آشنایی با موضوع

یکی از شاخه های علم ریاضی که کاربرد فراوانی در مسائل مهندسی و فیزیک دارد معادلات انتگرال است. اهمیت معادلات انتگرال با توجه به کاربردهای فراوانی که دارند بر کسی پوشیده نیست. از این رو افراد زیادی در این زمینه فعالیت کرده اند. از جمله این معادلات، معادلات انتگرالی ولترا-فردهلم می باشد. ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻌﺎدﻻت اﻧﺘﮕﺮال ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی آﻧﺎﻟﯿﺰ رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻮﻻ اﻫﻤﯿﺖ آن از ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﺪار ﻣﺮزی در ﺗﺌﻮری ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺎ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺟﺰﺋﯽ است. ﻣﻌﺎدﻻت اﻧﺘﮕﺮال در ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻓﻨﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺮن اﺧﯿﺮ در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﺸﺴﺎنی اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻌﺎدﻻت ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را ﺑﺎزی ﮐﺮده اند. ﻣﻌﺎدﻻت اﻧﺘﮕﺮال ﺧﻄﯽ و ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮد: 1: ﻣﻌﺎدﻻت اﻧﺘﮕﺮال ﻓﺮدﻫﻠم 2: ﻣﻌﺎدﻻت اﻧﺘﮕﺮال وﻟﺘﺮا 3: ﻣﻌﺎدلات اﻧﺘﮕﺮال ـ دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ 4: ﻣﻌﺎدﻻت اﻧﺘﮕﺮال ﻣﻨﻔﺮد.
در این صفحه تعداد 377 مقاله تخصصی درباره معادلات انتگرال که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI معادلات انتگرال (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات انتگرال; Deviated and horizontal drilling; Electromagnetic telemetry; Integral equations; Layered medium Green's function; Thin wire kernel;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات انتگرال; Composite objects; Integral equations; Method of moments (MoM); Electric-field integral equation (EFIE); Poggio-Miller-Chang-Harrington-Wu-Tsai (PMCHWT) formulation; Nonconformal meshes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات انتگرال; Electromagnetic scattering; Diffraction; Wiener-Hopf method; Integral equations; Network modeling; Stratified regions; Half-planes; Analytical-numerical methods; Antenna technologies; Electromagnetic compatibility; Electromagnetic shielding;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات انتگرال; Integral equations; Thermoelastic response; Size-dependence; Skew-symmetric couple-stress; Micromechanics; Nanomechanics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات انتگرال; 65N38; 45B05; 65Z99; 65M70; 65R20Boundary integral equations; k-times monotone radial functions; Boundary elements method; Singular boundary integrals; Integral equations
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات انتگرال; Integral equations; Tensor Train decomposition; Preconditioned iterative solver; Complex geometries; Fast multipole methods; Hierarchical matrix compression and inversion;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات انتگرال; Functionally graded composites; Identification; Rod; Integral equations; Thermal conductivity coefficient; Specific volumetric heat capacity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات انتگرال; Weighted pseudo almost periodic functions; Pseudo almost periodic functions; Integral equations; Partial functional-differential equations
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات انتگرال; Integral equations; Radially symmetric solutions; Asymptotic behaviors; Moving plane method; Hardy–Littlewood–Sobolev inequality
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات انتگرال; Dirichlet problems for a domain exterior to a line segment; Integral equations; Low and high frequency asymptotics for the Helmholtz equation