آشنایی با موضوع

ﭘﻴﺶ از آﻧﻜﻪ آﺟﺰن ﻧﻈﺮﻳﻪ رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی شده ﺧـﻮد را در ﺳـﺎل 1985 اراﺋـﻪ ﻛﻨـﺪ، «ﻓﻴﺸﺒﻴﻦ» و «آﺟﺰن» ﺑﻪ اراﺋه ﻧﻈﺮﻳﻪ ای ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان « ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﻋﻤـﻞ ﻣﻨﻄﻘـﻲ ﺑـﺮای آزﻣـﻮن ﻣﻴـﺎن ﻧﮕﺮش ﻫﺎ و رﻓﺘﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ، رفتار تحت تاثیر ﺗﻤﺎﻳﻞ های رﻓﺘﺎری و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ فناوری ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﮕﺮش ﺑـﻪ ﻓﻨـﺎوری است. ﻧﮕﺮش ﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ذﻫﻨﻲ ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻠﻲ رﻓﺘﺎری ﻣﻲ ﻓﺮد ﻣﺤﺴﻮب می شود. این بدان معناست که فرد رفتار خود را محاسبه می کند و تصمیم به انجام یا عدم انجام عملیات یا رفتار خاص می گیرد. با بسط نظریه عمل منطقی، مقدمات نظریه رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی شده آﺟﺰن شکل گرفت. در ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﺟﺪﻳـﺪ، آﺟـﺰن ﺑـﺎ اﻓـﺰودن. بر مبنای اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ، اﻧﺴـﺎن ﺑـﺮای ﻫـﺮ ﻛـﺎری ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ، ﻗﺼﺪ(ﻧﻴﺖ) ﻳﺎ ﻫﺪف ﺧﺎﺻﻲ را دﻧﺒﺎل ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ؛ اﻳـﻦ ﻗﺼـﺪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ آﺷﻜﺎر ﻳﺎ ﻏﻴﺮآﺷﻜﺎر ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از اعمال ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﻋﻠﺘﻲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻣﻌﻠﻮل ﻣﺸﺨﺼﻲ را ﻛﻪ ﭘﺎداش ﺗﻼش اﺳﺖ ﺑﻪ ارﻣﻐـﺎن آورد. در اﻳـﻦ ﻧﻈﺮﻳـﻪ، ﻗﺼـﺪ، ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻓـﺮض ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻟـﻴﻜﻦ ﺧـﻮد ﻗﺼـﺪ ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ﻧﮕـﺮش و ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎی اجتماعی اﺳﺖ.

در این صفحه تعداد424 مقاله تخصصی دربارهرﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی شده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شدهرﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی شده
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی شده; Electronic government; e-Government services; Information technology acceptance; Theory of planned behavior; Online tax filing and payment system
مقالات ISIرﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی شده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی شده; Social networking sites; Theory of planned behavior; Health-related information; Socializing; Health-related self-improvement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی شده; Automated vehicles; Theory of Planned Behavior; Technology Acceptance Model; Trust in automation; Driving simulator;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی شده; Attitude; Farmer succession; Farm transfer; Perceived behavioral control; Perceived norms; Theory of planned behavior;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی شده; GFT; Green Fertiliser Technology; TRA; Theory of Reasoned Action; TPB; Theory of Planned Behavior; FBI; Farmers Behavioral Intention; FAO; Food and Agriculture Organization; ATT; attitude; SN; Subjective Norm; PBC; Perceived Behavioral Control; SAP; susta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی شده; Land information system; Technology acceptance theory; Theory of planned behavior; Information technology innovation and adoption;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی شده; Climate change; Family forest owner; Cognitive mapping; Qualitative interview; Theory of planned behavior; Tripartite model of attitudes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی شده; Theory of planned behavior; Electricity saving behavior; Personal moral norm; Habit; Positive anticipated emotion;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی شده; Low-cost carriers; Passenger behavioral intention; Airline selection; Structural equation modeling; Theory of planned behavior; China;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی شده; Cycling safety; Rule violations; Cycling on forbidden paths; Cycling without light; Deterrence theory; Theory of planned behavior;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی شده; Small Islands States; Adaptation; Investment; Theory of Planned Behavior; Experiment; Conditionality; Microloans; Framed Field Experiment; Psychology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی شده; TPB; theory of planned behavior; HAPA; health action process approach; RAS; relationship assessment scale; MARS-5; five-item medication adherence rating scale; SEM; structural equation modeling; CFI; comparative fit index; TLI; Tucker-Lewis index; RMSEA;