آشنایی با موضوع

یک شبکه عصبی مکرر (RNN) یک کلاس از شبکه عصبی مصنوعی است که در آن ارتباط بین واحدها یک گراف هدایت شده در امتداد دنباله تشکیل می دهد. برخلاف شبکه های عصبی پیشخور، شبکه های عصبی راجعه می توانند از حالت داخلی خود (حافظه) برای پردازش توالی ورودی استفاده کنند.
در این صفحه تعداد 337 مقاله تخصصی درباره شبکه های عصبی راجعه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI شبکه های عصبی راجعه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه های عصبی راجعه; Ovarian cancer; Biomarkers; Deep learning; Recurrent neural networks; Markov chain; Monte Carlo; Gibbs sampling; Change-point detection; Bayesian estimation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه های عصبی راجعه; Natural language processing; Information extraction; Medical concept normalization; Recurrent neural networks; User reviews; Social media;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه های عصبی راجعه; Fault diagnosis; Recurrent neural networks; Gated recurrent unit; Nonlinear predictive denoising autoencoders;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه های عصبی راجعه; Wearable computing; Activity recognition; Mobile sensing; Feature analysis; Hidden Markov Models; Convolutional Neural Networks; Recurrent Neural Networks; Long-Short Term Memory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه های عصبی راجعه; Building energy modeling; Machine learning; Recurrent neural networks; Deep learning; Heating load prediction; Thermal energy storage;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه های عصبی راجعه; Echo state networks; Recurrent neural networks; Ensembles; Prediction uncertainty; Prediction Intervals; Differential Evolution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه های عصبی راجعه; Multiplicative integration gating; Convolutional neural networks; Recurrent neural networks; Person re-identification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه های عصبی راجعه; Action recognition; Motion capture; Semi-supervised learning; Recurrent neural networks; Generative adversarial networks; Transition generation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه های عصبی راجعه; TSF; time series forecasting; NN; neural networks; ANN; artificial neural networks; CNN; convolutional neural networks; FV; fish vector; SVM; support vector machine; PReLU; parametric rectified linear unit; HR; highway rectifier; WS; wind speeds; EMD; emp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه های عصبی راجعه; Artificial intelligence; Handwriting recognition; Convolutional Neural Networks; Recurrent Neural Networks; Sequence to sequence networks;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه های عصبی راجعه; False positive reduction; Gene regulatory networks; Recurrent neural networks; Reverse engineering; Swarm intelligence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه های عصبی راجعه; Recurrent neural networks; State estimation; Unknown delay; L∞ stable; Global asymptotic stability; Performance index;