اسید α-آمینو 3-هیدروکسی-5-متیل-4-ایزوکسول پپونیک

در این صفحه تعداد207 مقاله تخصصی دربارهاسید α-آمینو 3-هیدروکسی-5-متیل-4-ایزوکسول پپونیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISIاسید α-آمینو 3-هیدروکسی-5-متیل-4-ایزوکسول پپونیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-آمینو 3-هیدروکسی-5-متیل-4-ایزوکسول پپونیک; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; AMPH; amphetamine; ANOVA; analysis of variance; CPu; caudate putamen; D1 receptors; dopamine D1 receptor; GPCR; G protein-coupled receptor; M4 receptors; muscarinic 4 receptors; NAc; nucleus acc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-آمینو 3-هیدروکسی-5-متیل-4-ایزوکسول پپونیک; 2-AG; 2-arachidonoyl glycerol; [Ca2+]i; intracellular free calcium concentration; Afatinib; N-[4-[(3-chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]-6-quinazolinyl]-4-(dimethylamino)-2-butenamide; AM251; 1-(2,4-dichlorophenyl)-5-(4-iodophe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-آمینو 3-هیدروکسی-5-متیل-4-ایزوکسول پپونیک; Somatostatin-expressing interneurons; Metabotropic glutamate receptors; Perithreshold membrane oscillations; Excitotoxicity; Seizures; ACPD; 1S,3R-1-aminocyclopentane-1,3-dicarboxylic acid; ACSF; artificial cerebrospinal fluid; AMPA; α-Amino-3-hydroxy-5-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-آمینو 3-هیدروکسی-5-متیل-4-ایزوکسول پپونیک; CCH; chronic cerebral hypoperfusion; CT; Clitoria ternatea L.; CA1; Cornu Ammonis 1; PBOCCA; permanent bilateral occlusion of common carotid arteries; LTP; long-term potentiation; VaD; vascular dementia; AD; Alzheimer's disease; NMDA; N-methyl-d-aspartate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-آمینو 3-هیدروکسی-5-متیل-4-ایزوکسول پپونیک; ACSF; artificial cerebrospinal fluid; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; AP; action potential; APV; 2-amino-5-phosphonopentanoic acid; CB1BC; cannabinoid type 1 receptor-positive basket cell; CCK; cholecystokinin; CGP55845; (2S)-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-آمینو 3-هیدروکسی-5-متیل-4-ایزوکسول پپونیک; Bisphenol A; Endocrine disruption; Learning and memory; Nervous system; 5α-R; 5 α-reductase; AChE; acetylcholinesterase; Akt; protein kinase B; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; ANSES; Agence Nationale de Sécurité Sanitaire
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-آمینو 3-هیدروکسی-5-متیل-4-ایزوکسول پپونیک; AD; Alzheimer's disease; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; CFC; context fear conditioning; CS; context-shock; DS; Down syndrome; FDR; false discovery rate; FvN; failed vs. normal learni
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-آمینو 3-هیدروکسی-5-متیل-4-ایزوکسول پپونیک; 2C-B; 2,5-Dimethoxy-4-bromophenethylamine; 4-FA; 4-Fluoroamphetamine; 4-MEC; 4-Methylethcathinone; 4-MMC; 4-Methylmethcathinone, a.k.a. mephedrone; 5-APB; 5-(2-Aminopropyl)benzofuran; 6-APB; 6-(2-Aminopropyl)benzofuran; 5-HT; Serotonin; 25B-NBOMe; 4-Bromo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-آمینو 3-هیدروکسی-5-متیل-4-ایزوکسول پپونیک; [Ca2+]i; intracellular Ca2+ concentration; 5-HT; serotonin; Ach; acetylcholine; AMP; adenosine monophosphate; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; AMPAR; AMPA receptor; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; CCK; cholecystokinin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-آمینو 3-هیدروکسی-5-متیل-4-ایزوکسول پپونیک; Leaf extract of Vitis labruscana; Akt; ERK; CREB; BDNF; Memory impairment; AD; Alzheimer's disease; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; ANOVA; analysis of variance; BDNF; brain-derived neuroprotective factor; CA3; cornu ammonis ar
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-آمینو 3-هیدروکسی-5-متیل-4-ایزوکسول پپونیک; ACh; acetylcholine; ACSF; artificial cerebrospinal fluid; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; CA1; Cornu Ammonis 1; CA3; Cornu Ammonis 3; cAMP; cyclic adenosine mono phosphate; D-AP5; d-(−)-2-Amino-5-phosphonopentanoic acid; EPS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-آمینو 3-هیدروکسی-5-متیل-4-ایزوکسول پپونیک; Astrocyte; Metabotropic glutamate receptor subtype 2; Synaptic inhibition; Thalamus; Thalamic reticular nucleus; AMPA; α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; CNQX; 6-cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione; DL-APV; DL-2-Amino-5-phosphonopentano
