آشنایی با موضوع

رگرسیون حداقل مربعات جزئی (رگرسیون PLS) یک روش آماری است که با رگرسیون اجزای اصلی رابطه دارد؛ به جای پیدا کردن هیپرپلن ها از حداکثر واریانس بین پاسخ و متغیرهای مستقل، رگرسیون حداقل مربعات جزئی یک مدل رگرسیون خطی با طرح بندی متغیرهای پیش بینی شده و متغیرهای قابل مشاهده برای یک فضای جدید پیدا می کند. از آنجا که هر دو داده X و Y برای فضاهای جدید پیش بینی می شوند، خانواده PLS روش ها به عنوان مدل های عامل دوگانه شناخته می شوند. تجزیه و تحلیل تقریبی حداقل مربعات جزئی (PLS-DA) یک واریانت است که وقتی Y طبقه بندی می شود، استفاده می شود. PLS برای پیدا کردن روابط اساسی بین دو ماتریس (X و Y)، یعنی یک رویکرد متغیر پنهان برای مدل سازی ساختار کوواریانس در این دو فضا استفاده می شود.
در این صفحه تعداد 426 مقاله تخصصی درباره رگرسیون حداقل مربعات جزئی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI رگرسیون حداقل مربعات جزئی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون حداقل مربعات جزئی; Starch; Extra-long chain of amylopectin; Molecular composition; Crystalline structure; Functional properties; Relationship analysis; AAC; apparent amylose content; AAG; Aspergillus niger amyloglucosidase; AC; amylose content; APS; amylopectin short branch
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون حداقل مربعات جزئی; CP-2; Chebyshev polynomials of class 2; MIFS-CR; Mutual Information-based Feature Selection with Class-dependent Redundancy; PR; Polynomial regression; PLSR; partial least squares regression; PCPR; partial Chebyshev polynomials regression; MCPR; Multi-var
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون حداقل مربعات جزئی; Global sensitivity analysis; Polynomial chaos expansion; Curse of dimensionality; Partial least squares regression; Penalized matrix decomposition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون حداقل مربعات جزئی; PLS; partial least squares; RMSEC; root mean square error of calibration; RMSECV; root mean square error of cross validation; Food composition; Food analysis; Lycopene; Lycopersicon esculentum; Non-destructive assessment; Optical sensor; Partial least squ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون حداقل مربعات جزئی; CSD; Cambridge Structural Database; FT-Raman; Fourier-transform Raman spectroscopy; LF-785; low-frequency Raman with 785 nm excitation; LF-830; low-frequency Raman with 830 nm excitation; PLSR; partial least squares regression; RMSEE; root-mean square e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون حداقل مربعات جزئی; NIR spectroscopy; Zebra chip disease; Potato; Discriminant analysis; Partial least squares regression; High-performance liquid chromatography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون حداقل مربعات جزئی; ATR-FTIR; Attenuated Total Reflectance Fourier Transform Infrared; MIR; mid-infrared; NIR; near Infrared; SNV; Standard Normal Variant scaling; SG; Savitzky-Golay; DWT; Discrete Wavelet Transform; CoV; coefficient of variation; RPD; relative performance d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون حداقل مربعات جزئی; Soil organic matter; Total mineralization coefficient; Pyrolysis-gas chromatography-mass spectrometry; Van Krevelen diagram; Atomic ratios; Partial least squares regression;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون حداقل مربعات جزئی; Soil heavy metal; Adsorption and retention; Spectrally active constituents; Reflectance spectroscopy; Genetic algorithm; Partial least squares regression;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون حداقل مربعات جزئی; Heavy metal contamination; Hyperspectral sensing; Analytical modelling; Partial least squares regression; Fuzzy neural network; Vegetation indexing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون حداقل مربعات جزئی; AV; acid value; ANN; Artificial Neural Networks; AnV; anisidine value; ATR; attenuated total reflectance; CARS; Competitive Adaptive Reweighted Sampling; DGF; German Society for Fat Science; DHA; docosahexaenoic acid; DTGS; deuterated triglycine sulfate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون حداقل مربعات جزئی; Near-infrared spectroscopy; Multivariate calibration; Partial least squares regression; Hierarchical mixture of linear regressions; Expectation maximization; Variational inference;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون حداقل مربعات جزئی; Multivariate calibration; Pre-processing methods; Selection of spectral variables; Immune clonal algorithm; Spectral analysis; Partial least squares regression;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون حداقل مربعات جزئی; Yellow rust (Puccinia striiformis); Fusarium head blight (Fusarium graminearum); Wheat; Barley; Crop canopy; Partial least squares regression;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون حداقل مربعات جزئی; Adulteration; Authenticity; Chemometrics; Honey; Partial least squares regression; Visible-near infrared spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون حداقل مربعات جزئی; θ1/2; half-life; %Clay; quantity of nanoclay; %Plast; quantity of plasticizer; CRV; carvacrol; d001; interlayer spacing distance; DoE; design of experiments; E; Young's modulus; META; montmorillonite clay surface modified with a mass fraction of 25 −
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون حداقل مربعات جزئی; Gait identification; Walking; Human movement prediction; Linear transformation; Principal component analysis; Partial least squares regression;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون حداقل مربعات جزئی; Aflatoxin; Aflatoxigenic fungus; Fluorescence; Near-infrared spectroscopy; Hyperspectral imaging; Rapid and non-destructive detection; A.; Aspergillus; AFB1; aflatoxin B1; AFB2; aflatoxin B2; AFG1; aflatoxin G1; AFG2; aflatoxin G2; ANN; artificial neural
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون حداقل مربعات جزئی; Bloodstains; Age estimation; Time since deposition; Spectroscopy; Forensic science; 2D CoS; two-dimensional correlation spectroscopy; Al; aluminium; BPA; bloodstain pattern analysis; CCR; correct classification rate; CMYK; cyan, magenta, yellow, key (colo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون حداقل مربعات جزئی; Feed-forward control compression process; Continuous manufacturing; Granule; Near-infrared spectroscopy; Partial least squares regression;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون حداقل مربعات جزئی; VNIRS; visible- and near-infrared spectroscopy; NIRS; near-infrared spectroscopy; NIR; near-infrared; STT; sample turn table; SOM; soil organic matter; TN; total nitrogen; BR; basal respiration; PLSR; partial least squares regression; RPD; ratio of predic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون حداقل مربعات جزئی; Shield tunnel; Tunnel serviceability index (TSI); Partial least squares regression; Expert rating;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون حداقل مربعات جزئی; BRDF; bidirectional reflectance distribution function; BSS; blind source separation; GeoSAIL; SAIL canopy model adding second layer to mimic vertical leaf color gradient; ICA; independent component analysis; LSU; linear spectral unmixing; NMF; non-negativ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون حداقل مربعات جزئی; Multivariate analysis; Principal component analysis; Partial least squares regression; Gamma ray; Nuclear fuel; Safeguards;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون حداقل مربعات جزئی; Climate warming; Chilling; Dormancy; Spring phenology; Frost risk; Partial least squares regression;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون حداقل مربعات جزئی; Apple; Soluble solids content; Mapping; Hyperspectral imaging; Partial least squares regression; Visible/near-infrared;