تقاضای اکسیژن شیمیایی

در این صفحه تعداد 603 مقاله تخصصی درباره تقاضای اکسیژن شیمیایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تقاضای اکسیژن شیمیایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای اکسیژن شیمیایی; activated sludge; anaerobic treatment; whey wastewater; BOD5; 5-d biochemical oxygen demand; COD; chemical oxygen demand; HRT; hydraulic retention time; MLVSS; mixed liquor volatile suspended solids; TOC; total organic carbon; TSS; total suspended solids;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای اکسیژن شیمیایی; COD; chemical oxygen demand; EC; Eucalyptus camaldulensis; EO; Eucalyptus occidentalis; GAE; gallic acid equivalents; HRMS; high resolution mass spectrometry; ICP-MS; inductively coupled plasma mass spectrometry; LMA; leaf mass per area; MS2; tandem mass
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای اکسیژن شیمیایی; 9-FCA; fluorene-9-carboxylicacid; ACA; 1-adamantane carboxylic acid; AGS; aerobicgranular sludge; BSTFA; N, O-bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide; CHAA; cyclohexane acetic acid; CHCA; cyclohexane carboxylic acid; COD; chemical oxygen demand; DCM; dichlo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای اکسیژن شیمیایی; A2O; anaerobic-anoxic-oxic; ACTM; Acetamiprid; ARB; antibiotic resistant bacteria; ARGs; antibiotic resistance genes; AZM; Azithromycin; BDL; below detection limit; BHT; 2,6-Ditert-butyl-4-methylphenol; BOD; biochemical oxygen demand; BTA; benzotriazo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای اکسیژن شیمیایی; Industrial effluent; Advanced oxidation technologies; Experimental design; Response surface methodology; AOT; Advanced Oxidation Technology; CSW; Commercial Steel Wool; COD; Chemical Oxygen Demand; BOD; Biochemical Oxygen Demand;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای اکسیژن شیمیایی; AnMBR; Anaerobic dynamic membrane bioreactor; AnRBC; Anaerobic rotating biological contactor; AnSBR; Anaerobic sequencing batch reactor; BOD; Biochemical oxygen demand; CFV; Cross-flow velocity; COD; Chemical oxygen demand; CST; Capillary suction time; CS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای اکسیژن شیمیایی; ATZ; Atrazine; COD; Chemical Oxygen Demand; DO; Dissolved Oxygen; EPS; Extracellular Polymeric Substances; HMPBR; Hybrid Microalgal Membrane Photobioreactor; HRT; Hydraulic Retention Time; MLSS; Mixed Liquor Suspended Solids; OLRs; Organic Loading Rates;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای اکسیژن شیمیایی; Hydrochar; Biogas inhibition; Ammonium adsorption; Immobilization of microbial biomass; Co-digestion; RS; rice straw; HRS; hydrothermal pretreated rice straw; SP; solid product; VFA; volatile fatty acids; HTP; hydrothermal pretreatment; HTC; hydrothermal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای اکسیژن شیمیایی; AASS; anaerobic aerobic sequential system; AD; anaerobic digestion; WW; wastewater; FW; food waste; WAS; waste activated sludge; TS; total solids; VS; volatile solids; COD; chemical oxygen demand; SS; suspended solids; DO; dissolved oxygen; VFA; volatile
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای اکسیژن شیمیایی; Suspended solids; Particle size distribution; Power law; Variable-β model; Log-normal distribution; PSD; Particle size distribution; PDF; Probability density function; CDF; Cumulative distribution functions; ESS or SSE; The error sum of squares; TSS or S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای اکسیژن شیمیایی; AD; anaerobic digestion; AS; Activated Sludge; COD; chemical oxygen demand; CSTR; continuous stirred tank reactor; D1 and D2; digestate samples 1 and 2; GAE; gallic acid equivalent; GI; germination index; HRT; hydraulic retention time; OLR; organic loadin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای اکسیژن شیمیایی; AD; Anaerobic Digestion; ADMEC; Anaerobic Digestion & Microbial Electrolysis Cell; ADMFC; Anaerobic Digestion & Microbial Fuel Cell; AOP; Advanced Oxidation Process; BES; Bioelectrochemical System; BOD; Biochemical Oxygen Demand; CE; Coulombic Efficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای اکسیژن شیمیایی; A/O; anoxic/oxic process; AHA; anaerobic hydrolysis and acidification; AOPs; advanced oxidation process; BOD5; 5 d biochemical oxygen demand; CMA; China Metrology Accreditation; CO; catalytic ozonation; COD; chemical oxygen demand; DO; dissolved oxygen; D
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای اکسیژن شیمیایی; Algal-bacterial symbiosis; Genotoxicity reduction; Nitrification-denitrification; Textile wastewater treatment; AP; alkaline phosphatase; BOD; biochemical oxygen demand; β-gal; β-galactosidase; COD; chemical oxygen demand; DO; dissolved oxygen; HRT; hyd
