آشنایی با موضوع

از جمله تحلیل‌های همبستگی، تحلیل ماتریس کوواریانس یا ماتریس همبستگی است. با توجه به هدف تحقیق و تحلیل‌هائی که روی این ماتریس صورت می‌گیرد به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود: تحلیل عاملی Factor Analysis و مدل معادلات ساختاری Structural equation model، SEM. هر دو این تحلیل‌ها از طریق نرم افزار لیزرل قابل انجام است. مدل معادلات ساختاری یا Structural Equation Model یک ساختار علی خاص بین مجموعه‌ای از سازه‌های غیرقابل مشاهده است. یک مدل معادلات ساختاری از دو مولفه تشکیل شده است: یک مدل ساختاری که ساختار علی بین متغیرهای پنهان را مشخص می‌کند و یک مدل اندازه‌گیری که روابطی بین متغیرهای پنهان و متغیرهای مشاهده شده را تعریف می‌کند. در مطالعات حوزهٔ علوم انسانی و اجتماعی، تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش طبق فرایندی با قالب کلی مشخص و یکسان صورت می‌پذیرد که مرتبط با آن روش‌های تحلیل آماری متعددی تا به حال معرفی شده است. در این میان، مدل سازی معادلات ساختاری که در اواخر دهه شصت میلادی معرفی شد، ابزاری در دست محققین جهت بررسی ارتباطات میان چندین متغیر در یک مدل فراهم می‌ساخت. قدرت این تکنیک در توسعه نظریه‌ها باعث کاربرد وسیع آن در علوم مختلف از قبیل بازاریابی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت استراتژیک و سیستم‌های اطلاعاتی شده است. یکی از مهمترین دلایل استفاده زیاد پژوهشگران از SEM، قابلیت آزمودن تئوری‌ها در قالب معادلات میان متغیرهاست. دلیل دیگر لحاظ نمودن خطای اندازه‌گیری توسط این روش است که به محقق اجازه می‌دهد تا تجزیه و تحلیل داده‌های خود را با احتساب خطای اندازه‌گیری گزارش دهد. مدل‌های مرسوم در مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) درواقع متشکل از دو بخش هستند. مدل اندازه‌گیری که چگونگی توضیح و تبیین متغیرهای پنهان توسط متغیرهای آشکار (سوالات) مربوطه را بررسی می‌نماید و مدل ساختاری که نشان می‌دهد چگونه متغیرهای پنهان در پیوند با یکدیگر قرار گرفته‌اند. استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری مزایای زیادی دارد که پنج عدد از مهمترین آنها عبارتند از: الف) تخمین روابط چندگانه ب) قابلیت سنجش متغیرهای پنهان (مفاهیم مشاهده نشده) ج) محاسبه خطای اندازه‌گیری د) قابلیت بررسی تأثیر هم خطی ه) آزمون روابط جعلی و غیرواقعی مهمترین دلایل استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری یکی از مهمترین دلایل استفاده محققین و پژوهشگران از این روش این است که مدل سازی معادلات ساختاری، روشی کامل و جامع برای آزمودن تئوری های یک تحقیق است. دلیل دیگر لحاظ نمودن خطای اندازه گیری توسط این روش است که به محقق اجازه می دهد تا تجزیه و تحلیل داده های خود را با احتساب خطای اندازه گیری گزارش دهد. پژوهشگران از این روش برای آزمودن روابط پیچیده میان متغیرهای پنهان و مشاهده شده و همچنین میان چند متغیر پنهان استفاده می کنند. این روش ساختار روابط درونی را در مجموعه ای از معادلات آزمایش می کند. این معادلات همه روابط میان سازه هایی را که در تحلیل وجود دارند ترسیم می کنند. سازه ها همان متغیرهای مکنون هستند که چند متغیر مشاهده شده آنها را برآورد کنند. اهمیت و مزیت مدل سازی در SEM یکی از مهمترین مراحل تحلیل داده ها در SEM، ساخت مدل است. مدل سازی روش مناسبی برای بررسی روابط میان متغیرهای مکنون است که توسط متغیرهای مشاهده شده سنجیده می شوند. مزیت اصلی مدل سازی در این است که معادلات ساختاریافته میان متغیرها را در قالب مدل هایی بررسی می سازد. وقتی مدل توسط محقق ساخته شد، وی برازش آن را بر اساس داده هایی که نمونه آماری در پاسخ به سوالات ابزار اندازه گیری داده اند،‌ بررسی می نماید. اولین وظیفه محقق در این فرایند تعیین تناسب بین مدل برآمده از نظریه های پیشین با داده های جمع آوری شده از نمونه های آماری پژوهش است. از آنجایی که به دست آمدن یک تناسب کامل بین تئوری و داده ها به سختی ممکن است، همیشه مقداری تفاوت میان این دو جود دارد. این میزان تفاوت در SEM با پس ماند نشان داده می شود.
