گوانیدین هیدروکلراید

در این صفحه تعداد 146 مقاله تخصصی درباره گوانیدین هیدروکلراید که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI گوانیدین هیدروکلراید (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوانیدین هیدروکلراید; complexation; dissolution; polyelectrolyte(s); precipitation; protein formulation(s); phase separation(s); protein(s); CD; circular dichroism; GdnHCl; guanidine hydrochloride; pI; isoelectric point; polyE; poly-l-glutamic acid; polyE1; polyE of 1.5-5.5
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوانیدین هیدروکلراید; Biologics; Protein formulation; Stabilisers; Excipients; Vaccine; BSA; bovine serum albumin; BCG; Bacillus Calmette - Guérin; Cyt c; cytochrome c; F; folded; GdnHCl; guanidine hydrochloride; IgG; immunoglobulin G; IgM; immunoglobulin M; FDA; food and d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوانیدین هیدروکلراید; ANS; 8-anilino-1-naphthalenesulfonic acid; ALP; alkaline phosphatase; GdnHCl; guanidine hydrochloride; Tris; tris(hydroxymethyl) aminomethane; CD; circular dichroism; p-NPP; p-nitrophenyl phosphate; UV-vis; ultraviolet-visible spectroscopy; Macromolec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوانیدین هیدروکلراید; ILs; Ionic Liquids; IL; Ionic Liquid; AAs; Amino acids; AA; Amino acid; CT; α-chymotrypsin; Mb; Myoglobin; BSA; Bovine serum albumin; HSA; Human serum albumin; PGA; Penicillin G acylase; ADH; Alcohol dehydrogenase; CALB; Candida antarctica lipase B; rPA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوانیدین هیدروکلراید; ALDH1, acetaldehyde dehydrogenase 1; GdnHCl, guanidine hydrochloride; ANS, 1-anilinonaphthalene-8-sulfonate; MD, molecular dynamicsALDH1; Guanidine hydrochloride; Kinetics; MD simulation; Active site
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوانیدین هیدروکلراید; FGF-1; disulfide; protein stability; empirical phase diagram; X-ray crystallography; cysteine-free mutant; protein engineering; cystine; FGF-1; fibroblast growth factor-1; WT; wild-type; DTNB; 5,5'-dithiobis(2-nitrobenzoic acid); GuHCl; guanidine hydrochl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوانیدین هیدروکلراید; REU; Rosetta energy units; PDB; Protein Data Bank; SEC; size-exclusion chromatography; GuHCl; guanidine hydrochloride; DSS; 4,4-dimethyl-4-silapentane-1-sulfonic acid; pl; isoelectric point; computational protein design; de novo protein design; Rosetta; p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوانیدین هیدروکلراید; ANS; 8-anilino-1-naphthalensulfonic acid; ApoAI; apolipoprotein A I; AApoAI; amyloidogenic apolipoprotein A I; CD; circular dichroism; DLS; dynamic light scattering; GdnHCl; guanidine hydrochloride; HDL; high-density lipoproteins; MD; molecular dynamics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوانیدین هیدروکلراید; Banana lectin; Unfolding sequence; Structured intermediate; Random coil; Natively unfolded state; Banlec; banana lectin; GdnHCl; guanidine hydrochloride; ANS; 8-anilino-1-naphthalenesulfonate; NBS; N-bromosuccinimide; PBS; 10 mM sodium phosphate buffered
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوانیدین هیدروکلراید; Thioredoxin reductase; Thioredoxin; Ambroxol; Reactive oxidative species; 5-IAF; 5-(iodoacetamido)fluorescein; ABX; trans-4-(2-amino-3,5-dibromobenzylamino)-cyclohexanol, ambroxol; DCFH-DA; 2′-7′-dichlorodihydrofluorescein diacetate; DCF; 2′,7′-di
