کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
4476264 1622679 2016 15 صفحه PDF 38 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Assessment of groundwater quality of major industrial city of Central Ganga plain, Western Uttar Pradesh, India through mass transport modeling using chloride as contaminant
ترجمه فارسی عنوان
ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی شهر بزرگ صنعتی در مرکز جلگه گنگ، غرب اوتار پرادش، هندوستان از طریق مدل سازی انتقال توده ای با استفاده از آلاینده کلرید
کلمات کلیدی
مدل سازی جریان آب زیرزمینی، آنالیز حساسیت، مدل انتقال مواد محلول، شهر مراد آباد
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1.مقدمه 

شکل 1: نقشه مکان ناحیه مورد مطالعه

شکل 2. نمودار سه بعدی (یا نرده ای) نشان دهنده نحوه قرارگیری سفره های آب زیرزمینی در منطقه

شکل 3. توزیع یکنواخت هدایت هیدرولیکی در مناطق

2.منطقه مورد مطالعه

شکل 4. وضعیت قرارگیری عمودی مناطق هدایت هیدرولیکی (a) در امتداد ردیف 16 (b) در امتداد ردیف 26. (کلمهconductivity  روی شکل به معنای هدایت هیدرولیکی است)

3.معادلات حاکم بر فرایندهای انتقال و جریان 

شکل 5. نقشه نشان دهنده الگوی شبکه ای، شرایط مرزی، و بار مشاهده شده در منطقه مورد مطالعه

شکل 6. مناطق شبیه سازی شده برداشت آب زیرزمینی در منطقه

شکل 7. بار مشاهده شده و محاسبه شده

شکل 8. بار مشاهده شده در برابر بار محاسبه شده پس از کالیبراسیون در حالت پایدار (باقیمانده یا خطای پیش بینی: تفاوت بین مقادیر مشاهده شده و مقادیر پیش بینی شده است، مترجم)

شکل 9. مقایسه بارهای محاسبه شده در برابر بارهای مشاهده شده برای سناریوهای مختلف:  (a) 5% افزایش در هدایت هیدرولیکی؛ (b) 10% افزایش در هدایت هیدرولیکی؛ (c) 5% کاهش در هدایت هیدرولیکی؛ (d) 5% کاهش در تغذیه؛ (e) 10% افزایش در هدایت هیدرولیکی و تغذیه؛ (f) 10% کاهش در هدایت هیدرولیکی و تغذیه (تمامی نوشته های بالا، محور عمودی و محور افقی، و زیر نمودارها دقیقا مشابه شکل 9 است و به دلیل بزرگ بودن نمودار و نبود جا از تکرار ترجمه آنها خودداری شد). 

4.مفهوم سازی مدل  و داده های ورودی

4.1داده های مربوط به سطح آب زیرزمینی 

4.2ژئومتری سفره آب زیرزمینی

4.3هدایت هیدرولیکی

4.4تغذیه 

4.5شرایط مرزی  (یا شرایط حدی یا کرانه ای، م)

4.6برداشت آب زیرزمینی از طریق پمپ کردن 

5.ایجاد مدل

شکل 10. بار محاسبه شده در برابر بار مشاهده شده پس از کالیبراسیون در حالت ناپایدار.

6.کالیبراسیون مدل 

6.1کالیبراسیون در حالت پایدار

6.2آنالیز حساسیت در مدلسازی جریان 

6.3کالیبراسیون در حالت ناپایدار

شکل 11. توزیع فضایی کلرید (ژوئن 2012).

شکل 12. چاههای غلظت شبیه سازی شده

7.مدل انتقال

7.1کالیبراسیون در حالت پایدار

7.2کالیبراسیون در حالت ناپایدار

7.3آنالیز حساسیت در مدلسازی ناپایدار

شکل 14. غلظت کلرید پس از کالیبراسیون در حالت پایدار

شکل 15. تغییر در غلظت کلرید (a) در پایان 2013؛ (b) سناریو I (وقتی غلظت اولیه کلرید به نصف کاهش می یابد)؛ (c) سناریو II (وقتی غلظت اولیه کلرید به دو برابر افزایش می یابد).

