آشنایی با موضوع

شاخص نرمال‌شده تفاوت پوشش گیاهی (انگلیسی: Normalized Difference Vegetation Index) که به اختصار ان‌دی‌وی‌آی (NDVI) نامیده می‌شود، شاخص گرافیکی ساده‌ای است که در تحلیل‌ها و اندازه‌گیری‌های سنجش از دور و ارزیابی وجود یا عدم وجود پوشش گیاهی یک منطقه کاربرد دارد. مطالعه رفتار زمانی پوشش گیاهی، مدل‌سازی آب و هوایی، طبقه‌بندی پوشش گیاهی در سطح جهانی، پایش محصولات کشاورزی، مطالعات بیابان‌زدایی و خشک‌سالی، حفاظت محیط زیست، بررسی تعادل میزان انرژی و آب در سطح جهانی از جمله کاربردهای شاخص NDVI به‌شمار می‌رود. دامنه تغییرات این شاخص بین ۱+ و ۱- است. تهیه اطلاعات مربوط به شاخص‌های پوشش گیاهی در مقیاس جهانی از سال ۱۹۸۱ و به کمک داده‌های رادیومتر پیشرفته با وضوح بسیار بالا (AVHRR) ماهواره اداره ملی اقیانوسی و جوی NOAA امکان پذیرگردید. بعدها به کمک ماهواره‌هایی با قدرت تفکیک پایین‌تر و سنجنده‌های توسعه‌یافته‌تری مانند VEGETATION ماهواره اسپات و سنجنده تابش‌سنج طیفی تصویربرداری با وضوح متوسط ماهواره ترا (MODIS) تهیه اطلاعات مربوط به شاخص‌های پوشش گیاهی برای سطوح جهانی و ملی توسعه بیشتری یافت. خشکسالی پدیده‌ای طبیعی و پیچیده است که در تمام مناطق رخ می‌دهد. بروز این پدیده همواره خسارات زیادی را در پی داشته است و نگاهی به آمار و ارقام خسارات ناشی از این پدیده، ضرورت بررسی و پایش خشکسالی را نشان می‌دهد. هدف از این پژوهش، بررسی امکان پایش خشکسالی با استفاده از شاخص اختلاف پوشش گیاهی نرمال شده (NDVI) در استان اصفهان با سطحی معادل 106175 کیلومتر مربع می‌باشد. برای این منظور از داده‌های ماهواره NOAA در ماه‌های مارس تا سپتامبر از 1992 تا 2003 استفاده شد. پس از اعمال تصحیحات لازم بر روی این داده‌ها، شاخص NDVI در هر تاریخ محاسبه گردید. از طرفی برای در نظر گرفتن اثر اقلیم، از نقشه تیپ‌بندی اقلیمی رویشی استان (یغمایی 1385) استفاده شد که بر اساس آن سطح استان به هفت تیپ اقلیمی تقسیم می‌شود. همچنین برای بررسی اثر زمین‌های کشاورزی بر شاخص NDVI، با استفاده از نقشه کاربری اراضی تهیه شده توسط مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان اصفهان، زمین‌های کشاورزی از هر تیپ اقلیمی حذف و مقادیر،Min،Meanو Max شاخص NDVI بار دیگر از تصاویر استخراج گردید. همچنین برای طبقه‌بندی خشکسالی شاخص بارش استاندارد شده (SPI)، به عنوان معیار در نظر گرفته شد. به این منظور داده‌های بارندگی ماهانه ایستگاه‌های شاخص در هر تیپ اقلیمی برای یک دوره حداقل سی ساله مورد استفاده قرار گرفت و شاخص SPI در پنج مقیاس زمانی مختلف 12،9، 6، 3 و 24 ماهه، محاسبه شد. سپس رابطه بین دو شاخص NDVI و SPI با روش رگرسیون چند متغیره، بررسی گردید. با توجه به سطح معنی‌داری و میزان همبستگی، روابط دارای بالاترین همبستگی و بیشترین سطح معنی‌داری در دو حالت با و بدون زمین‌های کشاورزی انتخاب گردید. در پایان برای بررسی دقت روابط حاصل، مقادیر شاخص NDVI در هر رابطه وارد و مقدار SPI محاسبه شد. سپس مقادیر SPI محاسباتی با مقادیر مشاهداتی آن مقایسه و میزان همبستگی این دو و درصد تطابق مقادیر محاسبه شده با مقادیر واقعی، بررسی گردید. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از امکان استفاده از شاخص NDVI در پایش خشکسالی در استان می‌باشد. همچنین درصد بالای تطابق مقادیر محاسباتی و مشاهداتی در اغلب موارد نشان‌دهنده دقت بالای روابط حاصل می‌باشد.
