درونی غشای میتوکندری

در این صفحه تعداد 103 مقاله تخصصی درباره درونی غشای میتوکندری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI درونی غشای میتوکندری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درونی غشای میتوکندری; CF; carboxyfluorescein; CL; cardiolipin; DPPC; 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; IMM; inner mitochondrial membrane; PBS; phosphate buffered saline; POPC; 1-palmitoyl-2-oleyl-sn-glycero-phosphocholine; POPE; 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-pho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درونی غشای میتوکندری; α-MHC; α-myosin heavy chain; ΔΨ; mitochondrial transmembrane potential; ANT; adenine nucleotide translocase; ATR; atractyloside; BKA; bongkrekic acid; Bz-423; benzodiazepine 423; CsA; cyclosporin A; CsABD; cyclosporin A binding domain; CypD; cyclophil
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درونی غشای میتوکندری; Modeling analysis; Mitochondria; Matrix volume; Ion transport; Permeability transition pore; Calcium; AQP8; aquaporin-8; Ca2+m; mitochondrial Ca2+;  CICR; Ca2+-induced Ca2+ release; CypD; cyclophilin D; ETC; electron transport chain; mHCX; mitochondrial
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درونی غشای میتوکندری; TCS; triclosan (2,4,4′-trichloro-2′-hydroxydiphenyl ether); CCCP; carbonylcyanide m-chlorophenylhydrazone; DNP; 2,4-dinitrophenol; DPhPC; diphytanoyl phosphatidylcholine; DiSC3(5); 3,3′-dipropylthiadicarbocyanine iodide; BLM; bilayer lipid membrane;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درونی غشای میتوکندری; AF; S-triethyl phosphine gold(I)-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranoside (Auranofin); AP-1; activator protein 1; ARE; antioxidant response element; ASK1; apoptosis signal-regulating kinase 1; [Au(dppe)2]Cl; [bis(diphenylphosphino)ethane]gold(I)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درونی غشای میتوکندری; ACSL4; acyl-CoA synthetase long-chain family member 4; AD; Alzheimer's disease; ARE; antioxidant-responsive element; ANT; adenine nucleotide translocase; AP-1; activator protein-1; ATP; adenosine triphosphate; Bak; Bcl-2 antagonist/killer; BCEC; brain c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درونی غشای میتوکندری; OMM; outer mitochondrial membrane; IMM; inner mitochondrial membrane; TSPO; translocator protein; MMAC; mitochondrial membrane affinity chromatography; DIPY; dipyridamole; PIX; protoporphyrin IX; PK; PK-11195; Rot; rotenone; IAM; immobilized artificial me
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درونی غشای میتوکندری; AMPK; AMP-activated protein kinase; ATF6; activating transcription factor 6; BNIP3; BCL2/adenovirus E1B 19 kDa interacting protein 3; CHOP; C/EBP homologous protein; DRP1; dynamin-related protein 1; FIS1; fission protein 1; GRP78; 78 kDa glucose-regulat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درونی غشای میتوکندری; Cerebral energy metabolism; Mitochondria; Fatty acids; β-Oxidation; Ketone bodies; Phytanic acid; AcAc; acetoacetate; BBB; blood-brain barrier; CRC; Ca2+ retention capacity; ETF; electron transfer flavoprotein; IMM; inner mitochondrial membrane; LCFAs; l
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درونی غشای میتوکندری; cyclosporine; infarct; ischemia; reperfusion; AMI; acute myocardial infarction; CsA; cyclosporine A; IMM; inner mitochondrial membrane; mPTP; mitochondrial permeability transition pore; PCI; percutaneous coronary intervention; ROS; reactive oxygen species