جدول 1. تغییر در غلظت کلرید به وسیله تغییر در هدایت هیدرولیکی (K) 

7.4پیش بینی سناریوها 

جدول 2. غلظت کلرید برای سناریوهای پیش بینی شده مختلف

8.نتیجه گیری

شکل 13. غلظت محاسبه شده در برابر غلظت مشاهده شده (ژوئن 2012)
ترجمه چکیده
تحقیق کنونی درباره شبیه سازی مدل سه بعدی جریان آب زیرزمینی و انتقال مواد محلول شهر مرادآباد است که بین رودخانه های رامگانگا و گنگ قرار دارد. پژوهش کنونی برای پیش بینی واکنش سفره آب زیرزمینی (یا آکیفر) و انتقال آلاینده (در این مورد کلرید) طی یک دوره زمانی با استفاده از نرم افزار MODFLOW و MT3D به کار می رود. یک سیستم شبکه ای با ابعاد 500m×500m طراحی شد و پارامترهای ورودی مختلف از قبیل بار هیدرولیکی، ضخامت لایه، تغذیه ، پمپاژ و غیره طبق بسته های گوناگون موجود در نرم افزار به کار رفتند. سرعت های پمپاژ 500m3/day، 1000m3/day و 1500m3/day برای شبیه سازی برداشت آب زیرزمینی به کار رفتند. هدایت هیدرولیکی در محدوده 13 تا 18 متر در روز به صورت بلوکی تعیین شد. این مدل برای شرایط "حالت پایدار" اجرا شد تا یک انطباق (فیت شدن، یا برازش، م) بین بارهای مشاهده شده و محاسبه شد به دست آید. آنالیز حساسیت به وسیله تغییر پارامترهای هدایت هیدرولیکی و تغذیه در مدل انجام گرفت. مدل سازی انتقال مواد محلول با آلاینده Cl انجام شد. غلظت کلرید در بخش شمالی، مرکزی و جنوبی منطقۀ مورد مطالعه، بیشتر است. در ابتدا داده های به دست آمده از آنالیز کیفیت آب در سال 2012 در شبیه سازی حالت پایدار به کار رفتند. پیش بینی های انجام شده بر اساس مدل انتقال نشان می دهند که در صورتی که وضعیت فعلی کنترل نشود، غلظت کلرید به افزایش خود ادامه خواهد داد و این منجر به تخریب بیشتر کیفیت آب زیرزمینی می گردد.
موضوعات مرتبط
علوم زیستی و بیوفناوری علوم محیط زیست آلودگی
چکیده انگلیسی

Present work deals with the simulation of a three-dimensional groundwater flow and solute transport model of Moradabad city lying between rivers Ramganga and Gagan. Present study is used to predict the response of aquifer and the migration of contaminant (chloride in this case) over a period of time using MODFLOW and MT3D software. A grid system of 500 m×500 m was designed and the various input parameters such as hydraulic head, layer thickness, recharge, pumping etc. were applied under various packages available in the software. Pumping rates of 500 m3/day, 1000 m3/day and 1500 m3/day were used for the simulation of abstraction. Hydraulic conductivity ranging from 13 to 18 m/day was assigned block wise. The model was run for steady state condition until a match between observed and computed heads was obtained. Sensitivity analysis was done by varying hydraulic conductivity and recharge parameters in the model. Solute transport modeling is carried out considering Cl as contaminant. Concentration of chloride is higher in northern, central and southern part of the study area. The data obtained from the water quality analysis of June 2012 was used initially in the steady state simulation. The predictions made from transport model indicate that the concentration of chloride would continue to increase if the current situation is not controlled and this will lead to further deterioration of groundwater quality.

Figure optionsDownload as PowerPoint slide

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Groundwater for Sustainable Development - Volumes 2–3, August–September 2016, Pages 154–168
نویسندگان
, , ,