در این صفحه تعداد 885 مقاله تخصصی درباره مدل‌سازی معادلات ساختاری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ترجمه شده مدل‌سازی معادلات ساختاری
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل‌سازی معادلات ساختاری; Customer experience; Customer satisfaction; Mediating; Structural Equation Modeling; Convenience; Social interaction
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل‌سازی معادلات ساختاری; Total quality management; Knowledge management; Knowledge acquisition; Knowledge application; Knowledge distribution; Structural Equation Modeling
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل‌سازی معادلات ساختاری; Structural equation modeling; Evolutionary optimization; Genetic algorithm; Specification search; Project management knowledge; Construction engineering; Project performance
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل‌سازی معادلات ساختاری; Business intelligence system; Information quality; Use of information; Analytical decision-making culture; Success model; Structural equation modeling
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل‌سازی معادلات ساختاری; Knowledge management; Organizational learning; Organizational innovation; Mediator; Structural equation modeling
مقالات انگلیسی مدل‌سازی معادلات ساختاری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل‌سازی معادلات ساختاری; Flipped classroom; Self-regulated learning; Self-efficacy; Learning Strategies; Structural equation modeling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل‌سازی معادلات ساختاری; Engagement; Motivation; Occupational commitment; Need for achievement; Structural equation modeling; Vocational education and training;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل‌سازی معادلات ساختاری; Executive function; Development; Working memory; Shifting; Inhibition; Structural equation modeling; Wisconsin Card Sorting Task; Tower of London
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل‌سازی معادلات ساختاری; Network analysis; Structural equation modeling; Soil chemical template; Community level physiological profile (CLPP); Phospholipids fatty acids (PLFAs); Enzymes
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل‌سازی معادلات ساختاری; Consumer innovativeness; New product adoption; Eco-innovations; Structural equation modeling; Generation Y; Young consumers
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل‌سازی معادلات ساختاری; Movement Assessment Battery for Children-Second Edition (MABC-2); Developmental Coordination Disorder (DCD); Japanese; Structural equation modeling
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل‌سازی معادلات ساختاری; Multidimensionality of parental involvement; Mathematics achievement; Math self-efficacy; Mediating effect; Structural equation modeling
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل‌سازی معادلات ساختاری; Relationship management; Risk; Relational governance; Institutional theory; Survey; Structural equation modeling
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل‌سازی معادلات ساختاری; Longitudinal evaluation; CIS acceptance; Post-adoption evaluation; Satisfaction; CIS-use; Structural equation modeling; Information technology
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل‌سازی معادلات ساختاری; D120; D140; M310Credit Card Use; Credit Card Debt; Materialism; Compulsive buying; Ill-being; Structural Equation Modeling
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل‌سازی معادلات ساختاری; Shopping values; Hedonic value; Utilitarian value; Shopping well-being; Gender; Self-congruity; Shopping malls; Structural equation modeling; Mutli-group analysis