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-آمینو 3-هیدروکسی-5-متیل-4-ایزوکسول پپونیک; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; AOAC; association of analytical communities; ASP; amnesic shellfish poisoning; ATP; adenosine-5-triphosphate; AZA; azaspiracid; AZP; azaspiracid poisoning; CFP; ciguatera fish poisoning; CI; cyc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-آمینو 3-هیدروکسی-5-متیل-4-ایزوکسول پپونیک; Aβ; β-amyloid peptide produced from amyloid precursor protein in AD; AD; Alzheimer disease; ADF; actin depolymerizing factor; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; APP; amyloid precursor protein; APPsw; human APP with Swedish muta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-آمینو 3-هیدروکسی-5-متیل-4-ایزوکسول پپونیک; 12PF; 12-pulse facilitation; 12PR; 12-pulse ratio; ACSF; artificial cerebrospinal fluid; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; CNQX; 6-cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione; fePSP; field excitatory post-synaptic potential; FP; field po
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-آمینو 3-هیدروکسی-5-متیل-4-ایزوکسول پپونیک; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; (S)-3,4-DCPG; (S)-3,4-dicarboxyphenylglycine; LY341495; (2S)-2-amino-2-[(1S,2S)-2-carboxycycloprop-1-yl]-3-(xanth-9-yl) propanoic acid; mGlu; metabotropic glutamate; LY354740.H2O; bicyclo[3.1.0]
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-آمینو 3-هیدروکسی-5-متیل-4-ایزوکسول پپونیک; AED; antiepileptic drug; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; ANI; anisomycin; C1-5; Racine class 1-5; Cav3.2; voltage-gated calcium channel type 3.2; CI; confidence interval; CSF; cerebrospinal fluid; EEG; electroencephalogram; GA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-آمینو 3-هیدروکسی-5-متیل-4-ایزوکسول پپونیک; Akt; protein kinase β; AM-80; 4-[(5,6,7,8-Tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2 naphthalenyl)carbamoyl]benzoic acid; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; APC; adenomatous polyposis coli; Ascl1; Achaete-scute homolog 1; BDNF; brain-deri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-آمینو 3-هیدروکسی-5-متیل-4-ایزوکسول پپونیک; 5-HT; 5-hydroxytryptamine or serotonin; ACh; acetylcholine; AGC-S-P; phosphorylated substrate of the AGC-family protein kinase; Akt; protein kinase B; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; APV; (2R)-amino-5-phosphonovaleric acid; B
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-آمینو 3-هیدروکسی-5-متیل-4-ایزوکسول پپونیک; Metabotropic glutamate receptors; mGlu2; mGlu3; LY3020371; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; DCG-IV; (2S,2′R,3′R)-2-(2′,3′-dicarboxycyclopropyl)glycine; (S)-3,4-DCPG; (S)-3,4-dicarboxyphenylglycine; LY341495; (2S)-2-amin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-آمینو 3-هیدروکسی-5-متیل-4-ایزوکسول پپونیک; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; BCA; bicinchoninic acid; CA; Cornu Ammonis; DG; Dentate Gyrus; DIV; days in vitro; GAPDH; glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase; GFAP; Glial Fibrilary Acidic Protein; GFP; Green Fluorescent P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-آمینو 3-هیدروکسی-5-متیل-4-ایزوکسول پپونیک; AR; adrenergic receptor; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; AMPAR; AMPA receptor; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; BP; bipolar disorder; CAMK; Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase; CREB; cAMP response element-binding
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-آمینو 3-هیدروکسی-5-متیل-4-ایزوکسول پپونیک; ACTH; Adrenocorticotropic Hormone; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; CRF; corticotropin releasing factor; EPSP; excitatory post synaptic potentials; HFS; high frequency stimulation; KO; knock-out; LTP; long-term potentiation; NM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-آمینو 3-هیدروکسی-5-متیل-4-ایزوکسول پپونیک; ALS; amyotrophic lateral sclerosis; AMPA; Α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; CTCF; corrected total cell fluorescence; ERMCC; ER mitochondria Ca2+ cycle; G93A; G93AHSOD1; MAM; mitochondria-associated ER membrane; NE-100; 4-methoxy-3-(2-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-آمینو 3-هیدروکسی-5-متیل-4-ایزوکسول پپونیک; 5-HT6; serotonin receptor 6; A23187; 5-(methylamino)-2-({(2R,3R,6S,8S,9R,11R)-3,9,11-trimethyl-8-[(1S)-1-methyl-2-oxo-2-(1H-pyrrol-2-yl)ethyl]-1,7-dioxaspiro[5.5]undec-2-yl}methyl)-1,3-benzoxazole-4-carboxylic acid; ADPR; ADP-ribose; AMPA; α-amino-3-hydr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-آمینو 3-هیدروکسی-5-متیل-4-ایزوکسول پپونیک; 5-HT; 5-hydroxytryptamine; 7,8-DHF; 7,8-dihydroxyflavone; ACh; acetylcholine; AD; adenosine; ADL; activities