کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
274830 505378 2015 13 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Análisis de insumo-producto de energía y observaciones sobre el desarrollo sustentable, caso mexicano 1970-2010
ترجمه فارسی عنوان
تجزیه و تحلیل ورودی / خروجی انرژی و مشاهدات در مورد توسعه پایدار، مورد مکزیک 1970-2010
کلمات کلیدی
ورودی محصول محصول، انرژی مورد نیاز، تجزیه و تحلیل ساختاری، مصرف انرژی، توسعه پایدار انرژی ورودی / خروجی، نیاز انرژی، تجزیه و تحلیل ساختاری، انرژی توسعه پایدار
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی مهندسی خودرو
چکیده انگلیسی

ResumenLa energía para México es un elemento importante de su desarrollo, su adecuada gestión puede contribuir a alcanzar criterios de sustentabilidad. La transformación de energía disponible a energía útil ha aumentado por la producción de hidrocarburos y no por mejoras tecnológicas en la transformación y distribución de energía1. Se utiliza el concepto de requerimientos energéticos de energía con la metodología de insumo-producto y el análisis de cambio estructural. Los resultados confirman que la estructura del sistema energético mexicano se ha anclado a los hidrocarburos, y son las exportaciones de energía, los sectores económicos, el residencial y el transporte los principales consumidores. La relación del consumo directo e indirecto con respecto al consumo total ha cambiado de 70%-30% a 40%-60%, respectivamente. 80% del consumo directo está concentrado en los sectores transporte, economía y exportaciones de energía, 97% del consumo indirecto son las exportaciones de energía, la economía y los medios de transporte, y del consumo total, 83% se encuentra en las exportaciones de energía, la economía y los medios de transporte. Los resultados del análisis muestran que el efecto de mayor peso para el sistema fueron las variaciones en el uso de energía, y los de menor peso fueron las eficiencias en la transformación de energía y las capacidades de sustitución energética. Además al aplicar el análisis a cada uno de los sectores se observa que las causas de la evolución de su consumo de energía han tenido distintas trayectorias. Se concluye que la principal causa de los cambios directos e indirectos en el consumo de energía lo provocó la producción de hidrocarburos en la década de los 70, aumentando la entropía del sistema energético mexicano. Se identifica la diversificación energética como la opción que tienen las implicaciones positivas de mayor peso para el sistema, al alterar los componentes directos e indirectos del consumo de energía.

Energy for Mexico is an important element for its development: its proper management can contribute to achieve sustainability criteria. The processing for available energy to useful energy has increased due to the fossil fuel production and not technological improvements in conversion and distribution of energy. The concept of energy requirements of energy is used with the input-output methodology and the structural change analysis. The results confi that the Mexican energy system structure is coupled to fossil fuel, where energy exports, economics, residential and transportation have been the main consumers. The relationship of the direct and indirect energy consumption in regard to the total has changed from 70%-30% to 40%-60% respectively. The 80% of direct consumption is concentrated in transportation, economics and energy exports, 97% of indirect consumption are energy exports, economics and transportation, and in the total consumption, 83% is concentrated in energy exports, economics and transportation. The analysis results show that the most representative eff was the variations in energy consumption, and the least representative was the efficiency in energy conversion and the energy replacement capabilities. In addition to applying the analysis to each sector it was observed that they have had diff trajectories in the causes of their energy consumption evolution. It is concluded that the main cause of direct and indirect changes in energy consumption was the production of hydrocarbons in the decade of the 70's, increasing the entropy of the Mexican energy system. Energy diversification is identifi as the option that has the most signifi positive implications for the system by altering the direct and indirect components of the total energy consumption.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Ingeniería, Investigación y Tecnología - Volume 16, Issue 2, April–June 2015, Pages 239–251
نویسندگان
,