آشنایی با موضوع

پروتئومیکس پس از ژنومیکس اغلب به عنوان گامی پیشرفته در مطالعه سیستم های بیولوژیکی درنظر گرفته می شود. پروتئومیکس رویکردی جدید از مطالعه در ارتباط با تغییرات متابولیسم در پاسخ به شرایط متفاوت می باشد. انواع مختلف از تکنیک ها برای تجزیه وتحلیل وبیان پروتئین وجود دارد. تکنیک های الکتروفورز دوبعدی از آن جمله می باشد. از پروتئومیکس و تکنیک های آن در تجزیه و تحلیل تنوع ژنتیکی، توصیف موتانت ها، شناسایی و توصیف اثر عوامل غیر زنده بر موجود از طریق پروتئین های پاسخگو، مقاومت موجود به استرس و غیره در زمینه های مختلف از جمله پزشکی، کشاورزی، صنعتی و غیره به طور گسترده استفاده می شود. ﺗﺠﺰﻳﻪ و تحلیل های ﭘﺮوﺗﺌﻮﻣﻴﮑﺲ اﻣﺮوزﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یکی از روشهای ﻣﻬﻢ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺎن ژن ها و ژﻧﻮﻣﻴﮑﺲ ﻋﻤﻠﮑﺮدﯼ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ شوند. در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ پروتئومیکس ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺻﻠﯽ ﻃﻲ می ﺷﻮد: اﻧﺠﺎم روﺷﯽ ﺑﺮاﯼ ﺟﺪاﺳﺎزﯼ و ﺗﺨﻠﻴﺺ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ها از ﺑﻴﻦ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﮐﺮوﻣﻮﻟﮑﻮل های ﺳﻠﻮﻟﯽ؛ اﻧﺠﺎم روﺷﯽ ﺑﺮاﯼ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁوردن اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮاﻟﻲ هر ﻳﻚ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ها ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮاﻟﯽ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺁﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪﯼ، ﻃﻴﻒﻧﮕﺎرﯼ ﺟﺮم و پپتید. . . ) دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ های ﺗﻮاﻟﯽ DNA های ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد DNA و چهارم ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط اﻃﻼﻋﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﻲ، ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ها
در این صفحه تعداد 198 مقاله تخصصی درباره تجزیه پروتئومیکس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه پروتئومیکس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه پروتئومیکس; OSCC; oral squamous cell carcinomas; G-OSCC; gingival oral squamous cell carcinoma; 2-DE; two-dimensional electrophoresis; CHAPS; 3-[(3-cholamidopropyl) dimethylammonio]-1-propanesulfonate; DTT; dithiothreitol; LC-ESI-MS/MS; liquid chromatography-electr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه پروتئومیکس; Extracellular matrix; Mesenchymal stem cell; Proteomic analysis; Stem-cell derived matrices; ECM cell-culture substrate; Tissue engineering;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه پروتئومیکس; Bioinformatics; Expression proteomics; Polyacrylamide gel electrophoresis; Protein expression; Proteomic analysis; Proteomics; SDS-PAGE; Sodium dodecyl sulfate; Two-dimensional gel electrophoresis; 2-DE
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه پروتئومیکس; TTFL; transcriptional/translational feedback loops; PRDX1-6; Peroxiredoxins 1-6; HaCaT; human adult low calcium temperature keratinocytes; L2N; Lists Two Network Software; nHPLC-MS/MS; nano liquid chromatography and mass spectrometry proteomic analysi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه پروتئومیکس; Analisi proteomica; Fattore di rischio; Infiammazione; Parodontite; Tasca parodontale; Proteomic analysis; Risk factor; Inflammation; Periodontitis; Periodontal pocket;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه پروتئومیکس; ICSP; Identifying Candidate Signals for a targeted Peptide; IT; Information Technology; LC-SRM; liquid chromatography-selected reaction monitoring; m2p, ms2prot; our in-house software system; MRM; multiple reaction monitoring; OOA; object-oriented analysi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه پروتئومیکس; Cervical cancer; Nitensidine B; Apoptosis; Proteomic analysis; Glycolytic pathway; ALDOA; aldolase A; ATP; adenosine triphosphate; BSA; bovine serum albumin; CID-MS/MS; collision-induced dissociation with tandem mass spectrometry; DMSO; dimethylsulfoxide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه پروتئومیکس; CA; cold acclimation; CAT; catalase; CFAH; Cytochrome P450-dependent fatty acid hydroxylase; DH; doubled haploid; EF; elongation factor; FDX; ferredoxins; Fv/Fm; quantum yield of energy trapping; GS; glutamine synthetase; GT; glycosyltransferase; LEA; lat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه پروتئومیکس; ABC; ammonium bicarbonate; ACN; acetonitrile; BD; bipolar disorder; CBB; colloidal Coomassie Brilliant Blue G-250; CK; creatine kinase; DMPC; dimirystoylphosphatidylcholine; DPPS; dipalmitoylphosphatidylserine; DMPS; dimirystoylphosphatidylserine; DLPS; d