در این صفحه تعداد 826 مقاله تخصصی درباره شاخص نرمال‌شده تفاوت پوشش گیاهی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI شاخص نرمال‌شده تفاوت پوشش گیاهی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص نرمال‌شده تفاوت پوشش گیاهی ; ARIS; annual relative irrigation supply; ARWS; annual relative water supply; CTZ; irrigation district Canal Toro Zamora; CV; coefficient of variation; CVG; irrigation district Canal Villagonzalo; Ea; irrigation efficiency; ET; crop water requirement or cr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص نرمال‌شده تفاوت پوشش گیاهی ; LISA; Influence of Life-style related factors on the development of the Immune System and Allergies in East and West Germany; NDVI; Normalized Difference Vegetation Index; Cat; Confounding; Effect modification; Dog; Endotoxin; Greenspace;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص نرمال‌شده تفاوت پوشش گیاهی ; Plague; Yersinia pestis; Infectious disease; Great gerbil; Population abundance; NDVI; Object-based image analysis; Segmentation; Random Forest;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص نرمال‌شده تفاوت پوشش گیاهی ; Biomass; Acid detergent fiber; Neutral detergent fiber; Crude protein; Growth stages; Field remote sensing; ADF; Acid detergent fiber; NDF; Neutral detergent fiber; CP; Crude protein; NIRS; Near infrared spectroscopy; PLSR; Partial least significant regre
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص نرمال‌شده تفاوت پوشش گیاهی ; ADF; acid detergent fiber; CARI; Chlorophyll Absorption Ratio Index; CP; crude protein; GDU base-5; cumulative growing degree units since last alfalfa harvest (base temperature = 5 °C); GDUALT; cumulative growing degree units since last alfalfa har
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص نرمال‌شده تفاوت پوشش گیاهی ; CSD; Critical slowing down; EWS; Early warning signals; PDE; Partial differential equation; EVI; Enhanced vegetation index; NDVI; Normalised difference vegetation index; acf; Autocorrelation function; sdr; Spectral density ratio; Critical transitions; Reg
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص نرمال‌شده تفاوت پوشش گیاهی ; Multispectral; Daily Vegetation Index; NDVI; EVI; MODIS; Phenology; Forest; Green-up; Bayesian; Hierarchical modeling; Spring; Climate change; Warming; Land surface temperature; Southeastern US;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص نرمال‌شده تفاوت پوشش گیاهی ; Phenocams; Arctic wetlands; Ponds; Aquatic plants; Nutrients; Greenness; Biomass; NDVI; Time lapse; Climate variability; Carex aquatilis; Arctophila fulva;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص نرمال‌شده تفاوت پوشش گیاهی ; Soil respiration; Autotrophic component; Heterotrophic component; Mycorrhiza; GPP; Grassland; ASRS; automated soil respiration system; BD; bulk density; EC; eddy covariance; Exc; control (no exclusion) treatment; Exr; root-exclusion treatment; Exrm; root-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص نرمال‌شده تفاوت پوشش گیاهی ; AI; aridity index; β; normalized blue; BCCH; Biologische Bundesanstalt Bundessortenamt and Chemical Industry scale; DTM; digital terrain model; ETc; crop evapotranspiration; ETo; reference evapotranspiration; EVI; enhance vegetation index; ExB; excess bl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص نرمال‌شده تفاوت پوشش گیاهی ; Spring phenology; Start of growing season; NDVI; Climate change; Temperate grasslands; China;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص نرمال‌شده تفاوت پوشش گیاهی ; NDVI; Normalized Difference Vegetation Index; PTB; preterm birth; SGA; small for gestational age; SES; socioeconomic status; NSES; neighborhood socioeconomic status; NPIC; National Perinatal Information Center; RIDOH; Rhode Island Department of Health; IQ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص نرمال‌شده تفاوت پوشش گیاهی ; AWC; average wavelet coherence; BWC; bivariate wavelet coherency; DEM; digital elevation model; DSM; digital soil mapping; Elev; elevation; EMD; empirical mode decomposition; FT; Fourier transform; LST; land surface temperature; MAT; mean annual temperatu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص نرمال‌شده تفاوت پوشش گیاهی ; Residential carbon emissions; Nighttime light; Urban scale; Spatial pattern; DN; Digital number; EANTLI; EVI adjusted nighttime light index; EVI; Enhanced vegetation index; HD; Heating days, representing the number of days when daily temperature is below
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شاخص نرمال‌شده تفاوت پوشش گیاهی ; BMI; Body mass index; IRB; Institutional Review Board; MET; Metabolic equivalent; NDVI; Normalized Difference Vegetation Index; NLCD; National Land Cover Database; SES; Socioeconomic status; WHO; World Health Organization; Greenness; Obesity; Physical act