آشنایی با موضوع

تجزیه و تحلیل تشخیص خطی (LDA) بیشتر به عنوان روش کاهش ابعاد در مرحله پیش پردازش برای طبقه بندی الگو و برنامه های کاربردی یادگیری ماشین استفاده می شود. هدف این است که یک مجموعه داده را بر روی یک فضای بعدی با تفکیکپذیری خوب طبقه بندی کنیم تا از اجتناب از overfitting ("نفرین ابعاد") جلوگیری کنیم و همچنین هزینه های محاسباتی را کاهش دهیم. آنالیز تشخیصی خطی بسیار به تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیونی نزدیک است؛ در هر سه این روش‌های آماری متغیر وابسته به صورت یک ترکیب خطی از متغیرهای دیگر مدل‌سازی می‌شود. با این حال دو روش آخر متغیر وابسته را از نوع فاصله‌ای در نظر می‌گیرند در حالی که آنالیز افتراقی خطی برای متغیرهای وابسته اسمی یا رتبه‌ای به کار می‌رود. از این رو آنالیز افتراقی خطی به رگرسیون لجستیک شباهت بیشتری دارد. آنالیز تشخیصی خطی همچنین با تحلیل مؤلفه‌های اصلی و تحلیل عاملی هم شباهت دارد؛ هر دوی این روش‌های آماری برای ترکیب خطی متغیرها به شکلی که داده را به بهترین نحو توضیح بدهد به کار می‌روند یک کاربرد عمده هر دوی این روش‌ها، کاستن تعداد بعدهای داده است. با این حال این روش‌ها تفاوت عمده‌ای با هم دارند: در آنالیز افتراقی خطی، تفاوت کلاس‌ها مدل‌سازی می‌شود در حالی که در تحلیل مؤلفه‌های اصلی تفاوت کلاس‌ها نادیده گرفته می‌شود. LDA ارتباط نزدیکی با تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون دارد که سعی دارند یک متغیر مستقل را به عنوان ترکیبی خطی از ویژگی های دیگر بیان کنند. این متغیر مستقل در LDA به شکل برچسب یک کلاس است. همچنین LDA ارتباطی تناتنگ با تحلیل مولفه های اصلی PCA دارد. چرا که هر دو متد به دنبال ترکیبی خطی از متغیرهایی هستند که به بهترین نحو داده ها را توصیف می کنند. LDA همچنین سعی در مدلسازی تفاوت بین کلاس های مختلف داده ها دارد. از LDA زمانی استفاده می‌شود که اندازه های مشاهدات، مقادیر پیوسته باشند. لازم به ذکر است که LDA داده های توزیع نرمال، ویژگی هایی را که از لحاظ آماری مستقل هستند و ماتریس کوواریانس یکسان برای هر کلاس را فرض می کند. با این حال، این تنها در مورد LDA به عنوان طبقه بندی و LDA برای کاهش ابعاد نیز می تواند به خوبی کار کند اگر این مفروضات نقض شده است.
در این صفحه تعداد 326 مقاله تخصصی درباره آنالیز تشخیصی خطی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده آنالیز تشخیصی خطی
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز تشخیصی خطی; Semi-supervised dimensionality reduction; Label propagation; Sparse representation; Linear regressions; Linear discriminant analysis; Face recognition
مقالات ISI آنالیز تشخیصی خطی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز تشخیصی خطی; 00-01; 99-00***; Body fluid prediction; Microbiome; Massively parallel sequencing; Principal component analysis; Linear discriminant analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز تشخیصی خطی; ANOVA; analysis of variance; lArmHand; left arm and hand; LDA; linear discriminant analysis; lLegFoot; left leg and foot; PCA; principal component analysis; rArmHand; right arm and hand; rLegFoot; right leg and foot; Disguise; Deception; Kinematics; Linea
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز تشخیصی خطی; Single optical fiber probe; Pelvic lymph node; Principle component analysis; Linear discriminant analysis; Prostate cancer
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز تشخیصی خطی; Propolis; Classification; Digital images; Geographical origin; Successive Projections algorithm; Linear Discriminant analysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز تشخیصی خطی; Data classification; Feature Extraction; K-Nearest Neighbour; Linear Discriminant Analysis; Magnetic Resonance Imaging; Breast Cancer.;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز تشخیصی خطی; Cow's milk allergy; microbiome; microbiota; Clostridia; Firmicutes; Bacteroidetes; metagenome; fatty acid; food allergy; 16s rRNA sequencing; CoFAR; Consortium of Food Allergy Research; LDA; Linear discriminant analysis; LefSe; Linear discriminant analysi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز تشخیصی خطی; Crohn's Disease; Deeper Mucosal Layers; Microbial Dysbiosis; CD; Crohn's disease; FDR; false-discovery rate; IBD; inflammatory bowel disease; LDA; linear discriminant analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز تشخیصی خطی; NA; normal atmosphere; ULO; ultra-low oxygen atmosphere; PCA; principal component analysis; LDA; linear discriminant analysis; S_+1_NA; after storage, +1 °C, normal atmosphere; SL_+1_NA; after shelf life, +1 °C, normal atmosphere; S_−1_NA; after sto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز تشخیصی خطی; Active wavelength selection; Mixture identification; Fabry-Perot interferometry; Gaussian process regression; Shrinkage non-negative least squares; Linear discriminant analysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز تشخیصی خطی; Soft computing; Genetic algorithm; Bacterial foraging optimization; Principal component analysis; Linear discriminant analysis; Face recognition
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز تشخیصی خطی; Food analysis; Food composition; Metal content in coffee; Geographical authentication; Pattern recognition; Coffee; Linear discriminant analysis; Artificial neural networks
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز تشخیصی خطی; 62H30; 62H12; 62E20Asymptotic optimality; High dimension and large sample; Linear discriminant analysis; Misclassification error; Multivariate normal; Second-order approximation; Variable selection
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز تشخیصی خطی; Cereal bar; Near infrared spectroscopy; Linear discriminant analysis; Successive projection algorithm; Genetic algorithm; Stepwise formulation;