آزمایشی

در این صفحه تعداد 431 مقاله تخصصی درباره آزمایشی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آزمایشی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایشی; MWCNT; multi walled carbon nanotube; MCHS; mini/micro channel heat sink; Mini/microchannel heat sink; Hybrid nanofluid; Mixture model; Multi-walled carbon nanotube; Experimentation; Heat transfer coefficient;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایشی; J.4; H.2.8; H.3.3; User identification; User generated content; Online behavior analysis; Social network; Machine learning; Algorithms; Experimentation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایشی; Distributed model; Numerical simulation; Heat pump; Semi-empirical model; Experimental; Modèle distribué; Simulation numérique; Pompe à chaleur; Modèle semi-empirique; Expérimentation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایشی; Urban low-carbon development; Urban climate governance; Sustainability transitions; Transition management; Experimentation; Urban transition labs; PC; Pioneer Cities; TC; Transition Cities; TM; Transition Management; T-Team; Transition Team; UTL; Urban Tr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایشی; Ice thermal storage air-conditioning; Distributed photovoltaic energy; Operating mode; Refrigeration efficiency; Experiment; Conditionnement d'air à stockage thermique de glace; Énergie photovoltaïque distribuée; Mode opératoire; Efficacité frigorif
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایشی; Pedestrian crowds; Human crowds; Crowd safety; Crowd dynamics; Crowd management; Experimentation; Data collection; Empirical observations; Collective motion; Emergency evacuations; Crowd disasters; Laboratory experiments; Virtual-reality experiments; Evac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایشی; Natural convection; Porous media; Metal foams; Heat transfer enhancement; Experimental; Empirical correlation; Convection naturelle; Milieux poreux; Mousses métalliques; Amélioration du transfert de chaleur; Expérimentation; Corrélation empirique;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایشی; Experiment; Falling film; Generation process; LiCl solution; Expérimentation; Film tombant; Procédé de formation; Solution de chlorure de lithium;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایشی; Two-phase separation; Microchannel condenser; MAC system; Experiment; Modeling; Séparation diphasique; Condenseur à micro canaux; Système CMA; Expérimentation; Modélisation;