of daily living; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; AMPK; 5′AMP-activated protein kinase; BDNF; brain-derived neurotro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-آمینو 3-هیدروکسی-5-متیل-4-ایزوکسول پپونیک; Aβ42; β-amyloid42; ABCA1; ATP-Binding Cassette Transporter A1; AD; Alzheimers disease; ADAM; AD-related disintegrin and metalloprotease; AICD; APP- intracellular domain; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; ApoE; ApolipoproteinE;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-آمینو 3-هیدروکسی-5-متیل-4-ایزوکسول پپونیک; mGluRs; metabotropic glutamate receptors; iGluRs; ionotropic glutamate receptors; NMDA; N-methyl-d-aspartate; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; PET; positron emission tomography; CNS; central nervous system; TEA[18F]; [18F]tetra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-آمینو 3-هیدروکسی-5-متیل-4-ایزوکسول پپونیک; 7AAD; 7-aminoactinomycin D; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; ALS; amyotrophic lateral sclerosis; BCC; bovine chromaffin cells; CSF; cerebrospinal fluid; DMEM; Dulbecco's minimal essential medium; DMSO; dimethylsulfoxide; ER;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-آمینو 3-هیدروکسی-5-متیل-4-ایزوکسول پپونیک; ACSF; artificial cerebral spinal fluid; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; AP-LTD; antidromic action potential-induced LTD; (DL)-AP5; 2-amino-5-phosphonopentanoic acid; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; CA1; cornus ammonis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-آمینو 3-هیدروکسی-5-متیل-4-ایزوکسول پپونیک; Indium-tin-oxide (ITO) glass; Neural network maturation; Synaptic connectivity; Ca2+ imaging; ITO; indium-tin-oxide; DIV; days in-vitro; NMDA; N-methyl-d-aspartate; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-آمینو 3-هیدروکسی-5-متیل-4-ایزوکسول پپونیک; Activity-dependent regulation; Cell culture; Cerebellum; Synaptic maturation; Transcriptional regulation; Etv1; CaMKII; Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II; CsA; cyclosporin A; NBQX; 2, 3-dioxo-6-nitro-1, 2, 3, 4-tetrahydrobenzo [f] quinoxaline-7-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-آمینو 3-هیدروکسی-5-متیل-4-ایزوکسول پپونیک; Brain-derived neurotrophic factor; Hippocampus; Synaptic plasticity; Behavior; Depression; AAV; adeno-associated virus; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; BDNF; brain derived neurotrophic factor; CA1; cornu ammonis area 1; CA3; c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-آمینو 3-هیدروکسی-5-متیل-4-ایزوکسول پپونیک; Interferon; Multiple sclerosis; Neurotransmission; Glutamate; NMDA; AMPA; α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; CAMK II; Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II; CNS; central nervous system; CPPs; cell-permeable peptides; EPSCs; excit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-آمینو 3-هیدروکسی-5-متیل-4-ایزوکسول پپونیک; Organophosphate; Pesticide; Serotonin; 5-HT; Anxiety; Depression; AChE; acetylcholinesterase; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; DMSO; dimethyl sulfoxide; DNQX; 6,7-dinitroquinoxaline-2,3-dione; DRN; dorsal raphe nucleus; 5-HT; 5
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-آمینو 3-هیدروکسی-5-متیل-4-ایزوکسول پپونیک; Arthropods; Poison; Neurotoxicity; Neuromuscular blockade; Calcium influx; BBV; Bothirurus bonariensis venom; 4-AP; 4-aminopyridine; TTX; tetrodotoxin citrate; DIV; days in vitro; HBS; HEPES-buffered saline; GLU; glutamate; SNCAP; spontaneous neural comp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-آمینو 3-هیدروکسی-5-متیل-4-ایزوکسول پپونیک; ADP; adenosine diphosphate; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; ASIC1a; acid-sensing ion channel 1a; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; CFDA; the China Food and Drug Administration; CNTF; ciliary neurotrophic factor; GDNF; g
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-آمینو 3-هیدروکسی-5-متیل-4-ایزوکسول پپونیک; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; CNS; central nervous system; DIV; day(s) in vitro; GH; growth hormone; IGF-1; insulin-like growth factor 1; LD50; 50% lethal dose; LDH; lactate dehydrogenase; LTP; long-term potentiation; MEM; m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید α-آمینو 3-هیدروکسی-5-متیل-4-ایزوکسول پپونیک; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; CaMK; calcium/calmodulin-dependent kinase; CNPase; 2′,3′-cyclic nucleotide 3′-phosphodiesterase; CNS; central nervous system; COX2; cyclooxygenase-