سازمانهای کوچک و متوسط

در این صفحه تعداد 74 مقاله تخصصی درباره سازمانهای کوچک و متوسط که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده سازمانهای کوچک و متوسط
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمانهای کوچک و متوسط; Small and medium enterprises; Talent management; Organizational life stage; Person-organization fit; Person-job fit;
مقالات ISI سازمانهای کوچک و متوسط (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمانهای کوچک و متوسط; Business passengers; Small and medium enterprises; Attribute non-attendance; Discrete choice model; Ticket attributes; Product unbundle;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمانهای کوچک و متوسط; Service innovation; Small and medium enterprises; System dynamics; Resource-based theory; Modeling; Simulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمانهای کوچک و متوسط; Poverty alleviation; Least developed countries; Small and medium enterprises; Institutional constraints; Institutional enablers; Organizational efficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمانهای کوچک و متوسط; Safety critical; Regulatory requirements; International standards; Quality Management System; Risk management; Consolidation and integration of standards; Unified Framework; Small and medium enterprises;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمانهای کوچک و متوسط; ALA; Alpha lipoic acid OR α-lipoic acid; AUC; area under curve; BAB; blood aqueous barrier; CAGR; compound annual growth rate; CMC; critical micellar concentration; COX; cyclo-oxygenase; DDS; drug delivery systems; DEX; dexamethasone; HLB; hydrophilic li
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمانهای کوچک و متوسط; Ecodesign strategies; Eco-innovation; Small and medium enterprises; Sustainability principles; Technology transfer; Exploring design approach;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمانهای کوچک و متوسط; Small and medium enterprises; SMEs; Environmental management systems; EMS; Bibliometric analysis; Systematic review;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمانهای کوچک و متوسط; CEN; European Committee for Standardization; CRM; Certified Reference Material; GUM; Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement; ISO; International Organization for Standardization; JCGM; Joint Committee for Guides in Metrology; KM; Knowledge M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمانهای کوچک و متوسط; Emulsion Pertraction Technology; Cr (III) passivation baths; Waste reduction; Waste valorization; Process integration; EPT; Emulsion Pertraction Technology; LCA; Life Cycle Assessment; SMEs; Small and Medium Enterprises;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمانهای کوچک و متوسط; AAU; Assigned Amount Unit; ADB; Asian Development Bank; AfDB; African Development Bank; AGF; Advisroy Group on Climate Change Financing; CDM; Clean Development Mechanism; CER; Certified Emissions Reduction; CIF; Climate Investment Funds; ESCO; Energy Serv
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمانهای کوچک و متوسط; Micro; Pequeña y mediana empresa; Incapacidades de aprendizaje; Estilos de aprendizaje; Aprendizaje organizacional; Generación y generalización del conocimiento organizacionalMicro; Small and medium enterprises; Learning disabilities; Learning styles; Org
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمانهای کوچک و متوسط; PyMEs; Decisiones de Financiamiento; Créditos Personales; Garantías Personales; Estructura de Capital; Small and Medium Enterprises; Financing Decisions; Personal Loans; Personal Guarantees; Capital Structure; PME; Decisões de Financiamento; Empréstim
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمانهای کوچک و متوسط; AA; sludge deposited on agricultural area; BOD; biochemical oxygen demand (mg O2/L); COD; chemical oxygen demand; DEHS; digested sludge after dehydration; DOS; sludge from lagoon; DS; digested sludge; MCL; maximum contaminant level; PS; primary sludge; S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازمانهای کوچک و متوسط; CER; Certified emission reduction; CDM; Clean development mechanism; CCTAF; Climate change technical assistance facility; CCU; Climate change unit; DNA; Designated national authorities; DSWH; Domestic solar water heating; EB-CDM; Egyptian Bureau for CDM;