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای اکسیژن شیمیایی; Bioelectrochemical system; Microbial fuel cell; Hydrogen production; Decoupling water electrolysis; Wastewater valorization; BES; Bioelectrochemical systeml; COD; chemical oxygen demand; DES; decoupling electrolysis system; ECPB; electron-coupled proton b
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای اکسیژن شیمیایی; anammox (AMX); anaerobic ammonium oxidation; AOB; ammonium-oxidizing bacteria; AS; activated sludge; ASM; AS model; BOD5; 5-d biochemical oxygen demand; COD; chemical oxygen demand; CSTR; continuous stirred-tank reactor; DO; dissolved oxygen; EUB; eubacte
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای اکسیژن شیمیایی; BOD5,20; biochemical oxygen demand (5 days/20 °C); COD; chemical oxygen demand; MSW; municipal solid waste; PAC; polyaluminium chloride; STP; standard temperature and pressure; TSS; total suspended solids; VSS; volatile suspended solids; Anaerobic ba
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای اکسیژن شیمیایی; AD; anaerobic digestion; ALK; alkalinity; CHONS; carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sulfur; COD; chemical oxygen demand; CSTR; continuously stirred tank reactor; C:N; carbon to nitrogen ratio; DGGE; denaturing gradient gel electrophoresis; HAc; acetic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای اکسیژن شیمیایی; Anammox; anaerobic ammonium oxidation; CL; cluster; COD; chemical oxygen demand; CSTR; continuously stirred tank reactor; DAMO; denitrifying anaerobic methane oxidation; DO; dissolved oxygen; DOC; dissolved organic carbon; GHG; greenhouse gas; GWP; global
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای اکسیژن شیمیایی; AGS; aerobic granular sludge; AUR; ammonium utilization rate; BOD5; biochemical oxygen demand; COD; chemical oxygen demand; EPS; extracellular polymeric substances; F/M; food vs microorganism ratio; FAS; flocculent activated sludge; HRT; hydraulic retenti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای اکسیژن شیمیایی; T; temperature; DO; dissolved oxygen; Cond; conductivity; TDS; total dissolved solids; Alk; alkalinity; TWH; total water hardness; N-NO2-; nitrite; N-NO3-; nitrate; P-PO43-; orthophosphate; COD; chemical oxygen demand; SE; standard error; M-W U-test; Man-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای اکسیژن شیمیایی; AOB; ammonia oxidizing bacteria; BNR; biological nutrient removal; BOD; biological oxygen demand; CX; mass concentration of solute X (mg L−1).; COD; chemical oxygen demand; DIN; dissolved inorganic nitrogen; DIC; dissolved inorganic carbon; eX; equiva
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای اکسیژن شیمیایی; BOD; Biochemical Oxygen Demand; CCS; Carbon Capture and Sequestration; CCY; China Communication Yearbook; CESY; China Energy Statistical Yearbook; CEY; China Environment Yearbook; CFB; Circulating Fluidized Bed; CH4; Methane; C2H4; Ethylene; CHP; Combined
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای اکسیژن شیمیایی; AD; Anaerobic Digestion; BI; Biodegradability Index; COD; Chemical Oxygen Demand; TS; Total Solids; VS; Volatile Solids; Macroalgae residues; Extraction; Integrated biorefinery; Methane potential; Acclimatation; Anaerobic biodegradability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای اکسیژن شیمیایی; BCF; Bioconcentration factor (e.g. root concentration vs. soil concentration); COD; Chemical oxygen demand; CW; Change in weight; DO; Dissolved oxygen; DW; Dry weight; EC; Electrical conductivity; FW; Fresh weight; GRO; Gentle remediation options; ICP-MS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای اکسیژن شیمیایی; AC; Applied current; AM; Anode material; ANOVA; Analysis of variance; BFW; Boiler feed water; BOD; Biological oxygen demand; BP; Bipolar; C; Coagulant concentration; CC; Chemical coagulant; CCC; Critical coagulation concentration; COD; Chemical oxygen dem
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای اکسیژن شیمیایی; Biogas; Sanitation; Energy recovery; Greenhouse gas emissions; Zambia; Africa; AD; Anaerobic digester; CapEx; Capital expenditure; CH4; Methane; COD; Chemical oxygen demand; CO2; Carbon dioxide; CO2e; Carbon dioxide equivalent; GHG; Greenhouse gas; FIB; F
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای اکسیژن شیمیایی; ARB; Antibiotic Resistant Bacteria; ARGs; Antibiotic Resistance Genes; BOD; Biological Oxygen Demand; COD; Chemical Oxygen Demand; epicPCR; Emulsion, paired isolation and concatenation Polymerase Chain Reaction; FISH; Fluorescence in situ hybridization; H
