راندمان حرارتی ترمز

در این صفحه تعداد 84 مقاله تخصصی درباره راندمان حرارتی ترمز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI راندمان حرارتی ترمز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان حرارتی ترمز; Biogas composition; Dual fuel engines; Alternative fuels; Multiple pulse in dual fuel engines; Post injection; Pilot injection; BDDF; biogas diesel dual fuel; BGES; biogas energy share; BMEP; brake mean effective pressure; BTE; brake thermal efficiency; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان حرارتی ترمز; HCNG; Particulates; Gaseous emissions; Knocking; Hydrogen engine; BMEP; brake mean effective pressure; BSFC; brake specific fuel consumption; bTDC; before TDC; BTE; brake thermal efficiency; CH4; methane; CI; compression ignition; CNG; compressed natural
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان حرارتی ترمز; ABE; acetone:butanol:ethanol; IBE; isopropanol:butanol:ethanol; BA; butanol:acetone; BP; brake power; BTE; brake thermal efficiency; BSFC; Brake specific fuel consumption; CA; crank angle; CO2; carbon dioxide; CO; carbon monoxide; Cv; specific heat for co
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان حرارتی ترمز; Diesel-water emulsion fuel; 1,4-Dioxane; Diesel engines; Performance; Emission; Combustion; CO; Carbon Monoxide; HC; Hydro Carbon; NOx; Oxides of Nitrogen; BTE; Brake Thermal Efficiency; BSEC; Brake Specific Energy Consumption; EGT; Exhaust Gas Temperatur
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان حرارتی ترمز; BTE; brake thermal efficiency; CI; compression ignition engine; CO; carbon monoxide emission; CO2; carbon dioxide emission; HC; hydrocarbon emission; N; engine speed, rpm; NOx; oxides of nitrogen emission; P; brake power, kW; PO; pyrolysed oil; PODB; pyro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان حرارتی ترمز; ASTM; American Society for Testing and Materials; BMEP; Brake Mean Effective Pressure; BSHC; Brake Specific Hydrocarbon Emission; BTE; Brake Thermal Efficiency; CA; Crank Angle (°); CAT; Catalyst; CCR; Constant Compression Ratio; COSME; Cotton Seed Oil M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان حرارتی ترمز; Butanol; Dual fuel engines; Post injection for soot reduction; Injection strategies for dual fuel engines; Engine emissions; Alternative fuels for engines; BDES; butanol to diesel energy share; BMEP; brake mean effective pressure; BSFC; brake specific fue
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان حرارتی ترمز; ICE; Internal combustion engines; RVP; Reid vapor pressure; LUC; Land-use change; GHS; Greenhouse gases; RON; Research octane number; MON; Moto octane number; TEL; Tetraethyl lead; BTE; brake thermal efficiency; BSFC; brake specific fuel consumption; VEL;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان حرارتی ترمز; NAP; national alcohol program; REP; Reid evaporation pressure; ICE; Internal combustion engines; RVP; Reid vapor pressure; LUC; Land-use change; GHS; Greenhouse gases; RON; Research octane number; MON; Moto octane number; TEL; Tetraethyl lead; BTE; brake
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان حرارتی ترمز; AFR; air fuel-ratio; ANN; artificial neural network; AI; artificial intelligence; bTDC; before top dead centre; BDC; bottom dead centre; BMEP; brake mean effective pressure; BSFC; brake specific fuel consumption; BTE; brake thermal efficiency; BVP; butano
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان حرارتی ترمز; Biodiesel; Castor oil; Optimisation; Response surface methodology; Diesel engine performance; Exhaust emissions analysis; M:O; methanol to oil ratio; RSM; response surface methodology; RCCD; rotatable central composite design; ANOVA; analysis of variance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان حرارتی ترمز; NaOH; sodium hydroxide; H2SO4; sulphuric acid; B.P; brake power; S.F.C; specific fuel consumption; B.T.E; brake thermal efficiency; CO; carbon monoxide; HC; hydrocarbons; CO2; carbon dioxide; O2; oxygen; NOX; nitrogen oxide emissions; KW; kilowatts; Kg; k