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوانیدین هیدروکلراید; HHP; high hydrostatic pressure; GSSG and GSH; oxidized and reduced form of glutathione* respectively; IB; inclusion bodies; CD; circular dichroism; IMAC; immobilized metal affinity chromatography; LS; light scattering; GdnHCl; guanidine hydrochloride; Pro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوانیدین هیدروکلراید; βB2-crystallin; Congenital hereditary cataract; Protein aggregation; Protein folding; Trp fluorophore; UV damage; ANS; 1-anilinonaphtalene-8-sulfonate; CD; circular dichroism; DTT; dithiothreitol; Emax; maximum emission wavelength of fluorescence; IPTG;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوانیدین هیدروکلراید; Apolipoprotein E3; Helix bundle opening; LDL receptor; Hydrogen deuterium exchange mass spectrometry; Fluorescence spectroscopy; Lipoprotein binding; apoE3; apolipoprotein E3; CD; circular dichroism; CT; C-terminal; GdnHCl; guanidine hydrochloride; FI; fl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوانیدین هیدروکلراید; SPR; surface plasmon resonance; TBR; transient binding and release; ANS; 8-anilino-1-naphthalene sulfonate; GdnHCl; guanidine hydrochloride; Tm; temperature of melting; MalZ; Maltodextrin gluocosidase; Protein folding; Minichaperone assisted protein foldi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوانیدین هیدروکلراید; GdnHCl; guanidine hydrochloride; HHP; high hydrostatic pressure; IPTG; isopropyl β-D-thiogalactopyranoside; LB; Luria-Bertani broth; LS; light scattering; TL-IB; inclusion bodies of thermolysin; SDS-PAGE; sodium dodecyl sulphate polyacrylamide gel electr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوانیدین هیدروکلراید; ADCC; autosomal dominant congenital cataract; ANS; 1-anilinonaphtalene-8-sulfonate; BSA; bovine serum albumin; CD; circular dichroism; DTT; dithiothreitol; Emax; maximum emission wavelength of intrinsic Trp fluorescence; GdnHCl; guanidine hydrochloride; I
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوانیدین هیدروکلراید; Guanidinylated poly(amido amine)s polymers; Nucleolus localization; Cell cycle status; Internalization pathways; AFM; atomic force microscopy; CAR; guanidine hydrochloride; CBA; N,N'-cystaminebisacrylamide; CHL; chlorhexidine; CPPs; cell- penetrating pe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوانیدین هیدروکلراید; rhFGF22; Inclusion body; Two-step denaturing method; Protective effects; Mitochondrial apoptotic pathways; FGF; human fibroblast growth factor; rhFGF22; recombinant human FGF22; FGFR; FGF receptors; PTZ; pentylenetetrazol; ROS; reactive oxygen species; Gd
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوانیدین هیدروکلراید; Binding; Circular dichroism; Fluorescence; Histidine-phosphocarrier-protein; Isothermal titration calorimetry; NMR; Thermostability; ANS; 8-naphthalene-1-sulfonic acid; ASA; accessible surface area; BLI; biolayer interferometry; CD; circular dichroism; DL
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوانیدین هیدروکلراید; gp33; Protease resistance; Protein-urea interaction; Structural plasticity; <λ>; average wavelength; BSA; bovine serum albumin; CD; circular dichroism; Cm; mid-point of chemical denaturation; fU; unfolded fraction; GdnHCl; guanidine hydrochloride; gp33;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوانیدین هیدروکلراید; Canonical Wnt signal transduction; Circular dichroism spectroscopy; Limited proteolysis; Liposomes; Saposin; Wnt3a; NT; N-terminal; CT; C-terminal; SAPLIP; saposin-like protein; SLD; saposin-like subdomain; SLD, NT-SLD(nh); N-terminal saposin-like subdoma
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوانیدین هیدروکلراید; CD; circular dichroism; DSC; differential scanning calorimetry; Gdn.HCl; guanidine hydrochloride; Gdn.SCN; guanidinium thiocyanate; JRL; jacalin-related lectins; MLGL; mulberry latex galactose-specific lectin; MDCK cells; Madine-Darby canine kidney cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوانیدین هیدروکلراید; NMP kinase; nucleoside monophosphate kinase; BmGK; Brugia malayi Guanylate kinase; SEC; Size Exclusion chromatography; GdnCl; guanidine hydrochloride; MS; molecular simulation; B. malayi Guanylate Kinase; Unfolding; Molten globule;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوانیدین هیدروکلراید; LBTI; Lima Bean Trypsin Inhibitor; MG; molten globule; PPI; protein protease inhibitor; PI; protease inhibitor; Ia; amyloidiogenic intermediate; Y69; tyrosine 69; E70; glutamate 70; GdnHCl; guanidine hydrochloride; TEM; transmission electron microscopy; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوانیدین هیدروکلراید; apo; apolipoprotein; AD; Alzheimer's disease; Hcy; homocysteine; PEG; polyethylene glycol; Mal; maleimide; PC; photocleavable; DTT; dithiothreitol, SDS-PAGE, polyacrylamide gel containing 0.1% SDS; Gu-HCl; guanidine hydrochloride; GAPDH; glyceraldehyde 3-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوانیدین هیدروکلراید; Monoclonal antibody; Post-translational modifications; IdeS cleavage; Tributylphosphine reduction; Mass spectrometry; Glycoform determination; mAb; monoclonal antibody; h2E2; humanized monoclonal antibody against cocaine; IdeS protease; Immunoglobulin G-d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوانیدین هیدروکلراید; ANS; 1-anilinonaphthalene-8-sulfonate; BmG6PD; Brugia malayi glucose-6-phosphate dehydrogenase; G6P; glucose 6-phosphate; GdmCl; guanidine hydrochloride; KI; potassium iodide; Brugia malayi G6PD; Dissociation constant; Homology model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوانیدین هیدروکلراید; Mevalonate diphosphate decarboxylase; Unfolding; Aggregation; Fluorescence quenching; CD spectroscopy; BmMDD; Bacopa monniera mevalonate diphosphate decarboxylase; CD; circular dichroism; GdnHCl; Guanidine hydrochloride; MEP; 2-C methyl-d-erythritol-4-pho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوانیدین هیدروکلراید; HCV; hepatitis C virus; NS; non-structural; SGR; subgenomic replicon; TPCK; tosyl phenylalanine chloromethyl ketone; GdnHCl; guanidine hydrochloride; CHAPS; 3-[(3-cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulphonate; DTT; dithiothreitol; JFH1; Japanese Fu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوانیدین هیدروکلراید; Cytochrome P450; Structure-function relationship; Site-directed mutagenesis; Monooxygenase coupling; CYP; cytochrome P450; ITC; isothermal titration calorimetry; H/D; hydrogen deuterium; DXMS; H/D exchange coupled to mass spectrometry; SNP; single nucle
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوانیدین هیدروکلراید; Secreted phospholipase A2 from Arabidopsis thaliana; Trp variants; Structure-stability relationship; Activity; N-Terminal deletion; AtPLA2α; sPLA2α from Arabidopsis thaliana; bpPLA2; sPLA2 from bovine pancreas; bvPLA2; sPLA2 from bee venom; DOPC; 1,2-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوانیدین هیدروکلراید; CN; calcineurin; CNB; calcineurin B subunit; CNA; calcineurin A; NFAT; nuclear factor of activated T cells; FKBP12; the FK506-binding protein; CaBPs; calcium binding proteins; IPTG; isopropyl thiogalactopyranoside; CD; circular dichroism; GdnHCl; guanidin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوانیدین هیدروکلراید; NT-Rv3868; N-terminal domain of Rv3868; CT-Rv3868; C-terminal ATP-binding domain of Rv3868; CD; circular dichroism; GdmCl; guanidine hydrochloride; ESX-1 secretion system; AAA+ ATPase; Thermostability; Charged and aliphatic amino acids;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوانیدین هیدروکلراید; NCAA; non-canonical amino acid incorporation; FP; fluoroproline; (4R)-FP; (2S, 4R)-4-fluoroproline; (4S)-FP; (2S, 4S)-4-fluoroproline; MM; minimal media; GdmCl; guanidine hydrochloride; mRFP1; mRFP1-P63A; (2S, 4R)-4-fluoroproline; Non-canonical amino acid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوانیدین هیدروکلراید; EV71; enterovirus 71; HTS; high-throughput screen; hpi; hour post-infection; pt; post-transfection; pi; post-infection; eGFP; enhanced green fluorescent protein; GuHCl; guanidine hydrochloride; Enterovirus; Reporter virus; High-throughput assay; Antiviral