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درونی غشای میتوکندری; CCCP; carbonyl cyanide m-chlorophenyl hydrazine; CL; cardiolipin; DAG; diacylglycerol; ER; endoplasmic reticulum; ETS; electron transport system; G3P; glycerol-3-phosphate; I; inositol; IMM; inner mitochondrial membrane; OMM; outer mitochondrial membrane;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درونی غشای میتوکندری; 3-NPA; 3-nitropropionic acid; 6-OHDA; 6-hydroxy dopamine; AD; Alzheimer's disease; AIF; apoptosis inducing factor; ALS; amyotrophic lateral sclerosis; APP; amyloid precursor protein; Aß; β-amyloid peptide; CA; trans-cinnamaldehyde; Cat; catalase; CBP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درونی غشای میتوکندری; PTP; permeability transition pore; OMM; outer mitochondrial membrane; IMM; inner mitochondrial membrane; CsA; cyclosporin A; CyPD; cyclophilin D; CyPA; cyclophilin A; F-ATP synthase; FOF1 ATP synthase; HTS; high-throughput screening; TRO40303; 3,5-seco-4-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درونی غشای میتوکندری; Δp; proton motive force established on inner mitochondrial membrane; Δψ; electrical membrane potential established on inner mitochondrial membrane; COX4.1; cytochrome c oxidase subunit 4 isoform 1; ERK; extracellular signal-regulated kinase; FA; fatty
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درونی غشای میتوکندری; ANT; adenine nucleotide translocase; CsA; cyclosporin A; CyP; cyclophilin; Drp1; dynamin-related protein 1; Δψm; mitochondrial membrane potential; ERK; extracellular signal regulated kinase; GSK; glycogen synthase kinase; IMM; inner mitochondrial membra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درونی غشای میتوکندری; CHD; Coronary heart disease; Cyp D; Cyclophilin D; Erk 1/2; Extracellular signal-regulated kinases 1/2; ETC; Electron transport chain; GPCRs; G-protein coupled receptors; IMM; Inner mitochondrial membrane; IPC; Ischemic preconditioning; IPSCs; Induced plu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درونی غشای میتوکندری; ADP; adenosine diphosphate; ANT; adenine nucleotide transporter; ATP; adenine triphosphate; C1QBP; complement component 1Q subcomponent-binding protein; Ca2 +; calcium; CK; creatine kinase; CsA; cyclosporine A; CYCLE; CYCLosporinE A in reperfused acute m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درونی غشای میتوکندری; Akt; also known as protein kinase B; ANT; adenine nucleotide translocase; Bad; Bcl-2-associated death promoter; Bak; Bcl-2 homologous antagonist/killer; Bax; Bcl-2-like protein 4; Bcl2; B cell lymphoma 2; Bcl-xL; B-cell lymphoma-extra large; Bid; BH3 inte
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درونی غشای میتوکندری; Copper; Cardiac hypertrophy; CCO; Angiogenesis; VEGFRs; HIF-1; ANG-1; angiopoietin-1; ANG-2; angiopoietin-2; ANP; atrial natriuretic peptide; ATOX1; antioxidant 1; ATP; adenosine triphosphate; BNP; B-type natriuretic peptide; BNIP3; BCL2/adenovirus E1B 19
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درونی غشای میتوکندری; C12-FL; fluorescein n-dodecyl ester; C8-FL; fluorescein n-octyl ester; C4-FL; fluorescein n-butyl ester; C18-FL; fluorescein n-octadecyl ester; FL; unsubstituted fluorescein; Cn-FL; fluorescein n-alkyl ester with n hydrocarbon units; DPhPC; diphytanoylpho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درونی غشای میتوکندری; ADP; adenosine diphosphate; AMP; adenosine monophosphate; AOX; alternative oxidase; BN; blue-native; COX; cytochrome c oxidase; CRR; cyanide-resistant respiration; Dig; digitonin; IMM; inner mitochondrial membrane; LC-MS; liquid chromatography mass spectr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درونی غشای