رگرسیون بردار پشتیبانی

در این صفحه تعداد 593 مقاله تخصصی درباره رگرسیون بردار پشتیبانی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده رگرسیون بردار پشتیبانی
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون بردار پشتیبانی; Intraday stock price; Time series; Singular spectrum analysis; Support vector regression; Particle swarm optimization; Forecasting;
مقالات ISI رگرسیون بردار پشتیبانی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون بردار پشتیبانی; Financial time series; Lévy process; Bayesian neural network; Neural network; Support vector regression; Gaussian process regression; Domain adaptation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون بردار پشتیبانی; Solar forecasting; Numerical weather prediction; Uncertainty; Modeling; Multiple confidence interval; Joint distribution; CI; clearness index; CREST; Core Research for Evolutional Science and Technology; ELD; economic load dispatch; GHI; global horizontal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون بردار پشتیبانی; Composite material; Effective thermal conductivity; Support vector regression; Gaussian process regression; Convolution neural network;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون بردار پشتیبانی; Dimensionality reduction; Interpretability; Solar radiation forecast; Weather research and forecasting model; Support vector regression; Restricted Boltzmann machine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون بردار پشتیبانی; Steel fiber-reinforced concrete beam; Shear strength prediction; Hybrid model; Support vector regression; Swarm particle optimization; Input approximation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون بردار پشتیبانی; Solar radiation; Adaptive neuro-fuzzy inference system; Fuzzy logic; Radial basis function; Support vector regression; Multilayer feed-forward;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون بردار پشتیبانی; Data mining; Data processing; Data quality; WWTP; Knowledge; ANN; Artificial neural networks; CBR; Case-based reasoning; EDSS; Environmental Decision Support Systems; FFNN; Feed-forward neural net; FCM; Fuzzy C-means; GK-FCM; Gustafson-Kessel fuzzy C-mean
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون بردار پشتیبانی; Cybersecurity; Data integrity attack; Electric load forecasting; Linear regression; Neural network; Support vector regression; Fuzzy regression;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون بردار پشتیبانی; Metamodeling; Surrogate models; Radial basis function; Kriging; Neural networks; Support vector regression; Multivariate adaptive regression splines;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون بردار پشتیبانی; Froth flotation; Real-time monitoring; Sulfide ore; Image processing; State estimation; Soft sensor; Support vector regression; Fundamental modeling; Collector;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون بردار پشتیبانی; Froth flotation; Real-time monitoring; Entrainment; Image processing; State estimation; Soft sensor; Support vector regression;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون بردار پشتیبانی; Software enhancement effort prediction; Support vector machine; Support vector regression; Statistical regression; Neural networks; Association rules; Decision trees; ISBSG;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون بردار پشتیبانی; Support vector regression; Partial least squares; Wavelength selection; Spectroscopy; Support vector regression-recursive feature elimination;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون بردار پشتیبانی; Energy efficiency; Neural networks; Time series forecasting; Evolutionary algorithm; ANN; Artificial Neural Network; ARIMA; Auto-Regressive Integrated Moving Average; ENN; Elman Neural Network; GA; Genetic Algorithm; LM; Levenberg-Marquadt; MA; Memetic