دمای اتاق مایعات یونی

در این صفحه تعداد 137 مقاله تخصصی درباره دمای اتاق مایعات یونی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دمای اتاق مایعات یونی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای اتاق مایعات یونی; Room temperature ionic liquids; Surface tension; Iodide-induced surface anomaly; Acetone as hydrogen bond acceptor; The Gibbs adsorption isotherm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای اتاق مایعات یونی; Room temperature ionic liquids; Nano-heterogeneous structure; Water pool; NMR spectroscopy; Self-diffusion coefficient;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای اتاق مایعات یونی; Natural product isolation; Room temperature ionic liquids; Salting-in; Salting-out; Tanshinone; Traditional Chinese medicine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای اتاق مایعات یونی; AA; acrylamide; FAO/WHO; food and agriculture organization of the united nations and world health; HS-SPME-GC-FID; headspace solid-phase microextraction-gas chromatography-flame ionization detection; LC-MS/MS; liquid chromatography-tandem mass spectrometr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای اتاق مایعات یونی; Room temperature ionic liquids; Rechargeable lithium batteries; Electrolytes; Fluorinated ionic liquids; Ionic conductivity; Electrochemical stability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای اتاق مایعات یونی; Room temperature ionic liquids; Imidazolium salts; Green solvent; Fluorescence; Photophysical properties; Pyrromethene; Fluorescein; UV-Vis absorption; Excitation wavelength-dependent fluorescence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای اتاق مایعات یونی; Foodomics; Green analytical chemistry; Sample preparation techniques; Separation techniques; Miniaturization; Green processes; Environmental assessment tools; Life cycle assessment; AIMS; ambient ionization mass spectrometry; AMVI; analytical method volum
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای اتاق مایعات یونی; Explosives detection; Aqueous solutions; Organic solvents; Room temperature ionic liquids; Electrochemistry; Cyclic voltammetry; Square wave voltammetry; Electrochemical sensors;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای اتاق مایعات یونی; Room temperature ionic liquids; Solvatochromic solvent parameters; Nitrogen-based ionic liquids; Phosphonium-based ionic liquids; Partition coefficients;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای اتاق مایعات یونی; Carbon dioxide; Electrochemical cells; Renewable energy; Nanomaterials; Nanoparticles; Room temperature ionic liquids; Reverse microbial fuel cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای اتاق مایعات یونی; 2D; two-dimensional; 3D; three-dimensional; [ACnIm][N(CN)2]; 1-allyl-3-alkylimidazolium dicyanamide; β; hyperpolarizability; BBI; benzobis(imidazolium); [BBIm][Br]; 1,3-dibutylimidazolium bromide; [BH4]; tetrahydroborate; [BH2(CN)2]; dicyanoborate; [BH3C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای اتاق مایعات یونی; Room temperature ionic liquids; Nearly-free hydrogen bonding; Hierarchical structure; Confined water; H/D effect; Nanoheterogeneity engineering; 'Conformation glass'; High pressure crystal polymorph;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای اتاق مایعات یونی; ACC; Annual Capital Cost; AOC; Annual Operating Cost; [bpy][BF4]; 1-butylpyridinium tetrafluroborate; [bheaa]; Bis(2-hydroxyethyl) ammonium acetate; [bmim][BF4]; 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; [bmim][DCA]; 1-butyl-3-methylimidazolium dicya
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای اتاق مایعات یونی; f-HAp; Fluor- hydroxyapatite; PVP; Polyvinyl pyrrolidone; IL; Ionic liquid; RTILs; Room temperature ionic liquids; [BMIM]PF6; 1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate; (G +); Gram positive; (G-); Gram negative; B. subtilis; Bacillus subtilis; S. a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای اتاق مایعات یونی; RTILs; Room Temperature Ionic Liquids; CT; charge transfer; CTTS; charge transfer to solvent; TA; transient absorption; DFT; density functional theory; HMIm+/Br−; 1-hexyl-3-methyl imidazolium bromide; HMIm+/NTf2−; 1-hexyl-3-methyl imidazolium bis(trif