میتوکندری; AIF; apoptosis-inducing factor; AMPK; AMP kinase; Apaf-1; apoptotic protease activating factor; BMM; bone marrow-derived macrophages; cFLIP; cellular FLICE-like inhibitory protein; cIAP; cellular inhibitor of apoptosis protein; COX; cyclooxygenase; CTL; c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درونی غشای میتوکندری; AA; arachidonic acid; ADP; adenosine diphosphate; AIF; apoptosis-inducing factor; AMPK; AMP-activated protein kinase; ANT; adenine nucleotide translocase; Apaf-1; apoptotic protease activating factor-1; ATP; adenosine triphosphate; ATP-ase; ATP synthase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درونی غشای میتوکندری; CYP11A1; cytochrome P450, family 11, subfamily A, polypeptide 1; PKA; cyclic-AMP-dependent protein kinase; ACTH; adrenocorticotropin hormone; LH; luteinizing hormone; IMM; inner mitochondrial membrane; P5; pregnenolone; ER; the endoplasmic reticulum; OMM;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درونی غشای میتوکندری; ATG; autophagy-related genes; CCCP; cyanide m-chlorophenylhydrazone; CMA; chaperone-mediated autophagy; CsA; cyclosporine A; Δψm; mitochondrial membrane potential; IMM; inner mitochondrial membrane; IMS; intermembrane space; OMM; outer mitochondrial mem
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درونی غشای میتوکندری; CDP-EA; CDP-ethanolamine; D-PE; heavy isotope-labeled phosphatidyl-ethanolamine; D-PS; heavy isotope-labeled phosphatidylserine; ESI-MS; electrospray ionization mass spectrometry; IMM; inner mitochondrial membrane; LC-MS; liquid chromatography-mass sp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درونی غشای میتوکندری; ΔΨ; mitochondrial transmembrane potential; cyt c; cytochrome c; DMF; dimethylformamide; DOPC; dioleoylphosphatidylcholine; DOPE; dioleoylphosphatidylethanolamine; DPH; 1,6-diphenyl-1,3,5-hexatriene; TMA-DPH; trimethylammonium-diphenylhexatriene; DPPC; d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درونی غشای میتوکندری; 1,25(OH)2D; 1,25 dihydroxy vitamin D (calcitriol); 3βHSD; 3β-hydroxysteroid dehydrogenase; ACAT; acyl transferase; ACTH; adrenocorticotropic hormone; ANT; adenine nucleotide transporter; ER; endoplasmic reticulum; CRAC; cholesterol recognition amino aci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درونی غشای میتوکندری; CARD; caspase activation and recruitment domain; CARDIF; CARD adaptor inducing intereferon-β; CAT; carnitine acyl-CoA transferase; ER; endoplasmic reticulum; FFA; free fatty acid; GSH; reduced glutathione; GSSG; oxidised glutathione; HCC; hepatocellular
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درونی غشای میتوکندری; FPALM; fluorescence photoactivation localization microscopy; NSFM; non-saturation fluorescence microscopy; GFP; green fluorescent protein; IMM; inner mitochondrial membrane; IMP; inner mitochondrial membrane protein; Δψ; mitochondrial membrane potential
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درونی غشای میتوکندری; AIF; apoptosis-inducing factor; ATP; adenosine triphosphate; BTHS; Barth syndrome; CL; cardiolipin; cyt c; cytochrome c; DNA; deoxyribonucleic acid; DOX; doxorubicin; ER; endoplasmic reticulum; GD3; ganglioside GD3; IMM; inner mitochondrial membrane; iPLA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درونی غشای میتوکندری; CerPEG5000; N-palmitoyl-sphingosine-1-[succinyl(methoxy(polyethylene glycol)5000)]; CF; carboxyfluorescein; CL; cardiolipin (heart, bovine); DPH; 1,6-diphenyl-1,3,5-hexatriene; IMM; inner mitochondrial membrane; POPE; 1-palmitoyl-2-oleyl-sn-glycero-phosph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درونی