کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
7667683 1495164 2018 9 صفحه PDF 22 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Near-infrared spectroscopy for rapid and simultaneous determination of five main active components in rhubarb of different geographical origins and processing
ترجمه فارسی عنوان
طیف‌‌نمایی نزدیک-مادون قرمز برای تعیین همزمان و سریع پنج مولفه فعال اصلی در ریواس فراورش شده و خاستگاه‌های جغرافیایی متفاوت
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1.مقدمه

شکل 1. ساختارهای شیمیایی 5 مولفه فعال اصلی در ریواس.

2.مطالب و روش‌ها

1.2. نمونه‌ها و واکنشگرها

2.2.تعیین مقادیر مرجع برحسب HPLC

جدول 1. مرور کلی کل 124 نمونه.

جدول 2. اعتبارسنجی داده‌های روش HPLC (معادله رگسیون: X = غلظت  ، Y = حوزه پیک، r2= ضریب همبستگی).

3.2. کسب داده‌های NIRS

3.نتایج و بحث

1.3. ایجاد مدل PLS

جدول 3. داده‌های مرجع پنج مولفه فعال در ریواس

2.3. ایجاد مدل ANN

شکل 2. طیف‌های NIR برای 124 نمونه ریواس

3.3. ارزیابی و اعتبارسنجی مدل‌های PLS و ANN

4.3. تفاوت منطقه جغرافیایی 

5.3. اثر پردازش

شکل 3. طیف‌های روش‌های متفاوت پیش‌پردازش طیفی برای PLS و ANN.

جدول 4. نتیجه روش‌های پیش‌پردازش طیفی متفاوت و مناطق طیفی برای کریسوفانول.

شکل 4. Rcal و RMSECV در LVهای مختلف برای مدل PLS کریسوفانول.

6.3. ریواس ساختگی

جدول 5. تاثیرات پارامترهای متفاوت مدل‌های ANN برای کریسوفانول.

4.نتیجه‌گیری

جدول 6. داده‌های اعتبارسنجی برای مدل ANN و PLS.

شکل 5. داده‌های پیش‌بینی در برابر مرجع مدل بهینه.

شکل 6. محتوای پنج مولفه فعال در ریواس از شش منطقه جغرافیایی اصلی (داده‌ها = میانگین +/- انحراف استاندارد؛ **: تفاوت خیلی معنی‌دار برای کینگهای برای کریسوفانول؛ ##: تفاوت خیلی معنی‌دار برای تبت برای فیسکیون؛ #: تفاوت معنی‌دار برای تبت برای فیسکیون).

شکل 7. طیف NIR از ریواس خام (A)، فراورش شده (B) و ساختگی (C)

شکل 8. مقادیر پنج مولفه فعال در خام (n = 6)، فراورش شده (n = 34) و ریواس ساختگی (n = 11) (داده‌ها = میانگین +/- انحراف استاندارد).
ترجمه چکیده
ریواس (Rhei Radix et Rhizoma) داروی ملین گیاهی قدیمی در اروپا است و داروی طبیعی بسیار مشهور در آسیا، به خصوص در چین، است. در این پژوهش، طیف‌بینی نزدیک-مادون قرمز (NIRS) ابتدا برای تحلیل همزمان و سریع پنج مولفه فعال (کریسوفانول، آلئو-امودین، راین، ایمودین و فیسکیون) در ریواس با 6 خاستگاه جغرافیایی، فراورش شده و نمونه ساختگی استفاده شد. در کل 124 نمونه (73 نمونه خام، 40 نمونه فراورش شده و 11 نمونه ساختگی) گردآوری شد. با مقادیر مرجع که با HPLC تعیین شد، دو استراتژی درجه‌بندی، مجذور حداقلی بخشی (PLS) به عنوان روش رگرسیون خطی و شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANN) به عنوان روش رگرسیون غیرخطی بررسی شد. برای استراتژی PLS، 11 روش پیش‌پردازش طیفی، 5 منطقه طیفی و متغیرهای پنهان متفاوت (LVها) به صورت نظام‌مند مقایسه شدند، در حالی که 3 روش پیش‌پردازش طیفی و 5 الگوریتم ANN برای استراتژی ANN بررسی شدند. نتایج نشان داد PLS برای تحلیل کریوسوفانول، آلئو-ایمودین، ایمودین و فیسکیون مناسب‌تر هستند، در حالی که ANN برای راین بهتر بود. برای مدل‌های بهینه NIR کریسوفانول، آلئو-ایمودین، راین، ایمودین و فیسکیون، ضرائب همبستگی مجموعه درجه‌بندی (Rcal) به ترتیب 0.9916، 0.9762، 0.9839، 0.9794 و 0.9800 بود؛ ضرائب همبستگی مجموعه پیش‌بینی (Rpre) به ترتیب 0.9888، 0.9359، 0.9410، 0.9805 و 0.9785 بود؛ خطای مجذور میانگین ریشه اعتبارسنجی (RMSEP) به ترتیب 0.0402، 0.0197، 0.0593، 0.0133 و 0.0192 بود. در نتیجه، مدل‌های بهینه NIR برای مطالعه تاثیرات مناطق جغرافیایی و پردازش استفاده شد و ریواس ساختگی شناسایی شد. در مجموع، NIRS ممکن است روشی پذیرفته شده برای ارزیابی کیفیت ریواس و سایر داروهای سنتی چینی (TCM) باشد. © 2018 الزویر بی.وی. تمام حقوق محفوظ است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه شیمی شیمی آنالیزی یا شیمی تجزیه
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy - Volume 205, 5 December 2018, Pages 419-427
نویسندگان
, , , , , , ,