کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
223595 464384 2012 6 صفحه PDF 13 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Studies on determination of mathematical relationships between rapeseed oil content and electrical properties of butter and fat mixes
ترجمه فارسی عنوان
مطالعات تعیین روابط ریاضی بین مقدار روغن کلزا و خواص الکتریکی مخلوطهای کره و چربی
کلمات کلیدی
پارامترهای الکتریکی، کره، مخلوط چربی، روغن کلزا
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

.1 مقدمه

,2 مواد و روشها

شکل1- طرح سیستم اندازه گیری خواص الکتریکی بررسی کره و مخلوطهای چربی

شکل2- طرحی از سیستم اندازه گیری خواص الکتریکی مواد خام و محصولات غذایی: امپدانس

.3 بحث و نتیجه گیری

3-1- پارامترهای هدایت- امپدانس-z

3-2- پارامترهای هدایت- هدایت ظاهری(Y)

3-3- پارامترهای خازنی-خازن هم ارز موازی(Cp) و فاکتور کیفیت(Qp)

جدول1- نتایج اندازه گیری امپدانس (z) کره، مخلوطهای کره و روغن کلزا برای فرکانسهای منتخب اندازه گیری ولتاژ

جدول2- نتایج اندازه گیریهای(Y) هدایت ظاهری کره، مخلوطهای چربی و روغن کلزا برای فرکانسهای انتخاب شده اندازه گیری ولتاژ

جدول3- نتایج اندازه گیری ظرفیت هم ارز موازی(Cp) کره، مخلوطهای چربی و روغن کلزا برای فرکانسهای منتخب اندازه گیری ولتاژ.

جدول4- نتایج اندازه گیری فاکتور کیفیت (Qp) کره، مخلوطهای چربی و روغن کلزا برای فرکانسهای منتخب اندازه گیری ولتاژ.

3-4- معادلات رگرسیون مقدار روغن کلزای مخلوطهای چربی

جدول5- تحلیل رگرسیونی مقدار روغن کلزا (CRO) در عملکرد امپدانس (Z) و هدایت ظاهری(Y) مخلوطهای چربی

جدول6- رگرسیون تحلیل مقدار روغن کلزا (CRO) در عملکرد ظرفیت هم ارز موازی و فاکتور کیفیت(QP) مخلوطهای چربی

جدول7- نتایج کنترل اندازه گیری امپدانس (Z) و هدایت ظاهری(Y) برای مخلوطهای چربی مختلف روغن کلزا در فرکانسهای بهینه(ƒ) اندازه گیری ولتاژ

جدول8-نتایج کنترل اندازه گیریهای ظرفیت هم ارز موازی (CP) و فاکتور کیفیت(QP) برای مخلوطهای چربی مقادیر مختلف روغن کلزا در فرکانسهای بهینه(ƒ) اندازه گیری ولتاژ

نتیجه گیریها

 
ترجمه چکیده
این مقاله نتایج حاصل از مطالعه عوامل موثر در تعیین روابط ریاضی بین مقدار روغن کلزا در مخلوطهای چربی و پارامترهای الکتریکی، هدایت و ظرفیت آنها را مورد هدف قرارداده است. تجزیه و تحلیل همبستگی و رگرسیون خطی مقدار روغن کلزا(CRO) در عملکرد تغییرات در پارامترهای الکتریکی مخلوطهای چربی نشان داد که در محدوده فرکانس 20 هرتز تاMHZ 2، رابطه ریاضی بدست آمده می تواند توسط معادله ذیل در گستره و000 =α، بین مقادیر پارامترهای هدایت-امپدانس(z) و هدایت ظاهری(Y)، پارامترهای ظرفیت- ظرفیت هم ارز موازی(CP) و فاکتور کیفیت (QP) ومقدار روغن کلزا از مخلوطهای چربی مورد بررسی قرار گیرد. Y= ax±b بیشترین همبستگی ها بین مقدار روغن کلزا مخلوطها و مقادیر QP بودکه نشاندهنده این است که مقدار روغن کلزا(CRO) در مخلوطهای چربی ممکن است بدقیق ترین صورت بر اساس اندازه گیریهای QP و محاسبات با استفاده از یک معادله ریاضی-407.562±33.861×QP+53.990±3.054 CRO=، در r=-0.990 و α تعیین شود. بیان شد که همبستگی ها در محدوده فرکانس اندازه گیری از 20 هرتز بهMHZ 2 تشکیل شده در حالت پایه برای تحقیقات بیشتر به هدف تفسیر یک روش برای ارزیابی سریع مقدار روغن کلزا و سایر روغنهای گیاهی در مخلوطهای چربی و برای تشخیص تخریب آنها بر اساس اندازه گیریهای پارامترهای الکتریکی هدایت و ظرفیت تعریف شده اند.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی شیمی مهندسی شیمی (عمومی)
چکیده انگلیسی

This manuscript presents results of a study that was aimed at determining mathematical correlations between the content of rapeseed oil in fat mixes and their electrical parameters, conductance and capacitance ones.The conducted correlation and linear regression analyses of rapeseed oil content (CRO) in the function of changes in electrical parameters of fat mixes demonstrated that in a frequency range of 20 Hz to 2 MHz, mathematical correlations were achieved that could be described with the equation: y = ax ± b at 0.943 ⩽ r ⩽ 0.989 and α = 0.000, between values of conductance parameters – impedance (Z) and admittance (Y), capacitance parameters – parallel equivalent capacitance (Cp) and quality factor (Qp), and rapeseed oil content of the fat mixes examined. The highest correlations were reported between rapeseed oil content of the mixes and Qp values, which indicates that the content of rapeseed oil (CRO) in fat mixes may be determined the most accurately based on Qp measurements and calculations using a mathematical equation CRO = −407.562 ± 33.861 × Qp + 53.990 ± 3.054, at r = −0.990 and α ⩽ 0.001. It was stated that the correlations achieved in a measuring frequency range from 20 Hz to 2 MHz formed grounds for further investigations aimed at elaborating a method for rapid evaluation of the content of rapeseed oil and other vegetable oils in fat mixes, and for detecting their adulterations based on measurements of electrical parameters of conductance and capacitance.


► Electrical properties of butter and rapeseed oil are significantly different.
► We found correlations between rapeseed oil content and fat mixes electrical parameters.
► The highest correlations were found between the rapeseed oil content and Qp values.
► Correlations obtained were described by the equations of the form: y = ax ± b.
► Equations enable estimation of the rapeseed oil content in fat mixes.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Food Engineering - Volume 112, Issue 4, October 2012, Pages 346–351
نویسندگان
, , , ,