غشای میتوکندری; Alam; alamethicin; ADx; adrenodoxin; AR; adrenodoxin reductase; DLD; dihydrolipoamide dehydrogenase; IMM; inner mitochondrial membrane; MDCL; MCLA-derived chemiluminescence; MCLA; 3,7-dihydro-2-methyl-6-(4-methoxyphenyl)imidazol[1,2-a]pyrazine-3-one; mPT;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درونی غشای میتوکندری; CI; CII, CIII, CIV, CV, complexes I, II, III, IV, V of mitochondrial respiratory chain; TTFA; thenoyltrifluoroacetone; RLM; rat liver mitochondria; ROS; reactive oxygen species; dUb; decylubiquinone; mtETC; mitochondrial electron transport chain; MPT; mit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درونی غشای میتوکندری; PHB; prohibitin; Pe-PHB; Phascolosoma esculenta PHB protein; PBS; phosphate buffered saline; qPCR; real-time quantitative PCR; HE; hematoxylin-eosin; FITC; fluorescein isothiocyanate; ORF; open reading frame; FISH; fluorescence in situ hybridization; IF
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درونی غشای میتوکندری; CL; cardiolipin; PA; phosphatidic acid; CDP-DAG; cytidine diphosphate diacylglycerol; CTP; cytidine triphosphate; PG; phosphatidylglycerol; PGP; phosphatidylglycerol phosphate; gDNA; genomic DNA; nmt; no message in thiamine; MPP; mitochondrial processing
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درونی غشای میتوکندری; CDP; cytidine diphosphate; CL; cardiolipin; DMPE; dimethylphosphatidylethanolamine; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; ER; endoplasmic reticulum; Etn; ethanolamine; LP; lysophospholipids; IM1 and IM2; inner mitochondrial sorting signal 1 and 2; IMM; i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درونی غشای میتوکندری; AA; arachidonic acid; AFM; atomic force microscopy; BAT; brown adipose tissue; BSA; albumin from bovine serum; CL; cardiolipin from bovine heart; DOPC; 1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; α-CD; alpha-cyclodextrin; DOPE; 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-ph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درونی غشای میتوکندری; AmA; antimycin A; AMPK; adenosine monophosphate-activated protein kinase; CoQ; coenzyme Q10; DCF; 2′,7′-dichlorofluorescin; DCFH-DA; 2′,7′-dichlorofluorescin diacetate; ddPCR; droplet digital PCR; ETS; electron transfer system; FBS; fetal bovine s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درونی غشای میتوکندری; Fibroblasts; Mitochondria; Giant vesicles; H-aggregate; NAO; 2P-FLIM; two-photon fluorescence-lifetime imaging microscopy; AO; acridine orange; ATP; adenosine triphosphate; CL; cardiolipin; DFT; density functional theory; DMEM; Dulbecco Modified Eagle Med
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درونی غشای میتوکندری; AP4; Adenosine 5′-tetraphosphate; APS; Adenosine 5′-phosphosulfate; BAT; Bathophenanthroline; BKA; Bongkrekic acid; BMA; Butylmalonate; BrCP; Bromocresol purple; BTA; 1,2,3-Benzenetricarboxylate; CAT; Carboxyatractyloside; CCN; α-Cyanocinnamate; CoA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درونی غشای میتوکندری; APD; action potential duration; BSA; bovine serum albumin; CaMBD; Ca2+ calmodulin binding domain; COX; cytochrome c oxidase; CYPPA; N-cyclohexyl-N-[2-(3,5-dimethyl-pyrazol-1-yl)-6-methyl-4-pyrimidinamine; DCEB; 5,6-dichloro-1-ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درونی غشای میتوکندری; ALCAT1; lysocardiolipin acyltransferase 1; ALE1; lysophospholipid acyltransferase (yeast); AMPK; AMP-activated protein kinase; Atg; autophagy-related gene; ATGL; adipose triglyceride lipase; AVT1; amino acid vacuolar transport; BNIP3; BCL2/adenovirus E1B