آشنایی با موضوع

روایی عبارت است از درجه ای که آزمون یا اندازه گیری به مقدار واقعی نزدیک است. روایی یک آزمون یا وسیله اندازه گیری به روش های مختلفی قابل ارزیابی است. روایی همانند پایایی به وسیله ضریب همبستگی بیان می شود. یک مقدار منفی می تواند یک مقدار مثبت دارای مفهوم باشد. مثلاً یک شغل خاص ممکن است به قدرت فکری پایینی نیاز داشته باشد که این می تواند به طور غیر مستقیم (منفی) با آزمون ضریب هوشی بستگی داشته باشد. بنابراین کارگران مطلوب و مناسب برای این شغل افرادی هستند که دارای نمره پایینی در آن آزمون باشند انواع روایی ( اعتبار): روایی نمونه گیری روایی همخوان روایی محتوایی روایی وابسته به قوانین طبیعی روایی وفاقی روایی ساخت روایی ترکیبی روایی همگرا روایی درونی روایی ویژگی روایی تعریفی روایی بیرونی روایی افزایشی روایی افتراقی روایی صوری روایی استقرایی روایی تفکیکی روایی ملاکی (معیار) روایی تجربی روایی سازه (Face validity) روایی صوری - به روایی ظاهری و نمادی نیز مشهور است. - یک شاخص مقدماتی و حداقل از روایی محتوایی است. - منظور منطقی بودن، جالب بودن و تناسب ظاهری ابزار پژوهش است. - ظاهر مفهوم را می سنجد، و به نظر می رسد مفاهیم را اندازه گیری می نماید. - روایی صوری این مطلب را مد نظر دارد که سؤال های آزمون تا چه حد در ظاهر شبیه به موضوعی هستند که برای اندازه گیری آن تهیه شده اند. - کمتر علمی است. (Criterion Validity) روایی ملاکی یا معیار - روایی ملاکی به صورت همبستگی نمره های آزمون با یک ملاک خارجی که با متغیر مورد سنجش مربوط است، تعریف می شود. - روایی پیش بین ( هدف استفاده از یک ابزار برای پیش بینی یک معیار) - انواع روایی وابسته به ملاک: روایی همزمان و روایی پیش‌بین - اگر اندازه متغیر ملاک همزمان با اجرای آزمون به دست آید، همبستگی آزمون با متغیر ملاک را روایی همزمان می نامند. مانند، همبستگی بین آزمون کتبی رانندگی و کیفیت رانندگی افراد. - از طریق همبستگی بین معیار و مقیاس( آزمون اولیه و نتایج ثانویه) در یک زمان ارزیابی می شود. - در روایی پیش‌بین، اندازه متغیر ملاک مدتی پس از اجرای آزمون به دست می آید. به عنوان مثال همبستگی بین نمره‌ های یک تست هوش با نمره های پیشرفت تحصیلی آزمودنی ها در یک یا چند سال آینده، روایی ملاکی پیش‌بین آزمون هوش نامیده می شود. روایی سازه(construct validity) - ارزشمند ترین و دشوارتربن - مبتنی بر چارچوب نظری است. - روایی سازه بیان می کند نتایج به دست آمده از کاربرد یک ابزار اندازه گیری تا چه حد با نظریه هایی که آزمون بر محور آنها تدوین شده است تناسب دارد. - به تعیین میزان همبستگی بین ابزارهای متغیرهای اصلی تحقیق می پردازد که بر اساس چارچوب نظری و فرضیه های منتج از آن ساخته شده اند. روایی متناسب یا ساخت، در مورد آزمون‌هایی لازم است که به منظور سنجش استعداد های کلی و پدیده های دارای ابعاد مختلف طراحی می شوند. برای مثال، هوش پدیده ذهنی است که دارای ابعاد مختلفی از قبیل: سرعت، انتقال، عکس‌العمل، روابط بین پدیده ها و میزان سازگاری می‌باشد. روایی درونی: این روایی با توانا ساختن پژوهشگر در جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها، با حذف کلیه عوامل مداخله گر و تعبیر و تفسیر درست آنها سروکار دارد. روایی بیرونی: - این روایی به قابلیت تعمیم‌پذیری یافته های تحقیق ارتباط دارد. به این معنی که آیا نتایج آزمایش را می توان به جامعه ای که نمونه از آن انتخاب شده است، تعمیم داد یا نه.
در این صفحه تعداد 2785 مقاله تخصصی درباره روایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI روایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روایی ; Essential tremor; Movement disorders; Epidemiology; Genetics; Validity; Family history data; ET; essential tremor; FASET; Family Study of Essential Tremor; PD; Parkinson's disease;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روایی ; Basic Science Study; Development or Validation of Outcome Instrument; Quality of life; serratus palsy; winging scapula; Western Ontario Rotator Cuff Index; validity; consistency; factor analysis; Helsinki Serratus Palsy Index;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روایی ; AEDs; antiepileptic drugs; HRQL; health-related quality of life; ICF; International Classification of Functioning Disability and Health; PRO; patient-reported outcomes; PROM; patient-reported outcome measure; QoL; quality of life; SEM; structural equation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روایی ; 5STS; 5 repetition Sit-to-Stand test; CI; confidence interval; FIM; Functional Independence Measure; FIST; Function in Sitting Test; MSEDGE; Multiple Sclerosis Evaluation Database to Guide Effectiveness; MSOAC; Multiple Sclerosis Outcome Assessments Conso