آشنایی با موضوع

حداقل مربعات جزئی (به انگلیسی: Partial Least Square ) به عنوان یک جایگزین برای روش های OLS رگرسیون، Canonical رگرسیون و مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) در پژوهش هایی که متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد، بکار گرفته می شود. روش PLS در اغلب اوقات، معادلات ساختاری مبتنی بر مولفه (Component-Based SEM) نامیده می شود در حالی که روش معادلات ساختاری مبتنی بر کواریانس است(Covariance-Based SEM). در واقع، حداقل مربعات جزئی از فرآیند پیچیده تر و دو مرحله ای برای برآورد و تعیین وزن ها استفاده میکند. علاوه بر این، با استفاده از روش اطلاعات محدود در حداقل مربعات جزئی، هیچ فرضیه ای برای جامعه و یا مقیاس اندازهگیری وجود ندارد. بدون اینکه فرض هایی مانند فرضهای توزیع، و یا مقیاسهای اسمی، ترتیبی، و فاصلهای برای متغیرها، وجود داشته باشند، نتایج کار قابل استفاده میباشد. البته باید این نکته را نیز در ذهن داشت که حداقل مربعات جزئی هم همانند تمامی تکنیکهای آماری، نیازمند فرضهای خاصی است. مهمترین فرضیه، تشخیص "پیش بینی کننده" است. این الزام عنوان میکند که باید بخش سیستماتیک رگرسیون خطی را از روی انتظارات موقعیتی از متغیر وابسته تعریف کرد تا بتوان بر اساس رگرسیون نتیجه گیری کرد. با این حال، مشکل ثبات و پایداری در مقیاس بزرگ همچنان وجود دارد. بنابراین چنانچه مدل شما دارای شرایط ذیل می باشد، استفاده از روش PLS برای تحلیل مدل مورد نظر پیشنهاد می شود: روش PLS (حداقل مربعات جزئی) شامل مجموعه ای از رگرسیون های متوالی OLS می باشد و ضرورتی در نرمال بودن توزیع مشاهدات وجود ندارد. استفاده از روش OLS نشان از سازگاری روش حداقل مربعات جزئی با نمونه های کوچک دارد. درحالیکه در روش CBSEM مبتنی بر ML یا GLS حداقل ۲۰۰ نمونه مورد نیاز است. با توجه به اینکه در PLS فرض بر این است که تمام بلوک ها ترکیباتی خطی از معرف هایشان هستند، مشکلات شایعی همچون راه حل های ناسره و مشخص نبودن عوامل که برخی مواقع در تکنیک های CBSEM روی می دهد، بروز نمی کند. این روش زمانی استفاده می شود که می خواهیم تاثیرات چندین متغیر مستقل را بر یک یا چند متغیر وابسته بررسی کنیم اما پیش فرض های انجام رگرسیون یا معادلات ساختاری بر قرار نیست و یا اینکه در پژوهش به مشکلات زیر مواجه شویم: چندین متغیر وابسته داشته باشیم. تعداد متغیرهای مستقل زیاد باشد و شناسایی متغیرهای تاثیر گذار مشکل باشد. در متغیرهای مستقل هم خطی وجود داشته باشد(Multicollinearity) حجم نمونه کم باشد. در رگرسیون توزیع فروانی متغیرها نرمال نباشد و یا در روش معادلات ساختاری نرمال بودن چند متغیره برقرار نباشد.

