آشنایی با موضوع

ناامنی غذایی به عنوان فراهمی محدود یا نامطمئن غذای کافی در همه اوقات برای یک زندگی سالم و فعال تعریف می‎شود. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ روی ﻧﺎاﻣﻨﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛـﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺳﻦ، ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار، وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی، از دﺳﺖ دادن ﺷﻐﻞ، ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺲ اﻧﺪاز، ﺗﻚ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ، ﻗﻮﻣﻴﺖ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار و از دﺳﺖ دادن ﻛﻤـﻚ ﻫﺎی ﻏﺬاﻳﻲ. ارزﻳﺎﺑﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻴﺎن زﻧﺎن اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی دارد زﻳﺮا ﻧﺎاﻣﻨﻲ غذایی ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ درﻳﺎﻓﺖ رﻳﺰﻣﻐﺬی ﻫﺎ، ﻣﻴﻮه و ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت در ﻣﻴﺎن زﻧﺎن در ﺳﻨﻴﻦ ﺑـﺎروری ارﺗﺒـﺎط دارد و ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﻧﺎاﻣﻨﻲ ﻏﺬاﻳﻲ خاﻧﻮار ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ وزن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در زﻧﺎن را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺮده اﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری که اﺿﺎﻓﻪ وزن ﻗﺒﻞ از ﺑﺎرداری ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﺬاﻳﻲ، وزن ﮔﻴﺮی ﺑـﻴﺶ از ﺣﺪ دﻳﺎﺑـﺖ ﻣﻠﻴﺘﻮس، ﻓﺸـﺎرﺧﻮن، ﺑـﺎرداری و ﭘـﺮه اﻛﻼﻣﺴــﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻻت ﻓﺸﺎرﺧﻮن و دﻳﺎﺑﺖ در زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﺪارﻧـﺪ، ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑـﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﻛﻪ روی 5094 ﻓﺮد ﻓﻘﻴﺮ 65 ﺗﺎ18ﺳﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎم شد ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧـﺎاﻣﻨﻲ ﻏﺬاﻳﻲ و اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﻤﺎری های ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و دﻳﺎﺑﺖ و ﻗﻠﺒﻲ ـ ﻋﺮوﻗﻲ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨﻲ داری وجود دارد.

در این صفحه تعداد 189 مقاله تخصصی درباره ناامنی غذایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ناامنی غذایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ناامنی غذایی; Food insecurity; Food provisioning; Mexican-born; Hispanic/Latino; Life course; Ecological systems theory; Participant-driven photo elicitation; FI; food insecurity; SNAP; Supplemental Nutrition Assistance Program; NYS; New York State; PDPE; participant-d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ناامنی غذایی; Area-level deprivation; Food insecurity; Obesity; AIC; akaike information criterion; CI; confidence interval; GIS; geographic information system; GWR; geographically weighted regression; IMD; index of multiple deprivation; LSOAs; lower super output areas;