فنیل

در این صفحه تعداد 84 مقاله تخصصی درباره فنیل که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فنیل (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فنیل; Acac; acetylacetonate; Ar; aryl; Bn; benzyl; Br; bromo; Bu; butyl; Cl; chloro; Cu; copper; DCM; dichloromethane; DMF; dimethylformamide; Et; ethyl; H; hour; Hpp; 1,3,4,6,7,8-hexahydro-2H-pyrimido[1,2-a]pyrimidinate; iPr; iso-propyl; K; potassium; Me; meth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فنیل; Cp; η5-cyclopentadienyl; Cp*; η5-pentamethylcyclopentadienyl; Cy; cyclohexyl; DFT; density functional theory; DMAP; 4-(dimethylamino)pyridine; DME; 1,2-dimethoxyethane; dmpe; 1,2-bis(dimethylphosphino)ethane; dppe; 1,2-bis(diphenylphosphino)ethane; Eind
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فنیل; Azole; Antitrypanosomal; Antiplasmodial; Antileishmanial; Antifungal; CYP51; In vivo studies; NTDs; neglected tropical diseases; CYP51; sterol 14α-demethylase; Ph; phenyl; Py; 1-pyrrolyl; Tb; Trypanosoma brucei rhodesiense; Tc; Trypanosoma cruzi; Ld; Le
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فنیل; L-DPHS; diphenyl-bridged ladder-like hydrido-polysiloxane; L-DPHS-1 and L-DPHS-2; diphenyl-bridged ladder-like hydrido-polysiloxane with different molecular weight and end-group content; L-M; 1,1,5,5-tetraethoxy-3,3-diphenyltrisiloxane; MM; hexamethyldisi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فنیل; AP; addition polymerization; AcFe; acetyl ferrocenium; BARF; [3,5-(CF3)2C6H3)4B]−; COD; cyclooctadiene-1,5; crotyl; MeC(H)=C(H)CH2-; CTA; chain transfer agent; DANFABA; PhNHMe2+[(BC6F5)4]−; dba; dibenzylideneacetone; DNQ-PACS; diazonaphthoquinone phot
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فنیل; Ac; acetyl; AD-mix; asymmetric dihydroxylation mix; ATP; adenosine triphosphate; Bn; benzyl; Boc; tert-butyloxycarbonyl; Bu; butyl (n-Bu, n-butyl; I; isobutyl; sec-Bu; sec-butyl; t-Bu; tert-butyl); Bz; benzoyl; CAL-B; Candida antartcia lipase-B; CAN; ceri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فنیل; Acac; acetylacetonate; Ar; aryl; Bcat; catecholboryl; Bpin; pinacolboryl; nBu; n-butyl; tBu; t-butyl; Cp; η5-cyclopentadienyl; ebi; 1,2-ethylene-1,1′-bis(η5-indenyl); Et; ethyl; EWG; electron-withdrawing groups; IPr; (2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فنیل; DMSO; dimethylsulphoxide; TD-DFT; time-dependent density functional theory; ILCT; intraligand charge transfer; TRIR; time-resolved infra-red; LLCT; interligand charge transfer; THF; tetrahydrofuran; Bn; benzyl; Ph; phenyl; dfppyH; 2-(2,4-difluorophenyl)py
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فنیل; Ac; acetyl; An; anisyl; Ar; aryl; ATP; adenosine triphosphate; Bn; benzyl; Boc; tert-butoxycarbonyl; Bu; butyl; Bz; benzoyl; cat; catalyst; conv; conversion; Cy; cyclohexyl; DABCO; 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane; DBU; 1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene; de
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فنیل; Ac; acetyl; acac; acetylacetonate; AHPCS; allylhydridopolycarbosilane; Bn; benzyl; Boc; tert-butoxycarbonyl; BPR; back pressure regulator; bpy; 2,2′-bipyridine; Bu; butyl; CFL; compact fluorescent lamp; DCB; 1,4-dicyanobenzene; de; diastereomeric excess
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فنیل; 2,6-NITpy; 2,6-bis-(3′-oxide-1′-oxyl-4′,4′,5′,5′-tetramethylimidazolin-2′-yl)pyridine; 2pyNO; tert-butyl 2-pyridyl nitroxide; 3,5-DBSQ; 3,5-di-tert-butyl-o-semiquinone; 3,6-DBSQ; 3,6-di-tert-butyl-o-semiquinone; 6,6′-NITbpy; 6,6′-bis-(3â
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فنیل; Diversity-oriented synthesis; Imidazoheterocyclic; Groebke-Blackburn-Bienayme reaction; Fused imidazole; Lewis acid; Ugi type; Ac; acetyl; Aq; aqueous; Ar; aryl; Bn; benzyl; Boc; tert-butoxycarbonyl; BDMS; bromodimethylsulfonium bromide; CDK; cyclin-d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فنیل; Teicoplanin; Lipoglycopeptide; Maleimide; Sulfonamide; Influenza virus inhibitor; Coronavirus; DCM; dichloromethane; DMF; dimethylformamide; CPE; cytopathic effect; Et3N; triethylamine; Galp; galactopyranose; HA; hemagglutinin; HIV; human immunodeficiency
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فنیل; Aminobenzoic acids; Complexes; Transition metals; Post-transition metals; Rare earth metals; 1,2-diMeHim; 1,2-dimethylimidazole; 2,6-pydime; 2,6-dimethanolpyridine; 2,9-Me-phen; 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline; 2-Cl-m-aba; 5-amino-2-chlorobenzoate; 2-Cl-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فنیل; δ; Chemical shift; 1D; One dimension; 2D; Two dimensions; Ac; Acetate; Acac; Acetylacetonate; Ad; Adamantyl; Ar; Aryl; BARF; Tetrakis(3,5-di-trifluoromethylphenyl)borate); Bipy; 2,2′-bipyridine; Bu; Butyl; Bn; Benzyl; COD; Cyclooctadiene; COE; Cyclooct
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فنیل; 2-Ad; 2-adamantylidene; cod; 1,5-cyclooctadiene; Cp; η5-cyclopentadienyl; Cp*; η5-pentamethylcyclopentadienyl; Cy; cyclohexyl; dcpe; 1,2-bis(dicyclohexylphosphino)ethane; DCD; Dewar-Chatt-Duncanson; DFT; density functional theory; DMAP; 4-(dimethyla
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فنیل; ALP; alkaline phosphatase; hMSC; human mesenchymal stem cell; TCP; tricalcium phosphate; THQ; tetrahydroquinoline; PP; pyrazolopyrimidine; Ph; phenyl; C2C12; Mesenchymal stromal cells; Tricalcium phosphate ceramic; Small molecules; Wnt; Osteogenesis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فنیل; AB; aclidinium bromide; BChE; butyrylcholinesterase; CID; collision-induced dissociation; P450; cytochrome P450; ESI; electrospray ionization; FMO; flavin-containing monooxigenases; glyc; glycolyl; Kh; hydrolysis rate constant; LC; liquid chromatography;