نانوذرات لیپیدی

در این صفحه تعداد 165 مقاله تخصصی درباره نانوذرات لیپیدی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نانوذرات لیپیدی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات لیپیدی; Lipid nanoparticles; Formulation; Poorly soluble drug; Lipid nanoemulsion; Diffusion coefficient; Noyes-Whitney equation; Surface area; Micellar solubilization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات لیپیدی; Edelfosine; Doxorubicin; Lipid nanoparticles; Osteosarcoma; Synergy; Metastases; DOX; doxorubicin; CI; Combination index; DRI; drug reduction index; ET; Edelfosine; Fa; Fraction of affected cells; IC50; inhibitory concentration 50; LN; lipid nanoparticles
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات لیپیدی; Dexamethasone; Diclofenac; In vitro drug release; Lipid nanoparticles; Microencapsulation; Nanocarrier; Single molecule detection; Total internal reflection fluorescence (TIRF) microscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات لیپیدی; Lipid nanoparticles; Nanostructured lipid carriers; Single particle tracking; TIRF microscopy; Fluorescence superresolution microscopy; Drug delivery systems; Drug loading;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات لیپیدی; Bicelles; Micelles; Drug delivery; Cancer therapy; Lipid nanoparticles; HCPMi; hyper-cell-permeable micelles; PEG; poly-ethylene glycol; PEG-LS; PEGylated liposomes; DTX; docetaxel; BC; bicelle;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات لیپیدی; Lipid nanoparticles; Formulation; Poorly soluble drugs; Lipid nanoemulsions; Lipid-water interface; Solubility; Surface area;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات لیپیدی; AND; Andrographolide; HA; hyaluronic acid; SLNs; solid lipid nanoparticles; NLCs; nanostructured lipid carriers; PS; particle size; PDI; polydispersity index; EE%; entrapment efficiency percent; DL; drug loading capacity; Q48; % Andrographolide released a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات لیپیدی; AuNR; gold nanorod; BSA; bovine serum albumin; CCK-8; cell counting kit; CLSM; confocal scanning laser microscopy; CTAB; cetyltrimethylammonium bromide; DMGmPEG2000; 1,2-distearoyl-sn-glycerolmethoxypolyethylene glycol; DOPE; 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-pho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات لیپیدی; Lipid nanoparticles; Polymer nanoparticles; Inhaled drug delivery; Rifampicin; Poly(vinyl alcohol); Controlled drug release; Dissolution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات لیپیدی; AS; aqueous solution; AUC; area under the concentration-time curve; Cmax; peak concentration; cy5.5; Cyanine5.5 NHS ester; DLS; dynamic light scattering; EE; entrapment efficiencies; EL; Chremophor® EL; EO; ethyl oleate; HPLC; high-performance liquid chr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات لیپیدی; Lipid nanoparticles; Cyanine dyes; Radiotracer; Biodistribution; Fluorescence imaging; Payload localization; Nanomedicine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات لیپیدی; ET; edelfosine; ALPs; alkylphospholipids; LN; lipid nanoparticles; EPR effect; enhanced permeability and retention effect; ET-LN; edelfosine-loaded lipid nanoparticles; MCL; mantle cell lymphoma; PDI; polydispersity index; B-LN; blank (unloaded) nanoparti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات لیپیدی; COPD; Chronic obstructive pulmonary disease; CRISPR; Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats; CRISPR/Cas9; Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR) and CRISPR-Associated Protein 9 (Cas9); CSC; Cigarette smoke co