در این صفحه تعداد 825 مقاله تخصصی درباره حداقل مربعات جزئی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده حداقل مربعات جزئی
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حداقل مربعات جزئی ; Knowledge-oriented leadership; Knowledge management; Innovation performance; Knowledge management practices; Partial least squares; Technological companies
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حداقل مربعات جزئی ; Knowledge management project; EFQM model; Process methodology; Supplier management; Partner management; Business results; Partial least squares
مقالات ISI حداقل مربعات جزئی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حداقل مربعات جزئی ; TN; total nitrogen; OM; organic matter; NIR; near-infrared; MI; mutual information; ACO; ant colony optimization; PLS; partial least squares; MLR; multiple linear regression; SVM; support vector machine; R2; coefficients of determination; SSR; sum of squa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حداقل مربعات جزئی ; LCM; lubricant condition monitoring; CBM; condition based maintenance; RUL; remaining useful life; CdM; condition monitoring; AI; artificial intelligence; ISO; international standards organization; API; American Petroleum Institute; OEM; Original Equipmen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حداقل مربعات جزئی ; CPE; carbon paste electrode; PCA; Principal Component Analysis; PLS-1; Partial Least Squares; TPI; Total Polyphenol Index; S-CPE; Skin-CPE; PC; Principal Component; PLS-DA; Partial Least Squares Discriminant Analysis; Phenolic maturity; Grape; Voltammetri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حداقل مربعات جزئی ; PLS; partial least squares; RMSEC; root mean square error of calibration; RMSECV; root mean square error of cross validation; Food composition; Food analysis; Lycopene; Lycopersicon esculentum; Non-destructive assessment; Optical sensor; Partial least squ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حداقل مربعات جزئی ; l-Glutamic acid (PubChem CID:33032); l-Glutamine (PubChem CID:5961); l-Tyrosine (PubChem CID:6057); Terahertz time domain spectroscopy; Chemometrics; Tchebichef image moments; Partial least squares; Amino acid;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حداقل مربعات جزئی ; 1st D; (first derivative); 2nd D; (second derivative); ANN; (artificial neural networks); BP-MLP; (back-propagation multilayer perceptron); COE; (constant offset elimination); GFF; (generalized feed-forward); LVs; (latent variables); MMN; (min max normali
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حداقل مربعات جزئی ; Strawberry juice volatiles; Storage; Untargeted approach; Targeted approach; Sensory analysis; Kinetics; Multivariate data analysis; ASLT; Accelerated shelf-life testing; HS-SPME-GC-MS; Headspace Solid Phase Micro Extraction Gas Chromatography Mass Spectr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حداقل مربعات جزئی ; Nε-(2-furoylmethyl)-l-lysine (furosine, PubChem CID123889); Nε-(carboxymethyl)-l-lysine (CML, PubChem CID123800); lysine (PubChem CID5962); N-(1-deoxy-d-fructos-1-yl)-l-phenylalanine (PubChem CID71316982); N-(1-deoxy-d-fructos-1-yl)-l-lysine (PubChem CI
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حداقل مربعات جزئی ; Sofosbuvir; Ledipasvir; Simultaneous determination; Partial least squares; Continues wavelet transform; Derivative spectrophotometry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حداقل مربعات جزئی ; Multiple model systems; Adaptive model; Growing self-organizing map; Growing structure multiple model systems; Soft sensor; Data-driven modeling; PLS; PCA; Projection to latent structure; Partial least squares;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حداقل مربعات جزئی ; Data mining; Data processing; Data quality; WWTP; Knowledge; ANN; Artificial neural networks; CBR; Case-based reasoning; EDSS; Environmental Decision Support Systems; FFNN; Feed-forward neural net; FCM; Fuzzy C-means; GK-FCM; Gustafson-Kessel fuzzy C-mean
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حداقل مربعات جزئی ; Functional Bowel Disorder; Low FODMAP Diet; Probiotics; Microbiome; FODMAPs; fermentable oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides, and polyols; GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; IBS; irritable bowel syndrome; IBS-D; diarrhea-predomina
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حداقل مربعات جزئی ; Support vector regression; Partial least squares; Wavelength selection; Spectroscopy; Support vector regression-recursive feature elimination;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حداقل مربعات جزئی ; Punica granatum L; Juice quality; Near infrared; Mid infrared; Partial least squares; Chemometrics; Bland and Altman; Passing-Bablok;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حداقل مربعات جزئی ; Pyrethroids; Gammarus pulex; Seasonality; Biomarkers; Pulse exposure; BSA; Bovine serum albumin; CYP; Cytochrome P450; DOC; Dissolved organic carbon; DTT; DL-dithiothreitol; ECOD; 7-ethoxycoumarin-O-dealkylation; EDTA; Ethylenediaminetetraacetic acid diso
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حداقل مربعات جزئی ; Product differentiation failure; Actual consumption; Product alternative; Consumer knowledge; Consumer-based brand equity; Partial least squares; D12; Q19;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حداقل مربعات جزئی ; 5α-adiol; 5α-androstan-3α,17β-diol; 5β-adiol; 5β-androstan-3α,17β-diol; A; androsterone; ANOVA; analysis of variance; AUC; area under the curve; CV%; coefficient of variation; CV; cross validation; DA; discriminant analysis; DHEA; dehydroepiandros
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حداقل مربعات جزئی ; Back propagation artificial neural networks; Gaussian process regression; Indoor air quality; Least squares support vector regression; Partial least squares; Subway systems;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حداقل مربعات جزئی ; ANN; artificial neural networks; ANOVA; analysis of variance; AOCS; American oil chemists' society; AV; anisidine value; BAW; bulk acoustic wave; CA; cluster analysis; CC; canonical correlation; CP; conducting polymer; DFA; discriminant function analysis;