آلودگی مواد غذایی

در این صفحه تعداد 79 مقاله تخصصی درباره آلودگی مواد غذایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آلودگی مواد غذایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلودگی مواد غذایی; PBDE-17 (PubChem CID: 14274807); PBDE-28 (PubChem CID: 12110098); PBDE-47 (PubChem CID: 95170); PBDE-66 (PubChem CID: 15509893); PBDE-85 (PubChem CID: 177368); PBDE-99 (PubChem CID: 36159); PBDE-100 (PubChem CID: 154083); PBDE-153 (PubChem CID: 155166); P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلودگی مواد غذایی; CYN; cylindrospermopsin; LC-MS/MS; liquid chromatography tandem-mass spectrometry; BCF; bioconcentration factor; ToDI; total daily intake; Cyanotoxins; Food contamination; Vegetable; Human health risk;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلودگی مواد غذایی; Birth rate; Environmental pollution; Food contamination; Infant mortality; Methylmercury poisoning; Minamata disease; Sex ratio; Stillbirth;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلودگی مواد غذایی; Persistent organic pollutant; Crop uptake; Soil contamination threshold; Food contamination; Decision support tool; CLD; Chlordecone; DS; Dry soil; FM; Fresh matter; MRL; Maximum residue limits;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلودگی مواد غذایی; Benzene (PubChem CID: 241); Benzaldehyde (PubChem CID: 240); Benzoic acid (PubChem CID: 243); Ascorbic Acid (PubChem CID: 54670067)Benzene; Benzaldehyde; Food contamination; Beverages; Cherry
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلودگی مواد غذایی; Food contact materials; Printing inks; Paper and board; Food contamination; Prioritisation; 4MBP; 4-methylbenzophenone; CEPI; Confederation of European Paper Industries; CLP; Classification, Labelling and Packaging; CMR; Carcinogenic, Mutagenic or Reproto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلودگی مواد غذایی; Mycotoxins; Aflatoxins; Ochratoxin A; Zearalenone; Fumonisins; Toxins T-2 and HT-2; Walnut (Juglans); Hazelnut (Corylus avellana); Peanut (Arachis hypogaea); Almond (Prunus dulcis); UHPLC/HESI-MS/MS; Food contamination; Food safety; Regulatory issues in f
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلودگی مواد غذایی; Evoked potentials; Food contamination; Methylmercury compounds; Neurophysiological measures; Omega-3 fatty acids; Prenatal exposure delayed effects;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلودگی مواد غذایی; ATSDR; Agency for Toxic Substances and Disease Registry; AGD; anogenital distance; CADIA; China Alcoholic Drinks Industry Association; DEHP; di(2-ethylhexyl) phthalate; DiNP; di-iso-nonyl phthalate; ECB/EU; European Chemicals Bureau; FSMA; Food Safety Mod
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلودگی مواد غذایی; Arsenic; Food contamination; Milk substitute; Neurological examinations; Neurophysiological monitoring; Neuropsychological testsBAEP, brainstem auditory evoked potential; NCV, nerve conduction velocity; VEP, visual evoked potential; WRAML2, Wide Range Ass
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلودگی مواد غذایی; Microwave assisted saponification (MAS); Mineral oil saturated hydrocarbons (MOSH); Mineral oil aromatic hydrocarbons (MOAH); Cereal-based products; Food contamination; On-line LC–GC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آلودگی مواد غذایی; Organophosphorus pesticides (OPPs); Molecularly imprinted polymers (MIPs); Fruit samples; Food analysis; Food composition; HPLC; MIP-SPE; C18-SPE; NIP-SPE; Food safety; Food contamination; Agricultural practices; Maximum residue limits in food; Pesticide