کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
1274678 1497434 2015 8 صفحه PDF 16 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Energy and exergy investigation of a novel double effect hybrid absorption refrigeration system for solar cooling
ترجمه فارسی عنوان
بررسی انرژی و اکسرژی سیستم تبرید جذب هیبریدی اثر دوگانه برای خنک کنندگی خورشیدی
کلمات کلیدی
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلیدواژه ها

مقدمه

تشریح چرخه پمپ حرارتی

شکل 1. چرخه هیبریدی دو مرحله ای

موازنه های انرژی و جرم

موازنه انرژی

نتایج و بحث   

شکل 2. تکامل COP در مقابل TGE برای چرخه متداول و دو پیکربندی جدید.

شکل 3. تکامل تخریب اکسرژی در مقابل TGE برای چرخه متداول و پیکربندی جدید.

شکل 4. تکامل مقدار COP سیستم دو مرحله ای هیبریدی در مقابل TGE با Tev=-10 ˚C و P2=900 kPa.

شکل 5 جزئیات ارزیابی تخریب اکسرژی در مقابل شرایط دمای چگالش را نمایش می دهد

شکل 5. تکامل برگشت ناپذیری سیستم دو مرحله ای هیبریدی در مقابل TGE با Tev=-10 ˚C و P2=900 kPa.

شکل 6. تکامل بازده اکسرژی سیستم دو مرحله ای هیبریدی در مقابل TGE با Tev=-10 ˚C برای TCD مختلف.

شکل 7. رفتار COP و بازده اکسرژی سیستم دو مرحله ای هیبریدی در مقابل TGE با Tev=-10 ˚C و TCD=45 ˚C.

شکل 8. تکامل COP سیستم دو مرحله ای هیبریدی در مقابل TGE با Tev=-10 ˚C و PCD=40 ˚C.

شکل 9. تکامل تخریب اکسرژی سیستم دو مرحله ای هیبریدی در مقابل TGE با Tev=-10 ˚C و PCD=40 ˚C.

شکل 10. تکامل بازده اکسرژی سیستم دو مرحله ای هیبریدی در مقابل TGE با Tev=-10 ˚C برای P2 مختلف.

شکل 11. تکامل بازده اکسرژی و COP سیستم دو مرحله ای هیبریدی در مقابل TGE با Tev=-10 ˚C برای P2 مختلف.

نتیجه گیری

 
ترجمه چکیده
هدف از این پژوهش ارائه آنالیز انرژی و اکسرژی پیکربندی جدید سیستم خنک کننده جذب در منابع با آنتالپی کم می باشد. چرخه دو مرحله ای ارائه شده در این تحقیق با آب-آمونیاک عمل می کند. در این بررسی، مدلسازی و شبیه سازی پیکربندی ارائه شده انجام می پذیرد. همچنین، مدلی ترمودینامیکی بر اساس موازنه های انرژی و اکسرژی توسعه می یابد. نتایج عددی بدست آمده با نتایج متناظر با دستگاه متداول مورد مقایسه قرار می گیرد. تأکید زیادی بر تخمین عملکرد سیستم تبرید، بازده اکسرژی، تخریب اکسرژی کلی و تخریب اکسرژی در هر یک از اجزاء اساسی وجود دارد. پارامترهای آنالیز شده شامل ضریب عملکرد (COP)، برگشت ناپذیری و بازده اکسرژی است. نتایج پژوهش بیانگر این است که عملکرد پیکربندی جدید بهتر از پیکربندی متداول دو مرحله ای می باشد. بعلاوه، این پیکربندی دمای عملیاتی کمتر، در حدود 60-120 ˚C را به جای 100-160 ˚C برای چرخه متداول امکانپذیر می سازد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه شیمی الکتروشیمی
چکیده انگلیسی


• COP of the proposed cycle is nearly 25–32% greater than that for the classical system.
• Maximum values of the COP are reached at lower generator temperature.
• Better exergetic performances are achieved at low temperature and pressure values.
• Proposed configuration can operate at low enthalpy sources (70 °C).
• Absorption/compression hybrid system, presented, can be adapted to a solar source.

The objective of this work is to present an energy and exergy analysis of a novel configuration of absorption cooling system operating at low enthalpy sources. The double stage cycle developed in the present work is operating with water-ammonia. In this investigation, modeling and simulation of the proposed configuration is attempted. Also, a thermodynamic model based on the energy and exergy balances is developed. The obtained numerical results obtained have been compared with those corresponding to the conventional machine. Great emphasis is given to the estimation of the refrigeration systems’ performance, the exergy efficiency, the global exergy destruction in the system and the exergy destruction in each of the main components. The analyzed parameters are the coefficient of performance (COP), the irreversibility and the exergetic efficiency. The results of the study reveal that the performance of the novel configuration is better than that of the two stage conventional configuration. Besides, it allows a lower operating temperature, about 60–120 °C instead of 100–160 °C for the conventional cycle.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Journal of Hydrogen Energy - Volume 40, Issue 39, 19 October 2015, Pages 13849–13856
نویسندگان
, ,