آزمایش های انتخابی گسسته

در این صفحه تعداد 89 مقاله تخصصی درباره آزمایش های انتخابی گسسته که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آزمایش های انتخابی گسسته (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش های انتخابی گسسته; CHE; covert hepatic encephalopathy; DCE; discrete choice experiments; DCQ; discrete choice questionnaire; HE; hepatic encephalopathy; OHE; overt hepatic encephalopathy; cirrhosis; discrete choice questionnaire; adverse events; patient-reported outcomes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش های انتخابی گسسته; Discrete choice experiments; Property rights; Conservation policy; Willingness to accept; Willingness to pay;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش های انتخابی گسسته; Information security; Security measures; Security perception; Usability perception; Discrete choice experiments; Discrete choice models; Employees' preferences;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش های انتخابی گسسته; Discrete choice experiments; Product appearance; Labelling information; Information cues; Beef preference; Ordered logit;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش های انتخابی گسسته; D03; D11; C91; Q11; Discrete choice experiments; Reference price; Reference price uncertainty; External price information; Food choice behavior;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش های انتخابی گسسته; Meat cuts; Beef; Discrete choice experiment; Portfolio analysis; Italy; BIC; Bayesian information criterion; CAF; Cooperativa Agricola Firenzuola; DCE; Discrete choice experiments; GMO; Genetically modified organisms; ISMEA; Istituto di Servizi per il Mer
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش های انتخابی گسسته; D12; Q12; Q21Conservation agriculture; Discrete choice experiments; Technology adoption; Malawi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش های انتخابی گسسته; Colombia; Discrete choice experiments; Ecosystem services; Heterogeneity; Number of tourists; Local communities; Tourists' preferences;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش های انتخابی گسسته; Norway; General practice; Young doctors; Rural; Incentives; Discrete choice experiments; Reference dependence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش های انتخابی گسسته; Destination marketing; Destination choice; Holiday experiences; Discrete choice experiments; Presentation format; Attribute saliency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش های انتخابی گسسته; C83; L97; Q51; Attribute non-attendance; Discrete choice experiments; Developing countries; Vietnam; Willingness-to-pay;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش های انتخابی گسسته; Discrete choice experiments; Choice-format conjoint analysis; Best-worst scaling; Patient preferences; Data enrichment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش های انتخابی گسسته; Freight transport; Discrete choice experiments; Stated preference; Willingness to pay; Discrete choice models
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش های انتخابی گسسته; C25; Q51; Discrete choice experiments; Learning and fatigue behavior; Preference formation; Probabilistic decision process model; Preference and variance consistency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش های انتخابی گسسته; Non-market valuation; Discrete choice experiments; Forest recreation; Cultural heritage; Historic sites; Non use value; Option valueQ5 (Environmental Economics)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش های انتخابی گسسته; Wine marketing; Labeling; Food labels; Sulfites; Discrete choice experiments; Best–worst experiments; Willingness to pay
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش های انتخابی گسسته; C1; C3; D0; I1; Discrete choice experiments; Elimination by aspects; Selection by aspects; Latent class logit model; Health service innovations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش های انتخابی گسسته; Q40; Q48; Q52; R21; C25; C93; Climate change mitigation; Energy conservation programs; Consumer appliance choices; Discrete choice experiments;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش های انتخابی گسسته; I18 (Government Policy, Regulation, Public Health); J17 (Value of Life, Forgone Income); K32 (Environmental, Health, and Safety Law); Q51 (Valuation of Environmental Effects); Value of a Statistical Life (VSL); Discrete choice experiments; Mortality risk
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش های انتخابی گسسته; Freight transport; Discrete choice experiments; Stated preference; Prospect theory; Reference alternative; Asymmetric preferences; Willingness to pay; Willingness to accept
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش های انتخابی گسسته; Discrete choice models; Consumer demand; Consumer heterogeneity; Mixture models; Generalized multinomial logit; Discrete choice experiments
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمایش های انتخابی گسسته; Hotel choice; Discrete choice experiments; Willingness to pay; Willingness to accept; Discrete choice models;