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان حرارتی ترمز; %v/v; blending percentage per volume of diesel; A; diesel; ASTM; American society for testing and materials; B; 80% diesel + 20% biodiesel; BSFC; brake specific fuel consumption; BTE; brake thermal efficiency; C; 80% diesel + 15% biodiesel + 5% bioe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان حرارتی ترمز; BTDC; before top dead centre; BSFC; brake specific fuel consumption; BSEC; brake specific energy consumption; BTE; brake thermal efficiency; BMEP; brake mean effective pressure; DI; direct injection; BSHC; brake specific unburned hydrocarbon; BSNOx; brake
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان حرارتی ترمز; BTE; brake thermal efficiency; BSFC; brake specific fuel consumption; CA btdc; crank angle before top dead centre; CI; compression ignition; CN; cetane number; CO; carbon monoxide; CR; compression ratio; DI; direct injection; HC; unburned hydrocarbon; IC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان حرارتی ترمز; B2; 2% biodiesel/98% petro-diesel blend; B5; 5% biodiesel/95% petro-diesel blend; B20; 20% biodiesel/80% petro-diesel blend; B100; Neat biodiesel; BRTeam; Biofuel research team; BTE; Brake thermal efficiency; CNG; Compact natural gas; DI; Direct injection
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان حرارتی ترمز; BMEP; brake mean effective pressure; BTE; brake thermal efficiency; CO; carbon monoxide; EGR; exhaust gas recirculation; HC; hydrocarbon compounds; HCCI; homogeneous charge compression ignition; IMEP; indicated mean effective pressure; IVCT; intake valve
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان حرارتی ترمز; ASTM; American Society for Testing and Materials; CI; Compression Ignition; CO; carbon monoxide; EGR; exhaust gas recirculation; HC; unburned hydrocarbon; NOx; oxides of nitrogen; PM; particulate matter; BSFC; brake specific fuel consumption; BTE; brake t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان حرارتی ترمز; Hydrogen enriched compressed natural gas; HCNG dynamic mixing system; H/C ratio; Spark ignition engine; Combustion characteristics; BMEP; Brake Mean Effective Pressure; BSCO; Brake Specific CO Emissions; BSCO2; Brake Specific CO2 Emissions; BSEC; Brake Sp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان حرارتی ترمز; 1C; single cylinder; 4C; four cylinders; BMEP; brake mean effective pressure; BP; brake power; BSFC; brake specific fuel consumption; BTE; brake thermal efficiency; CO; carbon monoxide; CO2; carbon dioxide; CR; compression ratio; DOHC; double overhead cam
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان حرارتی ترمز; CI; compression-ignition; NOx; nitrogen oxides; PM; particulate matter; CO2; carbon dioxide; DMDF; diesel methanol dual fuel; MSP; methanol substitution percent; BTE; brake thermal efficiency; DMCC; diesel methanol compound combustion; ECU; electronic c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان حرارتی ترمز; DMDF; diesel methanol dual fuel; CI; compression-ignition; PM; particulate matter; DMCC; diesel methanol compound combustion; NOx; nitrogen oxides; BTE; brake thermal efficiency; EGR; exhaust gas recirculation; LPG; liquefied petroleum gas; CNG; compresse
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان حرارتی ترمز; ATDC; after top dead center; BSEC; brake specific energy consumption; BSFC; brake specific fuel consumption; BTDC; before top dead center; BTE; brake thermal efficiency; CA90; crank angle towards 90% fuel mass burning; CA50; crank angle towards 50% fuel m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان حرارتی ترمز; BMEP; Brake Mean Effective Pressure; bTDC; Before Top Dead Center; BTE; Brake Thermal Efficiency; CI; Compression Ignition; CN; Cetane Number; CO; Carbon Monoxide; CR; Compression Ratio; CRDI; Common Rail Direct Injection; DI; Direct Injection; DTBP; Di-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان حرارتی ترمز; DMDF; diesel methanol dual fuel; MSP; methanol substitution percent; EGR; exhaust gas recirculation; NOx; nitrogen oxides; THC; total hydrocarbons; CO; carbon monoxide; PM; particulate matter; PCCI; premixed charge compression ignition; NO; nitrogen oxide
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان حرارتی ترمز; CI; compression ignition; CIME; Calophyllum inophyllum methyl ester; CO; carbon monoxide; BTE; brake thermal efficiency; BSFC; brake specific fuel consumption; BSEC; brake specific energy consumption; B100; biodiesel (100% Calophyllum inophyllum methyl es
