آشنایی با موضوع

پروتئینها انجام وظایف مختلفی در سلول را بر عهده دارند. بعضی از آنها باعث استحکام ساختار سلول می‌شوند و برخی دیگر آنزیمهایی هستند که سرعت واکنش های مختلف را کنترل می‌کنند. سلولها طوری تکامل یافته اند که می‌توانند پروتئینهای مختلفی سنتز کنند. آنها پروتئینهای مورد نیاز برای تولید مثل خود را تولید می‌کنند. علاوه بر آن، همواره مقداری پروتئین به طور ثابت ساخته می‌شود که جایگزین مولکولهای تخریب شده گردد. برای ساخته شدن این پروتئینها روند بسیار منظمی وجود دارد. ابتدا یک mRNA با رونویسی از DNA به دست می‌آید. سپس این mRNA به عنوان دستور ساخت زنجیرهای اسید آمینه استفاده میشود. سپس این زنجیر چین می‌خورد و مولکولهای پروتئین حاصل می‌شود. سنتز پروتئین یک فرآیند نسبتاً پیچیده است. فرآیند ساخت پروتئین ها به عنوان سنتز شناخته می شود. مراحل فراوانی در این فرآیند وجود دارند که یک سلول تنها باید آنها را طی کند تا پروتئین تشکیل شودDNA، RNA پیام رسان، RNA انتقالی، ریبوزوم، آنزیم های چند گانه و آمینو اسیدها عناصر مختلف درگیر در این سنتز هستند. پروتئین، شامل زنجیره ی طولانی از آمینو اسیدها است که به هم دیگر متصل شده‌اند. از بین 20 آمینو اسید، 10 آمینو اسید زیر -واحد دارند که آب را جذب می کنند اما بقیه آب را جذب نمی کنند. فایده ی این اسیدها این است که قادر به تشکیل پیوندهای محکم و قوی هستند اما آمینو اسیدهایی که آب را جذب نمی کنند پیوندهای شکننده و ظریفی را ایجاد می کنند. در نتیجه ی این امر، چنین اسیدهایی توانایی این را دارند تا انعطاف پذیر باشند و هم چنین قادر هستند شکل خود را هر وقت خواستند تغییر دهند. ضروری‌ترین و حیاتی‌ترین جنبه ی این پروتئین ها این است که آرایش و ترتیب آمینو اسیدها وظیفه و عمل آنها را مشخص می کند. مراحل سنتز پروتئین: سه مرحله ی مهم وجود دارد که عبارتند از: 1. رونویسی 2. انتقالی 3. تفسیری هر یک از این مراحل بعداً به مراحل کوچک‌تری تقسیم می شوند. رونویسی: در این مرحله، الگوی نوکلئوتیدها در نوع مارپیچ دوتایی DNA به طور ژنتیکی به یک رشته RNA پیام رسان تبدیل می شود. در این زمان 3 نوکلئوتید فرمانده یک آمینو اسید می شود. در یک رشته ی منفرد DNA، 1200 نوکلئوتید وجود دارد. در نتیجه باید 400 آمینو اسید تولید شده وجود داشته باشد که نماینده ی فقط یک ژن در یک رشته DNA هستند. انتقالی: این مرحله ای است که در آن آمینو اسید به یک انتهای RNA متصل می شود. یک کد ویژه ی سه نوکلئوتیدی در مرحله ی mRNA به انتهای دیگر متصل خواهد شد. انواع عظیمی از آمینو اسیدهای فعال کننده ی آنزیم ها وجود دارند. تفسیری: در این مرحله، یک آمینو اسید منفرد به رابط متصل می شود. به آمینو اسیدهای خیلی زیادی نیاز است تا یک پروتئین ساخته شود. در نتیجه باید مکانیزمی وجود داشته باشد که توسط آن اسیدها به هم متصل شوند تا یک پروتئین منفرد را تولید کنند. ریبوزوم ها این امر را ممکن می سازند. آنها کد نوکلئوتیدی را ترجمه و تفسیر می کنند و آن را به آمینو اسید صحیح و مناسب پیوند می دهند.
در این صفحه تعداد 1083 مقاله تخصصی درباره سنتز پروتئین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سنتز پروتئین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنتز پروتئین; Amino acid; Nitrogen metabolism; Protein synthesis; Trace element; asparagine; Asn; asparagine synthetase; AS; aspartate; Asp; aspartate aminotransferase; AST; glutamate; Glu; glutamate synthase; GOGAT; glutamine; Gln; glutamine synthetase; GS; nitrate re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنتز پروتئین; Synaptic tagging and capture; Consolidation; Memory modulation; Hippocampus; Protein synthesis; Immediate early gene; LTM; long-term memory; MOI; Memory of interest; MMEs; memory-modulating events; STM; short-term memory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنتز پروتئین; Betaine; Compatible osmolytes; Hyperosmolarity; 5′ untranslated region; Protein synthesis; 48 S pre-initiation complex; Bcl-2; B-cell CLL/lymphoma 2; FBS; fetal bovine serum; FLuc; firefly luciferase; HSP70; heat shock protein 70; IRES; internal riboso
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنتز پروتئین; Protein synthesis; Elongation factor-2; Sordarin-binding pocket; Translation inhibition; Computational drug design; Fungicide
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنتز پروتئین; Ketamine; Depression; NMDAR; GluN2B; AMPAR; Ambient glutamate; Cortex; Inhibition; Disinhibition; NMDA receptor; AMPA receptor; Homeostatic synaptic plasticity; Protein synthesis; Folimycin (PubChem CID: 6438151); Glutamate (PubChem CID: 33032); Ketamine
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنتز پروتئین; ALC, acetyl-l-carnitine; SI, swim initiation; ITI, interstimulus interval; L, latency; LB, baseline latencyLeech; Swimming induction; Sensitization; Dishabituation; Acetyl-l-carnitine; Protein synthesis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنتز پروتئین; AGI#; Arabidopsis gene identifier; CaMV; cauliflower mosaic virus; eIF; eukaryotic translation initiation factor; mORF; major open reading frame; NMD; nonsense mediated decay; RPL; ribosomal protein of the large subunit; RPS; ribosomal protein of the smal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنتز پروتئین; mRNA translation; mTORC1; eEF2; Protein synthesis; Calmodulin2-DOG, 2-deoxyglucose; AMPK, AMP-activated protein kinase; βTrCP, β-transducin repeat-containing protein; BDNF, brain-derived neurotrophic factor; CaM, calmodulin; eEF2, eukaryotic elongation fa