آشنایی با موضوع

انتقال جِرم (به انگلیسی: Mass transfer) مبحثی در مهندسی شیمی و یکی از شاخه‌های پدیده‌های انتقال است که به بررسی انتقال ماده در اثر اختلاف پتانسیل شیمیایی می‌پردازد. ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﮐﻪ در ﻃﯽ آن ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎی ﻣﺎده از ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ، ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮم اﺳﺖ. در مهندسی، ضریب انتقال جرم، ثابت سرعت انتشار که مربوط به نرخ انتقال جرم، منطقه انتقال جرم و تغییر غلظت به عنوان نیروی محرک است.
در این صفحه تعداد 355 مقاله تخصصی درباره ضریب انتقال جرم که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ضریب انتقال جرم (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب انتقال جرم; AFR; Air flow rate; APP; air pressure pulsation; APP-SSF; air pressure pulsation solid-state fermentation; ASFB; air-solid fluidized bed bioreactor; aW; Water activity; Bt; Bacillus thuringiensis; CER; carbon dioxide evolution rate; CFU; colony forming un
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب انتقال جرم; cal; calculated; exp; experimental; G; gas; H; hydrogen; L; liquid; MBE; 2-methyl-3-buten-2-ol; MBY; Y:2-methyl-3-butyn-2-ol; Continuous hydrogenation; Selective laser sintering; Process intensification; Structured reactor; Mass transfer coefficient;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب انتقال جرم; Internal airlift loop reactor (IALR); Hydrocyclone; Process intensification; Hydrodynamics; Mass transfer coefficient;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب انتقال جرم; Absorption heat pump; A single spiral tube; Heat and mass transfer; Lithium bromide/water; Film heat transfer coefficient; Mass transfer coefficient; Waste heat recovery;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب انتقال جرم; Rotor-stator spinning disc reactor; Rotating mesh electrode; Mass transfer coefficient; Limiting current density method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب انتقال جرم; Gas/liquid flow coupled with electrochemical reaction; Direct methanol fuel cell; Mass transfer coefficient; Fuel utilization efficiency; Dimensional analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب انتقال جرم; secondary drying; Excel-based model; mass transfer coefficient; lyophilization process; freeze drying; heat and mass transfer;