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای اکسیژن شیمیایی; AAO; Anaerobic ammonium oxidation; AD; Anaerobic digestion; BOD; Biological oxygen demand; CFT; Carbon fiber textiles; COD; Chemical oxygen demand; DIET; Direct interspecies electron transfer; HRT; Hydraulic retention time; OLR; Organic loading rate; TAN;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای اکسیژن شیمیایی; AD; anaerobic digestion; ADM1; anaerobic digestion model #1; CHP; combined heat and power; COD; chemical oxygen demand; DAF; dissolved-air flotation sludge; GHG; greenhouse gas; GWP; global warming potential; HRT; hydraulic retention time; LCA; life-cycle
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای اکسیژن شیمیایی; Enhanced landfill mining; Recycling; Excavated plastics; Pyrolysis; ABS; acrylonitrile-butadiene-styrene; APCr; air pollution control residues; BOD; biological oxygen demand; BPA; bisphenol A; COD; chemical oxygen demand; DEHP; diethyl-hexyl phthalate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای اکسیژن شیمیایی; FPW; Food processing waste; RCM; Reinforced clostridial medium; ATCC; American type culture collection; NRRL; Northern Regional Research lab; YPD; Yeast extract-Peptone-Dextrose; ABE; Acetone-Ethanol-Butanol; UFLC; Ultra flow liquid chromatography; COD; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای اکسیژن شیمیایی; Phycoremediation; Sewage wastewater (SWW); Flue gas; Microalgae; Fourier transform infrared spectroscopy; Chlorella vulgaris; APHA; American Public Health Association; BOD; Biological Oxygen Demand; OD; optical density; COD; Chemical Oxygen Demand; NO3¯;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای اکسیژن شیمیایی; Two-phase biodigestion; Sugarcane vinasse; Techno-economic assessment; Life cycle assessment; Bioenergy recovery; AD; anaerobic digestion; ALO; agricultural land occupation; BFR; biogas flow rate; CB-0; reference scenario; CC; combined cycle; CE-1-CE-5;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای اکسیژن شیمیایی; AD; Anaerobic digestion; ADOS; Anaerobic digestion of organic slurry; APC; Air pollution control; BOD; Biological oxygen demand; BW; Brown water; CGE; Cold gas efficiency; CFD; Computational fluid dynamics; CHP; Combined heat and power; COD; Chemical oxyg
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای اکسیژن شیمیایی; Functional foods; Bioactive peptides; Whey proteins; Downstream process; Industrial scale-up; Peptide enrichment techniques; FOSHU; Foods for Specified Health Uses; PDCAAS; protein digestibility corrected amino acid score; BCAAs; branched-chain amino acid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای اکسیژن شیمیایی; AAO; anaerobic-anoxic-oxic; AO; anoxic-oxic; AS; activated sludge; BPBT; booster pump and break tank; COD; chemical oxygen demand; COP; coefficient of performance; CHP; combined heat and power plant; EPB; entirely pressurised booster; GDP; gross domestic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای اکسیژن شیمیایی; 9‑FCA; fluorene‑9‑carboxylic acid; AEO; acid extractable organics; AGS; aerobic granular sludge; BSTFA; N,O‑bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide; COD; chemical oxygen demand; DCM; dichloromethane; EPS; extracellular polymeric substances; FBBR; fl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای اکسیژن شیمیایی; BET; Brunner Emmet and Teller; AC; Activated Carbon; IUPAC; International Unions of Pure and Applied Chemistry; FTIR; Fourier Transform Infrared Spectroscopy; XPS; X-ray Photoelectron Spectroscopy; pHzpc; pH at zero point charge; FESEM; Field Emission Ele
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای اکسیژن شیمیایی; AD; Anaerobic Digestion; ADT; Advanced Digestion Technology; BMP; Bio-Methane Potential; COD; Chemical Oxygen Demand; CSTR; Continually Stirred Tank Reactor; DM; Dry Matter; DSM; Dutch State Mine; EPS; Extracellular Polymeric Substance; FW; Food Waste; GE
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای اکسیژن شیمیایی; PANI; Polyaniline; As; Arsenic; Hg; Mercury; Cr; Chromium; Pb; Lead; Ni; Nickel; Cd; Cadmium; Co; Cobalt; Cu; Copper; RHS; Rice husk; WS; Walnut shell; OP; Orange peel; SFSS; Sunflower seed shells; ES; Eggshell; SD; Sawdust; PP; Pomegranate peel; CP; Carr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقاضای اکسیژن شیمیایی; Combined sewer overflow; Constructed wetland; Design-support modelling; Dynamic design; Stormwater treatment; Orage; TSS; total suspended solids; NH4-N; ammonium-nitrogen; COD; chemical oxygen demand;