سیستین

در این صفحه تعداد 180 مقاله تخصصی درباره سیستین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سیستین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستین; Metabolic diseases; Medical history; Blood analysis; Urine analysis; Stone analysis; Recurrence prevention; Calcium oxalate; Calcium phosphate; Uric acid; Cystine; Infection stone; Dietary review; Lifestyle analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستین; Cys; cysteine; GSH; glutathione; Glu; glutamate; Gly; glycine; OPT; ophthalmic acid; γGCS; γ-glutamylcysteine synthetase; GS; glutathione synthetase; ROS; reactive oxygen species; 2AB; 2-aminobutyric acid; Met; methionine; 2OB; 2-butyric acid; CBS; cyst
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستین; AA; amino acid; ADFI; average daily feed intake; ADG; average daily gain; AID; apparent ileal digestibility; Ala; alanine; Arg; arginine; Asp; aspartic acid; ATTD; apparent total tract digestibility; BW; body weight; CP; crude protein; Cys; cystine; DM; d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستین; FGF-1; disulfide; protein stability; empirical phase diagram; X-ray crystallography; cysteine-free mutant; protein engineering; cystine; FGF-1; fibroblast growth factor-1; WT; wild-type; DTNB; 5,5'-dithiobis(2-nitrobenzoic acid); GuHCl; guanidine hydrochl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستین; Crystalluria; Calcium oxalates; Uric acids; Cystine; Dihydroxyadenine; Global crystal volume; Crystalluria index; Cristallurie; Oxalates de calcium; Acides uriques; Cystine; Dihydroxyadénine; Volume cristallin global; Index cristallurique;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستین; BCM; β-casomorphin; bBCM7; bovine form of BCM7; bBCM9; bovine form of BCM9; hBCM7; human form of BCM7; bFGF; basic fibroblast growth factor; BrdU; bromodeoxyuridine; CYS; cysteine; CYS2; cystine; dpp; days postplating; EGF; epidermal growth factor; GSH;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستین; NaBH4; sodium borohydrate; DTNB; 5,5′-dithiobis-2-nitrobenzoic acid; GSH; reduced glutathione; GSSG; oxidised glutathione; -SH; RSH, sulfhydryl group; RSSR,-S-S-; disulphide bonds; Cys; cysteine; CySS; cystine; 4-DPS; 4,4′-dithiodipyridine; TC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستین; Cystine; IL-6; IL-10; Sepsis; Anti-inflammatoryGSH, glutathione; CT, cystine/theanine; IL, interleukin; TNF, tumour necrosis factor; V, vehicle; SIRS, systemic inflammatory response syndrome; MOF, multiple organ failure; ROS, reactive oxygen species; Mϕ,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستین; 25(OH)D; 25-hydroxyvitamin D; CySS; cystine; Cys; cysteine; EhCySS; redox potential for the Cys/CySS couple; EhGSSG; redox potential for the GSH/GSSG couple; GSH; glutathione; GSSG; glutathione disulfide; HPLC; high-performance liquid chromatography; PICU
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستین; Amino acid transport system; Ca2+ permeable AMPA receptor; C6 glioma cell; Propofol; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic acid; CPAR; Ca2 + permeable AMPA receptor; System xc−;  cystine/glutamate antiporter system; Glu; glutamate; Cy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستین; ROS; reactive oxygen species; SAS; sulfasalazine; TCR; T cell receptor; PBMCs; peripheral blood mononuclear cells; GSH; glutathione; LSP; lipopolysaccharide; FITC; fluorescein isothiocyanate; T cells; xCT; Cystine; CystineFITC; Reactive oxygen species (RO
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستین; Dual-energy computed tomography; multiparametric data analysis; renal stone composition; ANN; Artificial Neural Network; C4.5; Decision Tree; COM; calcium oxalate monohydrate; CT; computed tomography; CTDIvol; volume CT dose index; CYS; cystine; DECT; dua
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستین; ACSO; S-alk(en)-yl cysteine sulfoxides; CySSR; cysteine-thiosulfinate mixed disulfide conjugate; CySSA; S-allylmercaptocysteine (CAS# 2281-22-3); CySSPe; S-1-propenylmercaptocysteine; CySH; cysteine; CySS; cystine; ROS; reactive oxygen species; MTT; 3-(