روابط ساختاری-فعالیت

در این صفحه تعداد 204 مقاله تخصصی درباره روابط ساختاری-فعالیت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI روابط ساختاری-فعالیت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روابط ساختاری-فعالیت; Sulfate-reducing bacteria; Desulfovibrio piger; Desulfomicrobium sp.; Salicylamides; Bowel disease; Lipophilicity; Structure-activity relationships;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روابط ساختاری-فعالیت; Alzheimer's disease; Amyloid-β; β-secretases; γ-secretases; Computer-Aided Drug Design; AD; Alzheimer's disease; Aβ1-40; beta-Amyloid isoform 40 amino acids in length; Aβ1-42; beta-Amyloid isoform 42 amino acids in length; NMDA; N-Methyl-d-aspart
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روابط ساختاری-فعالیت; PM; plasmepsin; SPP; signal peptide peptidase; HIV; human immunodeficiency virus; SAR; structure-activity relationships; BACE; beta-site APP cleaving enzyme 1 or beta-secretase; TCAMS; Tres Cantos Antimalarial Set; RBC; red blood cells; CatD; cathepsin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روابط ساختاری-فعالیت; Triazole; Sulfonamide; Tetrahydroisoquinoline; Anti-aromatase activity; Structure-activity relationships; Molecular docking;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روابط ساختاری-فعالیت; 8-Hydroxyquinolines; In vitro antimycobacterial activity; MTT assay; In vitro cytotoxicity; Structure-activity relationships;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روابط ساختاری-فعالیت; Secondary metabolites; Benzenediol lactones; Dihydroxyphenylacetic acid lactones; Resorcylic acid lactones; Bioactivities; Structure–activity relationships;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روابط ساختاری-فعالیت; Marine natural products; Macrolides; Antiproliferative activity; Structure-activity relationships; Suzuki-Miyaura coupling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روابط ساختاری-فعالیت; AD; Applicability Domain; BOD; Biological Oxygen Demand; ECHA; European Chemicals Agency; FN; False Negative; FP; False Positive; MCC; Matthews Correlation Coefficient; (N)RB; (Non)Readily Biodegradable; OECD TG; Organisation for Economic Co-operation and
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روابط ساختاری-فعالیت; Nitrotriazoles; Nitroimidazoles; Heteroarylamides; Heteroarylsulfonamides; Chagas disease; Antitrypanosomal agents; NTD; neglected tropical diseases; T. cruzi; Trypanosoma cruzi; T. brucei; Trypanosoma brucei; HAT; human African trypanosomiasis; Nfx; ni
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روابط ساختاری-فعالیت; HIF-1; hypoxia-inducible factor-1; VHL; von Hippel-Lindau; PHD; prolyl hydroxylase; HTS; high-throughput screening; NBS; N-bromosuccinimide; MNBA; 2-methyl-6-nitrobenzoic anhydride; DIBAL; diisobutylaluminum hydride; VEGF-PLAP; vascular endothelial grow
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روابط ساختاری-فعالیت; Benzoxaborole; Structure-activity relationships; Anti-inflammatory; Cytokine; Tumor necrosis factor-alpha; Interleukin-1beta; Interleukin-6; Pharmacokinetics; Collagen-induced arthritis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روابط ساختاری-فعالیت; Hydroxynaphthalene-2-carboxanilides; Lipophilicity; Photosynthetic electron transport inhibition; Spinach chloroplasts; In vitro antimycobacterial activity; In vitro cytotoxicity; Structure-activity relationships;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روابط ساختاری-فعالیت; AChE; acetylcholinesterase; AD; Alzheimer's disease; AIF; apoptosis induce factor; Aβ; amyloid-beta; BBB; blood brain barrier; CA; caffeic acid; CD; circular dichroism; CGA; chlorogenic acid; CNS; central nervous system; CHOP; C/EBP Homologous Protein; E
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روابط ساختاری-فعالیت; NHL; non-Hodgkin lymphoma; DLBCL; diffuse large B-cell lymphoma; ABC-DLBCL; the activated B cell-like DLBCL; MALT1; mucosa-associated lymphoid tissue protein-1; NF-кB; nuclear factor кB; CARMA1; CARD-containing MAGUK protein 1 (CARD11, caspase recruitme
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روابط ساختاری-فعالیت; Ap3A; diadenosine triphosphate; Ap4A; diadenosine tetraphosphate; Ap5A; diadenosine pentaphosphate; AR-C67085MX; 2-propylthio-β,γ-dichloromethylene-ATP; PSB0412; 2-propargylthio-β,γ-dichloromethylene-ATP; 5-BDBD; 5-(3-bromophenyl)-1,3-dihydro-2H-benzo