سطح متوالی بدون اثر

در این صفحه تعداد 11 مقاله تخصصی درباره سطح متوالی بدون اثر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سطح متوالی بدون اثر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سطح متوالی بدون اثر; ADI; Acceptable Daily Intake; BMD; Benchmark dose; BQ; Benchmark Quotient; CMR; carcinogenic, mutagenic, or toxic to reproduction; CEC; contaminants of emerging concern; DNEL; Derived No Effect Level; GLV; guideline value; LO(A)EL; Lowest Observed (Advers
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سطح متوالی بدون اثر; DNEL; derived no effect level; ECHA; European Chemicals Agency; LD; lethal dose; LOAEL; lowest observed adverse effect level; MoS; margin of safety; NOAEL; no observed adverse effect level; REACH; registration, evaluation, authorization and restriction of
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سطح متوالی بدون اثر; AGD; anogenital distance; BBP; butyl benzyl phthalate; CE; creatinine excretion; DBP; di-n-butyl phthalate; DEHP; di(2-ethylhexyl) phthalate; DEP; diethyl phthalate; DI; daily intake; DNEL; Derived No Effect Level; DiBP; diisobutyl phthalate; DiNP; diison
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سطح متوالی بدون اثر; AF; assessment factor; bw; body weight; DNEL; Derived No Effect Level; ECETOC; European Centre for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals; ECHA; European Chemicals Agency; EFSA; European Food Safety Authority; EH; epoxide hydrolase; EPS; expanded polys
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سطح متوالی بدون اثر; Omics; Transcriptomics; Weight-of-evidence; Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction (REACH); Plant protection products; Regulatory toxicology; Hazard assessment; Test method validation; Test method standardisation; AOP; Adverse outcome pa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سطح متوالی بدون اثر; PCP(s); personal care product(s); UV; ultraviolet; EHMC; ethylhexyl methoxycinnamate; SPF; sun protection factor; MCS; Monte Carlo Simulation; RCR; Risk characterization ratio; DNEL; Derived No Effect Level; US; the United States; Ethylhexyl methoxycinnam
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سطح متوالی بدون اثر; 123-TMB; 1,2,3-trimethylbenzene; 124-TMB; 1,2,4-trimethylbenzene; 135-TMB; 1,3,5-trimethylbenzene; 5′-NT; 5′-nucleotidase; ACGIH; American Conference of Governmental Industrial Hygienists; ALT; alanine aminotransferase; AP; alkaline phosphatase; ASVCP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سطح متوالی بدون اثر; ALT; alanine aminotransferase; BMD; benchmark dose; BMDL; 95% lower confidence limit of benchmark dose; BMR; benchmark response; BUN; blood urea nitrogen; CAS; chemical abstract services; DNEL; derived no effect level; EPA; Environmental Protection Agency
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سطح متوالی بدون اثر; ADI; acceptable daily intake; AEL; adverse effect level; AOEL; acceptable operator exposure level; ARfD; acute reference dose; BMD; Benchmark dose; BMDL; Benchmark dose lower confidence bound; EFSA CONTAM; EFSA scientific panel on contaminants in the food
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سطح متوالی بدون اثر; ADME; absorption, distribution, metabolism, excretion; DNEL; Derived no effect level; EBW; Exposure Based Waiving; EBT; Exposure Based Triggering; ITS; Integrated testing strategy; KOW; n-octanol-water partition coefficient; MMAD; Mass median aerodynami
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سطح متوالی بدون اثر; ADME; absorption, distribution, metabolism, and excretion; ADI; Acceptable Daily Intake; Colipa; the European Cosmetic Toiletry and Perfumery Association; CYPs; cytochrome P450s; DNEL; Derived No Effect Level; DG; Directorate General; ECHA; EU Chemicals A