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان حرارتی ترمز; Diesel emissions; Calophyllum Inophyllum; 1-Pentanol; 1-Butanol; Higher alcohol; Binary blend; CI; Compression ignition; CIME; Calophyllum Inophyllum methyl ester; CO; Carbon monoxide; BTE; Brake thermal efficiency; BSFC; Brake specific fuel consumption;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان حرارتی ترمز; PPC; partially premixed combustion; BSFC; brake specific fuel consumption; DPF; diesel particulate filter; CN; cetane number; EPA; environmental protection agency; EGR; exhaust gas recirculation; SCR; selective catalytic reduction; HD; heavy duty; HCCI; h
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان حرارتی ترمز; DMDF; diesel methanol dual fuel; MSP; methanol substitution percent; EGR; exhaust gas recirculation; NOx; nitrogen oxides; THC; total hydrocarbons; CO; carbon monoxide; PM; particulate matter; HCCI; homogeneous charge compression ignition; PCCI; premixed
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان حرارتی ترمز; Natural gas; Dual-fuel engine; CFD; Injection timing; Combustion; Emission; AFR; airfuel ratio; API; after pilot injection; APID; advanced pilot injection degree; ATDC; after top dead center; BMEP; brake mean effective pressure; BTE; brake thermal efficie
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان حرارتی ترمز; BSCO; brake specific carbon monoxide; BSFC; brake specific fuel consumption; BSHC; brake specific hydrocarbon; BSNOx; brake specific nitrogen oxides; BTE; brake thermal efficiency; CAD; crank angle degree; CI; compression ignition; EGT; exhaust gas temper
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان حرارتی ترمز; A/F; Air fuel ratio; CAD; Crank angle degree; TDC; Top dead center; ATDC; After top dead center; SI; Spark ignition engines; CI; compression ignition; IC; Internal combustion; CNG; Compressed natural gas; NGVs; Natural gas vehicles; LPG; Liquefied petrole
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان حرارتی ترمز; AC; air cooled engine; BDC; bottom dead centre piston position; BFCE; brake fuel conversion efficiency; BSFC; brake specific fuel consumption; BTE; brake thermal efficiency; CA; crank angle degrees; CFPP; cold filter plugging point; CHR; cumulative heat r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان حرارتی ترمز; Neem seed; Catalytic pyrolysis; BTE; BSFC; Engine exhaust emission; BP; Brake Power; BSFC; Brake Specific Fuel Consumption; BTE; Brake Thermal Efficiency; CI engine; Compression Ignition engine; DSC; Differential Scanning Calorimetry; DTG; Differential Th
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان حرارتی ترمز; ATDC; After Top Dead Centre; BTDC; Before Top Dead Centre; BTE; Brake Thermal Efficiency; BSFC; Brake Specific Fuel Consumption; BSEC; Brake Specific Energy Consumption; CI; Compression Ignition; CRDI; Common Rail Direct Injection; CO; Carbon monoxide; CH
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان حرارتی ترمز; Common-rail diesel engine; Diesel-LNG dual-fuel; Centroid angle of combustion duration; Brake thermal efficiency; NOx emission; DF; dual-fuel; CA; crank angle; CCR; co-combustion ratio (%); HRR; heat release rate (kJ/°CA); α; centroid angle of combustio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان حرارتی ترمز; HCNG mixture; Combustion; Performance; Heat release rate; Mass burn fraction; B20; 20% (v/v) biodiesel blend; BMEP; brake mean effective pressure; BSEC; brake specific energy consumption; BSFC; brake specific fuel consumption; bTDC; before TDC; BTE; brake
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان حرارتی ترمز; BTDC; before top dead center; BSFC; brake specific fuel consumption; BSEC; brake specific energy consumption; BTE; brake thermal efficiency; BMEP; brake mean effective pressure; CIME; Calophyllum inophyllum methyl ester; CIME-T50; 93% Calophyllum inophyll
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راندمان حرارتی ترمز; Bioethanol; Advanced CI engines; Homogeneous charge compression ignition; Partially premixed; Combustion; Gasoline compression ignition; aTDC; after top dead center; BMEP; brake mean effective pressure; BSFC; brake specific fuel consumption; bTDC; before