نظریه شبکه بازیگر

در این صفحه تعداد 94 مقاله تخصصی درباره نظریه شبکه بازیگر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نظریه شبکه بازیگر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه شبکه بازیگر; Open innovation; Co-innovation; Agricultural innovation systems; Interactive design; Design reasoning; Sustainability transitions; Actor-network theory; Materiality; Boundary objects; Affordances; Network management; Food systems; Circular economy; Bioeco
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه شبکه بازیگر; Innovation ecosystem; Virtual power plant; Digital innovation; Digitization; Co-evolution; Energy industry; Actor-network theory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه شبکه بازیگر; Future sustainable cities; Vision making; Trading zones; National governments; Local governments; Actor-network theory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه شبکه بازیگر; Micro anaerobic digestion; Waste-energy-food loop; Circular economy; Digestate management; Nutrient recycling; AD; Anaerobic Digestion; ANT; Actor-Network Theory; CBA; Cost Benefit Analysis; g; grams; kWe; Kilowatts of electrical output; NPV; Net Present
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه شبکه بازیگر; actor-network theory; e-mobility; innovation diffusion; socio-technical co-evolution; structural interconnectedness; sustainable urban intermodal logistics system;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه شبکه بازیگر; Translation; Scientific practices; Actor-Network Theory; Biotechnology; Translação; Práticas científicas; Teoria Ator-Rede; Biotecnologia; Movimientos; Prácticas científicas; Teoría del Actor-Red; Biotecnología;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه شبکه بازیگر; AICPA; American Institute of Certified Public Accountants; ANT; Actor-network theory; CPA; Certified Public Accountant; GAAP; Generally Accepted Accounting Principles; ICAEW; Institute of Chartered Accountants in England and Wales; KFU; King Fahad Univers
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه شبکه بازیگر; Actor-network theory; Body; Corporal knowledge; Craftsman; Design; Innovation; Semiotics; Sensitive knowledge; Tactile knowledge.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه شبکه بازیگر; ANT; Actor-Network Theory; ESS; Ecosystem services; MA; Millennium Ecosystem Assessment; NPM; New Public Management; ICLE; ICLEI-Local Governments for Sustainabilitity; TEEB; The Economics of Ecosystems and Biodiversity; Urban nature protection; Postpol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه شبکه بازیگر; Actor-network theory; Agency of IS; AIS; Anthropocentric view; Performative approach; Relational view; Sociomateriality; Technocentric view