; Biases; Pharmacoepidemiology; Pharmacovigilance; Drug safety; Faux positifs; Biais; Pharmacoépidémiologie; Pharmacovigilance; Sécurité du médicament;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فارماکئوپیدمیولوژی; Statins; Pharmacoepidemiology; Insurance, health, reimbursement; Medication adherence; Communications media; Statines; Pharmaco-épidémiologie; Assurance, santé, remboursement; Adhérence au traitement; Médias; EGB; Échantillon généraliste des bénÃ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فارماکئوپیدمیولوژی; France; Research into health products; Social networks; Virtual communities; Online communities; Patients; Pharmacovigilance; Addiction vigilance; Online data; Post-inscription; Pharmacoepidemiology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فارماکئوپیدمیولوژی; Vasoconstrictor agents; Pharmacoepidemiology; Phenylephrine; Ephedrine; Norepinephrine; Agents vasopresseurs; Pharmacoépidémiologie; Phényléphrine; Éphédrine; Noradrénaline;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فارماکئوپیدمیولوژی; Trouble bipolaire; Guide de bonnes pratiques; Traitements médicamenteux; Psychotropes; Pharmacoépidémiologie; Bipolar disorder; Good practice guide; Drug treatment; Psychotropic; Pharmacoepidemiology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فارماکئوپیدمیولوژی; Adherence; Asthma; CMA; Inhaled corticosteroids; OPCRD; Pharmacoepidemiology; Cohort study; ICS; Inhaled corticosteroid; CMA; Continuous medication availability; OPCRD; Optimum Patient Care Research Database; ID; Index prescription date;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فارماکئوپیدمیولوژی; Breast cancer; Benzodiazepines; Precision medicine; Pharmacoepidemiology; Observational health data; Bioinformatics; Gene profiling data;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فارماکئوپیدمیولوژی; Secondary cardiovascular prevention; Heart failure; Atrial fibrillation; Evidence based cardiovascular medications; Anticoagulants; Pharmacoepidemiology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فارماکئوپیدمیولوژی; Essais cliniques; Cerveau virtuel; Pharmacoépidémiologie; Pharmacologie quantitative des systèmes; Pharmacogenétique; Clinical trials; Virtual brain; Pharmacoepidemiology; Quantitative system pharmacologie; Pharmacogenetics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فارماکئوپیدمیولوژی; Prescription drugs; Benefit-harm assessment; Pharmacoepidemiology; Roflumilast; Patient preferences; Prescription drug regulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فارماکئوپیدمیولوژی; Antagonistas adrenérgicos beta; Bloqueadores de los canales de calcio; Farmacoepidemiología; Administración de terapia de medicación; Prescripciones de medicamentos; Adrenergic beta-antagonists; Calcium channel blockers; Pharmacoepidemiology; Medicati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فارماکئوپیدمیولوژی; Antiepileptics; Drug prescription; Therapeutic uses; Drug utilisation; Pharmacoepidemiology; Colombia; Antiepilépticos; Prescripciones de medicamentos; Usos terapéuticos; Utilización de medicamentos; Farmacoepidemiología; Colombia;